Hi?u su?t ch?m m?ng x?y ra khi b?n ch?n m?t t?p tin trên m?t chia s? s? d?ng NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265396
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?n m?t t?p tin trên m?t chia s? m?ng s? d?ng m?t NTFS phân vùng h? th?ng t?p tin, thêm các gói d? li?u máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) đư?c g?i các dây. Hành vi này gây ra t?ng th? làm ch?m hi?u su?t m?ng.

Chúc b?n như v?y v?n đ? x?y ra n?u b?n duy?t m?ng, và b?n v? trí con tr? chu?t trên m?t trong các t?p tin; Tuy nhiên, v?n đ? này không x?y ra n?u b?n s? d?ng m?t Microsoft Windows NT 4.0 d?a trên khách hàng máy tính.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Microsoft Windows Explorer c? đ? m? NTFS su?i trên ? đ?a đ? có đư?c m? r?ng thông tin v? t?p tin, Ví d?, tiêu đ?, ch? đ?, ? ki?n, và tác gi? ngu?n. T?t c? đi?u này thông tin cho các t?p tin đư?c lưu tr? trên ? đ?a.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
 Date    Time  Version    Size    File name
 --------------------------------------------------------
 05/20/2002 16:25 5.0.3502.5772 2,350,864 Shell32.dll
Chú ý Khi b?n cài đ?t hotfix này, tr?nh cài đ?t hotfix s? làm cho m?t thay đ?i đăng k? t?t trang thu?c tính b?n tóm t?t. Lo?i b? các hotfix s? khôi ph?c l?i thi?t đ?t đăng k? g?c.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Làm theo các bư?c trên t?t c? các máy tính khách s? d?ng các các s?n ph?m đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này:
 1. Cài đ?t các hotfix, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c.
 2. Trên các Công cụ Menu trong Windows Explorer, Nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. Trong c?a s? Folder Options, b?m cácXem tab, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng các Hi?n th? c?a s? b?t lên mô t? cho m?c t? các thư m?c và máy tính đ? bàn ki?m tra h?p là không l?a ch?n.
 4. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m vào cácS? d?ng c?p c? đi?n Windows h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok đ? đóng c?a s? tùy ch?n c?p.
 6. Làm theo các bư?c trong ph?n "Gi?i quy?t" bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  829700 Làm ch?m hi?u su?t m?ng khi b?n m? m?t t?p n?m trong c?p chia s? trên máy tính m?ng t? xa

  Chú ý Đ? th?c hi?n t?t nh?t, th?c hi?n bư?c 6 sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 SP4 trên máy khách.
Chú ý Các bư?c b? sung đư?c yêu c?u b?i v? n?u b?n ch?n Hi?n mô t? b?t lên cho c?p và kho?n m?c bàn làm vi?c ho?c n?u b?n không ch?n S? d?ng c?p c? đi?n Windows, đi?u này t?o ra thêm lưu lư?ng truy c?p trên m?ng, ngay c? sau khi b?n áp d?ng các hotfix.

Khi b?n m?t ch?n m?t t?p tin, các thông tin sau đây đư?c hi?n th? trên các dây:
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib
SMB R NT create & X, FID = 0x800f
SMB C transact2 Query file info, FID = 0x800f
SMB R transact2 Query file info (response to frame 5)
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Raec25ph4sudbf0hAaq5ehw3Nf:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Raec25ph4sudbf0hAaq5ehw3Nf:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d}:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:DocumentSummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_DocumentSummaryInformation:$DATA
SMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
					
Nh?ng n? l?c đ? m? d?ng d? li?u ?n đư?c thi?t k? đ? gi?i nén d? li?u c?n thi?t đ? hi?n th? c?a s? pop-up mô t?, các Thám hi?m t?nh tr?ng d?ng, và các trang h?p tho?i thu?c tính nh?t đ?nh. Sau khi các hotfix áp d?ng, các trang tóm t?t, tu? ch?nh và b?o m?t c?a h?p tho?i thu?c tính s? không bao gi? đư?c hi?n th?, v? nó không ph?i là có th? đ? t?o ra các trang thu?c tính này không có d? li?u t? b? lo?i lưu lư?ng truy c?p. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter H? ph?c v?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Các Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cùng lúc đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 265396 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbbug kbfix kbnetwork kbwin2000presp4fix kbmt KB265396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com