XADM: M?t s? câu h?i và câu tr? l?i v? các ti?n ích Exmerge

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265441 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? m?t s? câu h?i mà b?n có th? c?n ph?i h?i khi b?n ch?y ti?n ích Exmerge (ti?n Exchange Server h?p thư k?t h?p ích) trên Microsoft Windows NT Server 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000 Server. Các câu h?i sau đây đư?c đ?a ch?:
 • Các đi?u ki?n mà tôi c?n ph?i đáp ?ng đ? ch?y Exmerge thành công là g??
 • Nh?ng g? là có th? s? d?ng c?a Exmerge?
 • Exmerge có th? làm và nh?ng g? là Exmerge không th? làm là g??
 • Làm th? nào tôi làm gi?i nén t?t c? thư t? m?t c?a hàng thông tin riêng tư b? hư h?ng và t?o ra m?t c?a hàng thông tin riêng tư m?i v?i thư đư?c gi?i nén?
 • L?i th? c?a vi?c có th? đ? gi?i nén ch? c? th? thư t? m?t c?a hàng thông tin cá nhân, ho?c theo ngày, ch? đ? ho?c tên t?p tin đính kèm là g??
 • Làm th? nào đ? gi?i nén ch? c? th? thư t? m?t c?a hàng thông tin riêng tư?
 • Nơi mà tôi có th? l?y thêm thông tin v? vi?c ch?y Exmerge?

THÔNG TIN THÊM

Các đi?u ki?n mà tôi c?n ph?i đáp ?ng đ? ch?y Exmerge thành công là g??

 • B?n có th? ch?y các ti?n ích Exmerge đ?i v?i m?t máy tính t? xa c?a Exchange Server. Tuy nhiên, b?n ph?i có máy ch? Exchange ho?c ít ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? Exchange chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính b?n ch?y Exmerge ngày.
 • Tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? đăng nh?p ph?i có quy?n truy c?p d?ch v? tài kho?n qu?n tr? t?i các t? ch?c, trang web, và các c?u h?nh c?p c?a chương tr?nh qu?n tr?.
 • B?n c?n đ? không gian đ?a trên ? đ?a có ch?a cơ s? d? li?u Priv.edb cho cơ s? d? li?u Priv.edb có th? tăng g?p đôi kích thư?c. S? tăng trư?ng này x?y ra b?i v? b?n m?t đơn-trư?ng h?p lưu tr?, mà là kh? năng đ? lưu tr? m?t thư m?c là đ?a ch? cho m?t s? ngư?i nh?n như là m?t thư m?c v?i con tr? đ? m?i ngư?i nh?n thay v? như là m?t thư m?c cho m?i ngư?i nh?n.
 • B?n c?ng c?n ph?i đ? không gian đ?a cho các t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) Exmerge t?o ra. Theo m?c đ?nh, các t?p .pst đư?c t?o ra trên ? đ?a mà b?n ch?y Exmerge t?, nhưng b?n có th? ch? đ?nh các t?p .pst đư?c t?o ra trên m?t ? đ?a n?u c?n thi?t.
 • B?n ph?i có phiên b?n đúng c?a Exmerge. V?i Exchange Server 4.0 và 5.0, s? d?ng Exmerge Phiên b?n 2.0. V?i Exchange Server 5.5, tháng sáu năm 2000, s? d?ng Exmerge 3,71.
 • Allot đ? th?i gian cho Exmerge đ? ch?y. Tùy thu?c vào ph?n c?ng và cân nh?c khác, th?i gian trung b?nh cho Exmerge bư?c 1 là t? 45 phút đ?n 1 gi? cho m?i gigabyte (GB). Cho Exmerge bư?c 2, th?i gian trung b?nh là t? 1 đ?n 2 gi? cho m?i GB.

Nh?ng g? là có th? s? d?ng c?a Exmerge?

 • B?n có th? s? d?ng Exmerge đ? gi?i nén thư t? m?t c?a hàng thông tin riêng tư b? hư h?i. Exmerge đ?t thư này vào t?p .pst mà b?n có th? nh?p l?i vào kho thông tin cá nhân không b? hư h?i.
 • B?n có th? s? d?ng Exmerge đ? xác đ?nh v? trí và lo?i b? m?t thư đi?n t? c? th? t? các c?a hàng thông tin cá nhân (ví d? như, vi-rút thư).
 • B?n có th? s? d?ng Exmerge đ? di chuy?n ngư?i dùng gi?a các t? ch?c khác nhau và các trang web b?ng cách sao chép ngư?i dùng thư t?i t?p .pst sau đó b?n có th? nh?p vào các t? ch?c m?i ho?c trang web.
 • B?n có th? s? d?ng Exmerge đ? gi?i nén c?p quy t?c.
 • Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? th?m chí dùng Exmerge như m?t đ?i l? sao lưu c?p g?ch, m?c dù Exmerge không có kh? năng đ? vi?t d? li?u vào m?t băng sao lưu.

Exmerge có th? làm là g? và Exmerge không th? làm là g??

 • Exmerge h?a tr?n máy ch? d?a trên các quy t?c trên Exchange Server 5.0 ho?c sau này, nhưng khách hàng ph?i kích ho?t l?i các quy t?c sau s? h?p nh?t. Đ? kích ho?t l?i các quy t?c sau khi h?p nh?t, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m cho m?i quy t?c trong thu?t s? quy t?c (trên các Công cụ tr?nh đơn).
 • Exmerge 3,71 h? tr? Microsoft Outlook l?ch, Contacts, t?p chí, ghi chú và công vi?c. Exmerge 3,71 c?ng h? tr? quy t?c thư m?c và xem trong Exchange Server 5,0 và sau này. (Phiên b?n trư?c c?a Exmerge không có th? h? tr? t?t c? các kho?n m?c này.)
 • Exmerge 3,71 không h? tr? d? li?u Microsoft r?i.

Làm th? nào tôi làm gi?i nén t?t c? thư t? m?t c?a hàng thông tin tư nhân b? hư h?ng và t?o ra m?t kho thông tin riêng tư m?i v?i thư đư?c gi?i nén?

 1. T?o m?t thư m?c đư?c g?i là Exmerge vào Exchange Server màn h?nh máy tính c?a b?n.
 2. Sao chép ho?c gi?i nén t?p tin theo đây vào thư m?c Exmerge: Exmerge.exe, Exmerge.ini, và Mfc42.dll.
 3. B?m đúp Exmerge.exe.
 4. Nh?p vào H?p nh?t hai bư?c.
 5. Nh?p vào Bư?c 1: Sao chép d? li?u vào các c?p cá nhân.
 6. G? tên c?a máy tính Exchange Server.
 7. Nh?p vào Tuỳ chọn.
 8. B?m vào các D? li?u tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Ngư?i s? d?ng thư và thư m?c, Liên k?t C?p thư, và Thư m?c c?p phép h?p ki?m. (B?m đ? ch?n các Dumpster m?c ki?m tra h?p là tùy ch?n.)
 9. Trên ph?n c?n l?i c?a các tab, đ? l?i các thi?t l?p m?c đ?nh. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 10. Nh?p vào T?t c? các h?p thư, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 11. Lưu ? s? h?p thư đư?c ch?n, tr?ng có s?n và không gian đ?a c?n thi?t, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 12. Đó khuy?n cáo r?ng b?n đ? l?i thư m?c m?c đ?nh như C:\Exmergedata; Tuy nhiên, b?n có th? thay đ?i v? trí n?u c?n thi?t. Nh?p vào Ti?p theo.
 13. Exmerge h?a tr?n h?p thư đ?n .pst files.

  LƯU ?: N?u Exmerge d?ng đáp ?ng (b? treo) vào m?t h?p thư, h?p thư quá b? h?ng đ? nh?p vào m?t t?p .pst. B?m vào h?p thư ti?p theo và ti?p t?c quá tr?nh.
 14. D?ng lưu tr? thông tin.
 15. Lo?i b? cơ s? d? li?u Priv.edb t? thư m?c X:\Exchsrvr\Mdbdata, và sau đó đ?t cơ s? d? li?u Priv.edb trong m?t thư m?c sao lưu. C?ng lo?i b? t?t c? các t?p tin log và .chk t? thư m?c Mdbdata trong t?t c? các ? đ?a, và sau đó di chuy?n các t?p tin log và .chk đ?n m?t thư m?c sao lưu.

  QUAN TR?NG: Lo?i b? cơ s? d? li?u Pub.edb.
 16. B?t đ?u lưu tr? thông tin đ? t?o ra m?t cơ s? d? li?u Priv.edb m?i.
 17. G?i m?t thông báo th? nghi?m cho t?t c? các máy ch? nh?n ho?c danh sách đ?a ch? toàn c?u.
 18. B?m đúp vào Exmerge.exe.
 19. Nh?p vào H?p nh?t hai bư?c.
 20. Nh?p vào Bư?c 2: K?t h?p d? li?u t? thư m?c cá nhân.
 21. G? tên máy tính Exchange Server c?a b?n, và sau đó nh?p vào Tuỳ chọn.
 22. B?m vào các D? li?u tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Ngư?i s? d?ng thư và thư m?c, Liên k?t C?p thư, và Thư m?c c?p phép h?p ki?m. (B?m đ? ch?n các Dumpster m?c ki?m tra h?p là tùy ch?n.)
 23. Trên ph?n c?n l?i c?a các tab, đ? l?i các thi?t l?p m?c đ?nh. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 24. Nh?p vào T?t c? các h?p thư, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 25. Đ? l?i thư m?c m?c đ?nh như C:\Exmergedata, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 26. Ti?n hành v?i s? h?p nh?t.
LƯU ?: Offline folder (OST) t?p tin ngư?i s? d?ng ph?i chuy?n đ?i t?p tin OST c?a h? vào m?t t?p .pst trư?c khi nh?ng ngư?i dùng có th? k?t n?i đ? lưu tr? thông tin riêng tư m?i. Các t?p tin OST đư?c h? sơ c? th? và có th? ch? đư?c s? d?ng v?i m?t h? sơ duy nh?t. Khi v? trí c?a h?p thư đó các h? sơ đi?m đ? thay đ?i như là k?t qu? c?a vi?c t?o ra m?t Priv.edb m?i, ngư?i dùng có th? không bao gi? truy c?p vào đó thư l?i.

L?i th? c?a vi?c có th? đ? gi?i nén ch? c? th? thư t? m?t c?a hàng thông tin tư nhân, ho?c theo ngày, ch? đ? ho?c tên t?p tin đính kèm là g??

 • B?n có th? s? d?ng quá tr?nh này lo?i b? d? li?u nh?y c?m t? các c?a hàng thông tin cá nhân mà vô t?nh đư?c phân ph?i b?i m?t ngư?i dùng Exchange Server.
 • B?n có th? s? d?ng quá tr?nh này đ? lo?i b? thư e-mail ho?c ph?n đính kèm t?p tin b? nhi?m v?i vi-rút t? các c?a hàng thông tin cá nhân.

Làm th? nào tôi làm gi?i nén ch? c? th? thư t? m?t c?a hàng thông tin riêng tư?

 1. Đăng nh?p b?ng cách s? d?ng tài kho?n d?ch v? Exchange Server.
 2. T?o m?t thư m?c đư?c g?i là Exmerge vào Exchange Server màn h?nh máy tính c?a b?n.
 3. Sao chép ho?c gi?i nén t?p tin theo đây vào thư m?c Exmerge: Exmerge.exe, Exmerge.ini, và Mfc42.dll.
 4. B?m đúp Exmerge.exe.
 5. Nh?p vào H?p nh?t hai bư?c.
 6. Nh?p vào Bư?c 1: Sao chép d? li?u vào các c?p cá nhân.
 7. G? tên máy tính Exchange Server c?a b?n, và sau đó nh?p vào Tuỳ chọn.
 8. B?m vào các D? li?u tab, và sau đó b?m Ngư?i s? d?ng tin nh?n.
 9. B?m vào các Th? t?c nh?p kh?u tab, và sau đó b?m Lưu tr? d? li?u đ?n c?a hàng m?c tiêu (đi?u này sao chép d? li?u đ? ch?n đ? .pst t?p tin và sau đó xóa các d? li?u t? h?p thư Exchange Server).
 10. B?m vào các Chi ti?t thư tab, nh?p ch? đ? c?a bài vi?t ho?c tên c?a t?p tin đính kèm mà b?n có mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Thêm. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 11. Trên các Ngày tháng tab, b?n c?ng có th? ch?n m?t ngày c? th? ho?c ph?m vi c?a ngày hay th?i gian đ? thu h?p t?m ki?m c?a b?n.

  LƯU ?: T?t c? ngày tháng và th?i gian đ? đư?c ch?n theo m?c đ?nh.
 12. Nh?p vào T?t c? các h?p thư ho?c ch?n các h?p thư b? ?nh hư?ng n?u b?n có th? nh?n d?ng chúng, và nh?p vào Ti?p theo.
 13. N?u có th?, đ? l?i thư m?c m?c đ?nh như C:\Exmergedata, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Không khuyên r?ng b?n thay đ?i thư m?c m?c đ?nh, nhưng b?n có th? c?n ph?i thay đ?i thư m?c m?c đ?nh v? đ?a v? tr? gi?i h?n.
 14. Exmerge di chuy?n các thư đ? ch? đ?nh m?t t?p .pst.
 15. Khi h?p nh?t k?t thúc, m? h?p thư m?t vài đ? đ?m b?o r?ng các thư đ? b? xóa b?.
LƯU ?: Các thư đ? ch?n không đư?c c?t b? kh?i h? th?ng attendant h?p thư như là m?t bi?n pháp an toàn. B?n ph?i t? xóa các thư này.

Nơi mà tôi có th? l?y thêm thông tin v? vi?c ch?y Exmerge?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c ch?y Exmerge, nh?n vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260037 XADM: Làm th? nào đ? lo?i b? m?t tin nh?n t? trao đ?i b?ng cách s? d?ng các ti?n ích ExMerge
174197 XADM: H?p thư Microsoft Exchange nh?p thông tin chương tr?nh (Exmerge.exe)

Thu?c tính

ID c?a bài: 265441 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB265441 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265441
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com