WD2000: Làm th? nào đ? thêm và lo?i b? s? trang

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265436 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm và lo?i b? s? trang trong Microsoft Word 2000.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? thêm trang s?

Word cung c?p hai phương pháp sau đây đ? thêm trang s? đ? tài li?u ho?c m?u. V?i m?t trong hai phương pháp, các con s? trang xu?t hi?n ? đ?u trang hay chân trang ? đ?u ho?c cu?i c?a trang. D?a vào phương pháp mà b?n ch?n, Word đ?nh d?ng s? trang ? m?t trong hai cách: như m?t l?nh v?c bên trong h?p văn b?n, ho?c như m?t l?nh v?c không đ?t bên trong m?t h?p văn b?n.

S? d?ng l?nh s? trang trên Menu chèn

Ch?n phương pháp này n?u b?n mu?n thêm ch? s? trang vào ph?n đ?u ho?c cu?i trang. Khi b?n s? d?ng phương pháp này, t? nơi trư?ng s? trang bên trong h?p văn b?n.

S? d?ng các tiêu đ? và chân trang l?nh vào Menu xem

Ch?n phương pháp này n?u b?n mu?n thêm m?t lo?t các thông tin vào ph?n đ?u ho?c cu?i trang; Ví d?, chương tiêu đ?, ngày tháng ho?c s? trang. Khi b?n s? d?ng phương pháp này, t? nh?ng nơi trư?ng s? trang trên vùng đ?u trang hay chân trang, nhưng không đ?t trư?ng s? trang bên trong h?p văn b?n. Phương pháp này cho phép b?n có ki?m soát đ?nh d?ng nhi?u hơn các n?i dung c?a các đ?u trang hay chân trang.

Làm th? nào đ? lo?i b? s? trang

Làm th? nào b?n lo?i b? s? trang ph? thu?c vào đó phương pháp đư?c s? d?ng đ? chèn s? trang. N?u trư?ng s? trang bên trong h?p văn b?n, b?n ph?i lo?i b? h?p văn b?n. Lo?i b? h?p văn b?n c?ng lo?i b? s? trang. N?u s? trang không ph?i là bên trong m?t h?p văn b?n, ch?n nó và sau đó xóa nó.

N?u l?nh v?c trang s? là bên trong m?t h?p văn b?n

Đ? lo?i b? trư?ng s? trang khi nó đang ? trong m?t h?p văn b?n, lo?i b? h?p văn b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.

  Word s? hi?n th? tiêu đ? khu v?c. N?u s? trang nào trong khu v?c chân trang, b?m các Chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và chân trang nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
 2. B?m s? trang xu?t hi?n trong các tài li?u đ?u trang hay chân trang.

  M?t biên gi?i băm nh? t?ng xu?t hi?n xung quanh m?t s? trang. N?i dung c?a h?p văn b?n đ? t?p trung, và b?n có th? chèn ho?c xóa văn b?n bên trong h?p văn b?n.
 3. Tr? t?i biên gi?i băm nh? t?ng. Khi b?n nh?n th?y m?t m?i tên b?n đ?ng đ?u, nh?p vào biên gi?i băm nh? t?ng đ? ch?n h?p văn b?n.
 4. B?m Xóa trên bàn phím c?a b?n.
N?u tài li?u c?a b?n ch?a nhi?u ph?n có tiêu đ? và chân trang không đư?c liên k?t (ví d?, kh?i đ?ng l?i s? trang 1 trong t?ng ph?n), b?m vào các Hi?n th? trư?c đó nút ho?c Hi?n th? ti?p theo nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? đ? đi đ?n khu v?c lân c?n. Sau đó l?p l?i bư?c 2-4 cho t?ng ph?n.

N?u l?nh v?c s? trang không ph?i là bên trong m?t h?p văn b?n

Đ? lo?i b? trư?ng s? trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.

  Word s? hi?n th? tiêu đ? khu v?c. N?u s? trang nào trong khu v?c chân trang, b?m các Chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và chân trang nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
 2. Ch?n l?nh v?c, và sau đó nh?n DELETE.

  LƯU ?: N?u b?n mu?n xóa b? t?t c? m?i th? t? đ?u trang hay chân trang, b?n c?ng có th? b?m CTRL + A đ? ch?n t?t c? các văn b?n và sau đó nh?n DELETE. Ch?n phương pháp này không ch?n h?p văn b?n.
N?u tài li?u c?a b?n ch?a nhi?u ph?n có tiêu đ? và chân trang không đư?c liên k?t (ví d?, kh?i đ?ng l?i s? trang 1 trong t?ng ph?n), b?m vào các Hi?n th? trư?c đó nút ho?c Hi?n th? ti?p theo nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? đ? đi đ?n khu v?c lân c?n. Sau đó l?p l?i bư?c 2 cho m?i m?c.

THAM KH?O

233493 WD2000: G? r?i hư?ng d?n cho không mong mu?n trang Breaks
211930 WD2000: Làm th? nào đ? thêm m?t s? trang gương đi?n h?nh cho m?t c?nh quan trang
212173 WD2000: Làm th? nào đ? s? chương, Appendixes, và các trang
212127 WD2000: Làm th? nào đ? bao g?m các con s? chương trong đ?u trang hay chân trang
212313 WD2000: Làm th? nào đ? t?o ra hai trang đánh s? đ? án trong m?t tài li?u
191029 WD2000: Trang Numbering trong "Trang t?ng s? trang trong ph?n" đ?nh d?ng
214190 WD2000: Đ?nh d?ng trang s? không mang đ?n ph?n khác

Thu?c tính

ID c?a bài: 265436 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbfield kbinfo kbmt KB265436 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265436

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com