Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2654652 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Này gói tích l?y cho Microsoft Host Integration Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong năm 2009 máy ch? máy ch? lưu tr? tích h?p trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Quan tr?ng Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t này tích l?y (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
  • T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong tích l?y C?p Nh?t 1 (CU1) và C?p Nh?t tích l?y 2 (Cu) cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    2533330 Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

    2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
  • M?t s? hotfixes cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 và cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Enterprise đơn kí nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho các máy ch? SSO đ?c l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Tích h?p ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2629666Kh?c ph?c: Các thông s? s? ki?m nh?p sai giao d?ch nhà tích h?p d?n đ?n nondescript l?i thông đi?p
2635163Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c s? ki?n 102 (2167) khi m?t phương pháp giao d?ch nhà tích h?p k?t n?i v?i ?ng d?ng IBM IMS s? d?ng k?t n?i IMS l?p tr?nh mô h?nh trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? h?i nh?p
2649522Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng HIP không ch?p nh?n các yêu c?u trên nhi?u c?ng TCP/IP
2650808Kh?c ph?c: L?i có th? x?y ra khi b?n s? d?ng các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i đ? chuy?n đ?i các chu?i d? li?u s? lo?i trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2656751Kh?c ph?c: Giao d?ch Integrator truy t?m không cung c?p đ? chi ti?t cho TRMFlowControl trư?ng h?p ngo?i l? trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2658584Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n m? m?t t?p tin d?u ki?m v?t c?a giao d?ch nhà tích h?p trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010: "t?p tin có th? không đư?c gi?i thích - đ?nh d?ng TI th?i gian không công nh?n"
2672665Kh?c ph?c: Đ?nh ngh?a PIC X b? thi?u khi b?n m? m?t chuy?n đ?i.Qu?c h?i NET b?ng cách s? d?ng giao d?ch nhà tích h?p thi?t k? trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2672662Kh?c ph?c: Máy ch? b?n ghi d?ch v? x? l? ch? ch?y d? li?u phương pháp xác đ?nh đ?u tiên ngay c? khi nhi?u phương pháp đư?c đ?nh ngh?a trong các ?ng d?ng HIP trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2677893Kh?c ph?c: M?t b?n ghi Dịch vụ Web không thành công khi m?t nhà tích h?p giao d?ch.NET Framework h?i bao g?m m?t phương pháp v?i "Bao g?m các tham s? b?i c?nh" tài s?n đư?c thi?t l?p đ? "True" trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

tích h?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2646715Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ki?m tra k?t n?i t?i ngu?n d? li?u d? li?u truy c?p công c?: "không th? t?i 'msdrda.dll': th? t?c ch? đ?nh không t?m th?y"
2653101Kh?c ph?c: Các OLE DB Provider for DB2 b? qua tích c?c SQLCodes đư?c tr? v? t? DB2 trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2663457Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Unknown Server Class" khi b?n s? d?ng OLE DB cung c?p cho DB2 v3 trên m?t Intel d?a trên máy tính đ?i v?i m?t máy ch? đang ch?y Sun Solaris 10
2666036Kh?c ph?c: M?c đ? cách ly đ? gi?i h?n trên các gói vào DB2/MVS không đư?c thi?t l?p như b?n ch? ra trong gói ph?n m?m tùy ch?nh XML trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2674484Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng có s? d?ng m?t nhà cung c?p máy ch? lưu tr? t?p tin có th? không ph?i luôn kí nh?p vào h? th?ng máy ch? IBM khi trư?ng h?p h?n h?p m?t kh?u đư?c s? d?ng
2679561Kh?c ph?c: Các nhà cung c?p d? li?u DB2 không th? n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u IBM DB2 replicated khi k?t n?i TCP/IP kh?i đ?u không thành công trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010


Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2661354Kh?c ph?c: Các b?n ghi d?ch v? phiên nhà tích h?p máy ch? trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 g?p s? d?ng CPU cao khi nó s? d?ng các k?t n?i TN3270
2657419Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng CPI-C có th? th?t b?i v?i m?t ngo?i l? 0xc0000008 (tác không h?p l?) trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Thi?t l?p máy ch? máy ch? lưu tr? h?i nh?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2579537Kh?c ph?c: sao lưu trạm đậu h? th?ng B?t đ?u b?i ?ng d?ng sao lưu c?a bên th? ba có th? th?t b?i n?u VSS Writer c?a ông không th? giao ti?p v?i SQL Server trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

Làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có tích h?p máy ch? lưu tr? Microsoft Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4488.2153,42417-Feb-201212: 53x 86
Accessddm.dll8.5.4488.287,89617-Feb-201212: 53x 86
Adloc.dll8.5.4488.230,54417-Feb-201212: 53x 86
Db2oledb.dll8.5.4488.2632,65617-Feb-201212: 53x 86
Dbgtrace.dll8.5.4488.251.024 ngư?i17-Feb-201212: 53x 86
Ddm.dll8.5.4488.275,59217-Feb-201212: 53x 86
Ddmserv.exe8.5.4488.275,60017-Feb-201212: 53x 86
Ddmstr.dll8.5.4488.267,40817-Feb-201212: 53x 86
Delnamespace.exe8.5.4488.215,70417-Feb-201212: 53x 86
Democfg.dll8.5.4488.2132,94417-Feb-201212: 53x 86
Dtcob390.dll8.5.4488.2386,90417-Feb-201212: 53x 86
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng59,22417-Feb-201212: 53x 86
Duwtcpcleanup.SQLkhông áp d?ng1,28317-Feb-201212: 53không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4488.263,32017-Feb-201212: 53x 86
Fmistr32.dll8.5.4488.217,74417-Feb-201212: 53x 86
Hipadmin.dll8.5.4488.2206,67217-Feb-201212: 53x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4488.2636,76817-Feb-201212: 53x 86
Hipobjects.dll8.5.4488.21,271,64017-Feb-201212: 53x 86
Hisconfig.dll8.5.4488.2505,68817-Feb-201212: 53x 86
Histrace.exe8.5.4488.2116,56017-Feb-201212: 53x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4488.267,41617-Feb-201212: 53x 86
Ibmcobol.xmlkhông áp d?ng83,79817-Feb-201212: 53không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlkhông áp d?ng67,57417-Feb-201212: 53không áp d?ng
Ipresync.dll8.5.4488.2530,26417-Feb-201212: 53x 86
Linkcfg.exe8.5.4488.223,88817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4488.2132,99217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4488.287,94417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4488.279,78417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4488.283,87217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4488.21,304,47217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4488.2198,54417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4488.259,27217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4488.279,76017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4488.2264,08017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4488.2395,16017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4488.2194,45617-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4488.251,11217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4488.263,44817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4488.246.984 ngư?i17-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4488.275,68017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4488.2165,79217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4488.279,79217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dotnetinvoker.dll8.5.4488.230,61617-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4488.287,97617-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4488.267,48017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4488.234,71217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplhelper.dll8.5.4488.234,70417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4488.263,38417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4488.242,92017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4488.2165,76817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipgen.dll8.5.4488.221,89617-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4488.247.00017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4488.283,88017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4488.267,48017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4488.267,48017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4488.2104,36817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4488.242,88817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4488.263,38417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4488.242,92017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4488.247,02417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4488.2735,12017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4488.216,82417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4488.263,40017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.5.4488.2141,20817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4488.215,26417-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4488.2100,25617-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4488.2272,27217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4488.267,49617-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4488.218,32817-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4488.2464,80017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.WCF.mqbaseclient.dll8.5.4488.2177,07217-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.WCF.mqextendedclient.dll8.5.4488.2177,08017-Feb-201212: 53x 86
Microsoft.WCF.mqserver.dll8.5.4488.2177,05617-Feb-201212: 53x 86
Mmcsna.dll8.5.4488.2341,84017-Feb-201212: 53x 86
Mngagent.exe8.5.4488.2128,84817-Feb-201212: 53x 86
Mngbase.dll8.5.4488.2116,56017-Feb-201212: 53x 86
Mngcli.exe8.5.4488.2128,84817-Feb-201212: 53x 86
Mngext.dll8.5.4488.224,91217-Feb-201212: 53x 86
Mngsna.dll8.5.4488.2137,04017-Feb-201212: 53x 86
Mobase.dll8.5.4488.2337,74417-Feb-201212: 53x 86
Msdrda.dll8.5.4488.2984,91217-Feb-201212: 53x 86
Pkgui.dll8.5.4080.075,67217-Feb-201212: 53x 86
Prmngext.dll8.5.4488.267,40817-Feb-201212: 53x 86
Remcfg.dll8.5.4488.2182,09617-Feb-201212: 53x 86
Resyncsvc.exe8.5.4488.2145,24017-Feb-201212: 53x 86
Siserver.exe8.5.4488.2243,53617-Feb-201212: 53x 86
Snaadmin.dll8.5.4488.2345,93617-Feb-201212: 53x 86
Snabase.exe8.5.4488.2264,01617-Feb-201212: 53x 86
Snacfg.dll8.5.4488.2296,78417-Feb-201212: 53x 86
Snadmod.dll8.5.4488.2849,74417-Feb-201212: 53x 86
Snadump.dll8.5.4488.216,20817-Feb-201212: 53x 86
Snaip.dll8.5.4488.2124,75217-Feb-201212: 53x 86
Snaip6.dll8.5.4488.2124,75217-Feb-201212: 53x 86
Snaipcfg.dll8.5.4488.2149,32817-Feb-201212: 53x 86
Snaipdl c.dll8.5.4488.21,013,58417-Feb-201212: 53x 86
Snalink.dll8.5.4488.263,31217-Feb-201212: 53x 86
Snalm.dll8.5.4488.271,50417-Feb-201212: 53x 86
Snamanag.dll8.5.4488.2141,13617-Feb-201212: 53x 86
Snanls.dll8.5.4488.2120,65617-Feb-201212: 53x 86
Snaprint.exe8.5.4488.291,98417-Feb-201212: 53x 86
Snareg.dll8.5.4488.239,24817-Feb-201212: 53x 86
Snaservr.exe8.5.4488.2694,09617-Feb-201212: 53x 86
Snasii.dll8.5.4488.236,17617-Feb-201212: 53x 86
Snasvc.dll8.5.4488.215,69617-Feb-201212: 53x 86
Snatrc.dll8.5.4488.279,69617-Feb-201212: 53x 86
Snatrcsn.dll8.5.4488.255,12017-Feb-201212: 53x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4488.2119,72017-Feb-201212: 53x 86
T3mngext.dll8.5.4488.259,21617-Feb-201212: 53x 86
T5mngext.dll8.5.4488.259,21617-Feb-201212: 53x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4488.263,32817-Feb-201212: 53x 86
Tn3servr.exe8.5.4488.2259,92017-Feb-201212: 53x 86
Trcipdlc.dll8.5.4488.23,041,10417-Feb-201212: 53x 86
Trcservr.exe8.5.4488.2931,66417-Feb-201212: 53x 86
Trnsbidi.dll8.5.4488.275,60017-Feb-201212: 53x 86
Wappc32.dll8.5.4488.2198,48017-Feb-201212: 53x 86
Wcpic32.dll8.5.4488.2112,46417-Feb-201212: 53x 86
Winappc.dll8.5.4488.211,60017-Feb-201212: 53x 86
Wincsv32.dll8.5.4488.251.024 ngư?i17-Feb-201212: 53x 86
Winmgt32.dll8.5.4488.267,40817-Feb-201212: 53x 86
Winrui32.dll8.5.4488.2100,17617-Feb-201212: 53x 86
Winsli32.dll8.5.4488.2120,65617-Feb-201212: 53x 86
Wmisna.dll8.5.4488.2333,64817-Feb-201212: 53x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4488.2112,48817-Feb-201212: 53x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4488.279,70417-Feb-201212: 53x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4488.2166,22417-Feb-201212: 57x 64
Accessddm.dll8.5.4488.287,89617-Feb-201212: 57x 86
Accessddm.dll8.5.4488.296,60017-Feb-201212: 57x 64
Adloc.dll.pdbkhông áp d?ng68,60817-Feb-201212: 57không áp d?ng
Adloc.dll8.5.4488.230,54417-Feb-201212: 57x 86
Adloc.dll8.5.4488.235,66417-Feb-201212: 57x 64
Db2oledb.dll8.5.4488.2632,65617-Feb-201212: 57x 86
Db2oledb.dll8.5.4488.2882,51217-Feb-201212: 57x 64
Dbgtrace.dll8.5.4488.251.024 ngư?i17-Feb-201212: 57x 86
Dbgtrace.dll8.5.4488.263,82417-Feb-201212: 57x 64
Ddm.dll8.5.4488.275,59217-Feb-201212: 57x 86
Ddm.dll8.5.4488.283,27217-Feb-201212: 57x 64
Ddmserv.exe8.5.4488.275,60017-Feb-201212: 57x 86
Ddmserv.exe8.5.4488.286,86417-Feb-201212: 57x 64
Ddmstr.dll8.5.4488.255,63217-Feb-201212: 57x 64
Ddmstr.dll8.5.4488.267,40817-Feb-201212: 57x 86
Delnamespace.exe8.5.4488.217.240 ngư?i17-Feb-201212: 57x 64
Democfg.dll8.5.4488.2132,43217-Feb-201212: 57x 64
Dtcob390.dll8.5.4488.2386,90417-Feb-201212: 57x 86
Dtcwrapper.dll.pdbkhông áp d?ng117,76017-Feb-201212: 57không áp d?ng
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng59,22417-Feb-201212: 57x 86
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng62,29617-Feb-201212: 57x 64
Duwtcpcleanup.SQLkhông áp d?ng1,28317-Feb-201212: 57không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4488.263,32017-Feb-201212: 57x 86
Essohelper.dll8.5.4488.267,41617-Feb-201212: 57x 64
Fmistr32.dll.pdbkhông áp d?ng35,84017-Feb-201212: 57không áp d?ng
Fmistr32.dll8.5.4488.217,74417-Feb-201212: 57x 86
Fmistr32.dll8.5.4488.219,28017-Feb-201212: 57x 64
Hipadmin.dll8.5.4488.2285,00817-Feb-201212: 57x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4488.21,155,42417-Feb-201212: 57x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4488.2636,76817-Feb-201212: 57x 86
Hipobjects.dll8.5.4488.22,203,99217-Feb-201212: 57x 64
Hisconfig.dll8.5.4488.2505,68817-Feb-201212: 57x 86
Histrace.exe8.5.4488.2116,56017-Feb-201212: 57x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4488.286,36017-Feb-201212: 57x 64
Ibmcobol.xmlkhông áp d?ng83,79817-Feb-201212: 57không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlkhông áp d?ng67,57417-Feb-201212: 57không áp d?ng
Ipresync.dll8.5.4488.2718,68017-Feb-201212: 57x 64
Linkcfg.exe8.5.4488.228,49617-Feb-201212: 57x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4488.2132,99217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4488.287,94417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4488.279,78417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4488.283,87217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4488.21,304,47217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4488.2198,54417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4488.259,27217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4488.269,51217-Feb-201212: 57x 64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4488.279,76017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4488.2264,08017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4488.2395,16017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4488.2194,45617-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4488.251,11217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4488.263,44817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4488.246.984 ngư?i17-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4488.275,68017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4488.2165,79217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4488.279,79217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dotnetinvoker.dll8.5.4488.230,61617-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4488.287,97617-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4488.267,48017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4488.234,71217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplhelper.dll8.5.4488.234,70417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4488.263,38417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4488.242,92017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4488.2165,76817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipgen.dll8.5.4488.221,89617-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4488.247.00017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4488.283,88017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4488.267,48017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4488.267,48017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4488.2104,36817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4488.291,56817-Feb-201212: 57x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4488.242,88817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4488.255,19217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4488.263,38417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4488.242,92017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4488.247,02417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4488.2735,12017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4488.216,82417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4488.263,40017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.5.4488.2141,20817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4488.215,26417-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4488.2100,25617-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4488.2272,27217-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4488.267,49617-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4488.218,32817-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4488.2464,80017-Feb-201212: 57x 86
Microsoft.WCF.mqbaseclient.dll8.5.4488.2204,72017-Feb-201212: 57x 64
Microsoft.WCF.mqextendedclient.dll8.5.4488.2204,72817-Feb-201212: 57x 64
Microsoft.WCF.mqserver.dll8.5.4488.2204,70417-Feb-201212: 57x 64
Mmcsna.dll8.5.4488.2445,26417-Feb-201212: 57x 64
Mngagent.exe8.5.4488.2148,81617-Feb-201212: 57x 64
Mngbase.dll8.5.4488.2151,88817-Feb-201212: 57x 64
Mngcli.exe8.5.4488.2148,30417-Feb-201212: 57x 64
Mngext.dll8.5.4488.229,52017-Feb-201212: 57x 64
Mngsna.dll8.5.4488.2159.56817-Feb-201212: 57x 64
Mobase.dll8.5.4488.2337,74417-Feb-201212: 57x 86
Mobase.dll8.5.4488.2500,56017-Feb-201212: 57x 64
Msdrda.dll8.5.4488.21,711,95217-Feb-201212: 57x 64
Msdrda.dll8.5.4488.2984,91217-Feb-201212: 57x 86
Pkgui.dll8.5.4080.075,67217-Feb-201212: 57x 86
Prmngext.dll8.5.4488.263,31217-Feb-201212: 57x 64
Remcfg.dll8.5.4488.2183,63217-Feb-201212: 57x 64
Resyncsvc.exe8.5.4488.2163,16017-Feb-201212: 57x 64
Siserver.exe8.5.4488.2306,00017-Feb-201212: 57x 64
Snaadmin.dll8.5.4488.2500,04817-Feb-201212: 57x 64
Snabase.exe8.5.4488.2296,27217-Feb-201212: 57x 64
Snacfg.dll8.5.4488.2389,45617-Feb-201212: 57x 64
Snadmod.dll.pdbkhông áp d?ng232,44817-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snadmod.dll8.5.4488.21,053,52017-Feb-201212: 57x 64
Snadmod.dll8.5.4488.2849,74417-Feb-201212: 57x 86
Snadump.dll.pdbkhông áp d?ng44,03217-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snadump.dll8.5.4488.216,20817-Feb-201212: 57x 86
Snadump.dll8.5.4488.218,25617-Feb-201212: 57x 64
Snaip.dll.pdbkhông áp d?ng68,60817-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snaip.dll8.5.4488.2124,75217-Feb-201212: 57x 86
Snaip.dll8.5.4488.2133,45617-Feb-201212: 57x 64
Snaip6.dll.pdbkhông áp d?ng76,80017-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snaip6.dll8.5.4488.2124,75217-Feb-201212: 57x 86
Snaip6.dll8.5.4488.2138,06417-Feb-201212: 57x 64
Snaipcfg.dll8.5.4488.2195,92017-Feb-201212: 57x 64
Snaipdlc.dll8.5.4488.21,398,60817-Feb-201212: 57x 64
Snalink.dll8.5.4488.269,96817-Feb-201212: 57x 64
Snalm.dll.pdbkhông áp d?ng60,41617-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snalm.dll8.5.4488.269,96817-Feb-201212: 57x 64
Snalm.dll8.5.4488.271,50417-Feb-201212: 57x 86
Snamanag.dll8.5.4488.2181,07217-Feb-201212: 57x 64
Snanls.dll8.5.4488.2120,65617-Feb-201212: 57x 86
Snanls.dll8.5.4488.2129,87217-Feb-201212: 57x 64
Snaprint.exe8.5.4488.292,49617-Feb-201212: 57x 64
Snareg.dll.pdbkhông áp d?ng76,80017-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snareg.dll8.5.4488.239,24817-Feb-201212: 57x 86
Snareg.dll8.5.4488.249,48817-Feb-201212: 57x 64
Snaservr.exe8.5.4488.2968,01617-Feb-201212: 57x 64
Snasii.dll8.5.4488.248,46417-Feb-201212: 57x 64
Snasvc.dll.pdbkhông áp d?ng44,03217-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snasvc.dll8.5.4488.215,69617-Feb-201212: 57x 86
Snasvc.dll8.5.4488.217,74417-Feb-201212: 57x 64
Snatrc.dll.pdbkhông áp d?ng125,95217-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snatrc.dll8.5.4488.279,69617-Feb-201212: 57x 86
Snatrc.dll8.5.4488.290,44817-Feb-201212: 57x 64
Snatrcsn.dll.pdbkhông áp d?ng101,37617-Feb-201212: 57không áp d?ng
Snatrcsn.dll8.5.4488.255,12017-Feb-201212: 57x 86
Snatrcsn.dll8.5.4488.255,63217-Feb-201212: 57x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4488.2119,72017-Feb-201212: 57x 86
T3mngext.dll8.5.4488.257,16817-Feb-201212: 57x 64
T5mngext.dll8.5.4488.257,16817-Feb-201212: 57x 64
Ticonversiontool.exe8.5.4488.263,32817-Feb-201212: 57x 86
Tn3servr.exe8.5.4488.2319,82417-Feb-201212: 57x 64
Trcipdlc.dll8.5.4488.23,787,60017-Feb-201212: 57x 64
Trcservr.exe8.5.4488.21,263,95217-Feb-201212: 57x 64
Trnsbidi.dll8.5.4488.267,92017-Feb-201212: 57x 64
Trnsbidi.dll8.5.4488.275,60017-Feb-201212: 57x 86
Wappc32.dll.pdbkhông áp d?ng265,21617-Feb-201212: 57không áp d?ng
Wappc32.dll8.5.4488.2198,48017-Feb-201212: 57x 86
Wappc32.dll8.5.4488.2252,24017-Feb-201212: 57x 64
Wcpic32.dll.pdbkhông áp d?ng93,18417-Feb-201212: 57không áp d?ng
Wcpic32.dll8.5.4488.2112,46417-Feb-201212: 57x 86
Wcpic32.dll8.5.4488.2115,02417-Feb-201212: 57x 64
Winappc.dll.pdbkhông áp d?ng27,64817-Feb-201212: 57không áp d?ng
Winappc.dll8.5.4488.211,60017-Feb-201212: 57x 86
Winappc.dll8.5.4488.212,11217-Feb-201212: 57x 64
Wincsv32.dll.pdbkhông áp d?ng93,18417-Feb-201212: 57không áp d?ng
Wincsv32.dll8.5.4488.249,48817-Feb-201212: 57x 64
Wincsv32.dll8.5.4488.251.024 ngư?i17-Feb-201212: 57x 86
Winmgt32.dll.pdbkhông áp d?ng93,18417-Feb-201212: 57không áp d?ng
Winmgt32.dll8.5.4488.267,40817-Feb-201212: 57x 86
Winmgt32.dll8.5.4488.275,60017-Feb-201212: 57x 64
Winrui32.dll.pdbkhông áp d?ng125,95217-Feb-201212: 57không áp d?ng
Winrui32.dll8.5.4488.2100,17617-Feb-201212: 57x 86
Winrui32.dll8.5.4488.2104,78417-Feb-201212: 57x 64
Winsli32.dll.pdbkhông áp d?ng150,52817-Feb-201212: 57không áp d?ng
Winsli32.dll8.5.4488.2120,65617-Feb-201212: 57x 86
Winsli32.dll8.5.4488.2132,94417-Feb-201212: 57x 64
Wmisna.dll8.5.4488.2606,54417-Feb-201212: 57x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4488.2151,40017-Feb-201212: 57x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4488.2110,93617-Feb-201212: 57x 64

Thu?c tính

ID c?a bài: 2654652 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2654652 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2654652

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com