Internet Explorer Renegotiates Secure Sockets Layer k?t n?i m?i hai phút

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265369 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t phiên Secure Sockets Layer (SSL) v?i Microsoft Internet Explorer, phiên SSL renegotiated m?i hai phút. B?n thư?ng không ph?i là nh?n th?c c?a hành vi này, nhưng nó có th? đáng chú ? n?u b?n đang s? d?ng xác th?c cơ b?n qua k?t n?i SSL. Trong trư?ng h?p này, xác th?c cơ b?n h?p tho?i s? nh?c b?n đ? cung c?p ?y nhi?m c?a b?n m?i hai phút.

NGUYÊN NHÂN

Trong Microsoft Internet Explorer trên Microsoft Windows NT 4.0, kho?ng th?i gian ch? b? đ?m ?n SSL đư?c thi?t l?p đ? renegotiate m?i hai phút. M?t b?t tay SSL đ?y đ? l?c lư?ng này. V?i SSL, khách hàng ho?c máy ch? có th? b?t đ?u quá tr?nh thương lư?ng. Kho?ng th?i gian này đư?c xác đ?nh b?i giá ng?n nh?t SSL time-out tr? (ho?c trên máy khách ho?c trên máy ch?). K? t? khi Internet Explorer có m?t kho?ng th?i gian hai phút, Internet Explorer l?c lư?ng thương lư?ng SSL phiên m?i hai phút, b?t k? c?a các thi?t l?p trên máy ch?.

GI?I PHÁP

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy vi tính đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Version     Size   File name   Platform
  -----------------------------------------------------------------
  09/7/2000 4.86.1964.1877 154,384 Schannel.dll Intel (40-bit)
  09/7/2000 4.87.1964.1877 123,664 Schannel.dll Intel (128-bit)
				
LƯU ?: S?a ch?a yêu c?u tr?nh duy?t Internet Explorer 5.01 ho?c m?i hơn. N?u b?n đang g?p v?n đ? này trong Internet Explorer 5, b?n ph?i nâng c?p Internet Explorer 5,01 ho?c sau này trư?c khi cài đ?t hotfix này. N?p đơn xin b?n ph?i c?n l?i hotfix này m?i khi b?n nâng c?p Internet Explorer.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

B?n có th? ki?m soát hành vi này trên máy khách b?ng cách thay đ?i thi?t đ?t đăng k?. Như mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau, b?n có th? thêm giá tr? ClientCacheTime DWORD. B?n ph?i thêm giá tr? này trên m?i máy tính khách hàng:
247658 Làm th? nào đ? c?u h?nh Secure Sockets Layer Server và các thành ph?n Cache khách hàng
Đ? tăng giá tr? time-out SSL:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
 4. Lo?i ClientCacheTime, b?m các REG_DWORD ki?u d? li?u, và sau đó b?m Ok.
 5. Trong các D? li?u h?p, nh?p m?t giá tr? th?p phân trong mili giây, và sau đó nh?p vào Ok.
Giá tr? đư?c ki?m đ?nh trong mili giây. Giá tr? m?c đ?nh là "120000" (hai phút). Các phím không đư?c hi?n th? trong registry tr? khi b?n thay đ?i chúng t? nh?ng giá tr? m?c đ?nh. M?t giá tr? c?a "0" vô hi?u hoá k?t n?i an toàn b? nh? đ?m.

V? trí quan tr?ng và các giá tr? áp d?ng cho t?t c? các phiên b?n c?a t?p tin Schannel.dll. Gi? kho?ng th?i gian ph?c v? ng?n cho qu?n l? kích thư?c t?ng th? c?a b? nh? cache Schannel t?t hơn.

LƯU ?: V?n đ? này không x?y ra trong Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Millennium Edition.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 265369 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbenv kbprb kbmt KB265369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265369

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com