Thông báo l?i: Windows Media Player không đư?c c?u h?nh cho Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265494 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n l?n đ?u tiên ch?y Windows Media Player và s? d?ng các tính năng hư?ng d?n phương ti?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows Media Player không đư?c c?u h?nh cho Internet. Trư?c khi b?n có th? s? d?ng các tính năng truy?n d?n ho?c Radio Tuner, b?n ph?i k?t n?i internet. Đ? k?t n?i v?i Internet, ch?y thu?t s? k?t n?i Internet và th? l?i.
Hành vi này có th? x?y ra ngay c? khi máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i Internet, ho?c đư?c c?u h?nh s?n đ? k?t n?i v?i Internet.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n đ? không hoàn thành thu?t s? k?t n?i Internet, ho?c n?u b?n đ? cài đ?t m?t máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông bên th? ba mà s?a đ?i Windows Media Player phát hi?n tr?ng thái k?t n?i. .

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, thoát kh?i Windows Media Player và sau đó ch?y thu?t s? k?t n?i Internet.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi ch?y thu?t s? k?t n?i Internet, đ? hoàn thành giá tr? nh? phân là t? 00 đ? thay đ?i 01 t?i khóa registry sau đây:
Thu?t s? k?t n?i HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Chú ýB?n có th? th?c hi?n cùng m?t thao tác, n?u b?n đang s? d?ng Windows Media Player 9 Series. Đ? làm đi?u này, b?m Tuỳ chọn theo các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó ch?n các K?t n?i Internet (đè các l?nh khác) h?p ki?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 265494 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 7.0
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB265494 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265494

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com