K? sken?t un att?lu ievieto?ana Word 2007 dokument?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2655059 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

?? articledescribes k? var sken?t att?lu un ievietot to programm? Microsoft Word 2007 dokument?.

Vai m??in?t sken?t un iespraust att?lu citu programmas Microsoft Word versiju

Lai apskat?tu inform?ciju par to, k? sken?t un ievietojiet att?lu citu programmas Microsoft Word versiju, noklik??iniet uz saites, kas atbilst programmas Word versijas:

Word 2010: K? sken?t un Word 2010 dokument? iespraustu att?lu
Word 2003: K? ievietot sken?tus att?lus, Office 2007 un Office 2003 programm?s

Risin?jums

Lai sken?t? att?la ievieto?ana Word 2007 dokument?, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet Word 2007.
 2. Noklik??iniet uz Ievietotun p?c tam atlasiet Klipkopu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  klipkopa ievieto?ana Word 2007


 3. uzdevumr?ts Klipkopa noklik??iniet uz Organiz?t klipus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Word 2007 organiz?t klipus


 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Pievienot klipus Organizerun p?c tam noklik??iniet uz no skenera vai fotokameras.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Word 2007 pievienot klipus programmai organizer


 5. Atlasiet skeneri ier?ci un iz??irtsp?jas kvalit?ti un p?c tam noklik??iniet uzIespraust.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Word 2007 Iespraust att?lu no skenera


 6. Uzgaidiet, l?dz sken??ana tiek veikta un p?c tam noklik??iniet uz mapes ar skenera nosaukuma zem Manas kolekcijas. Tagad jums b?tu j?redz sken?ts att?ls.
 7. Aizveriet programmu Microsoft Clip Organizer.
 8. uzdevumr?ts Klipkopa noklik??iniet uz aiziet. Iesken?tais att?ls tagad ir j?par?d?s. Noklik??iniet uz att?la, lai to iespraustu dokument?.

Uzzi?as

Ja inform?ciju skatiet ?aj? zin??anu b?ze rakst? nav pal?dz?t atrisin?t ?o probl?mu, atlasiet vienu no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2655059 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 3. marts - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbmt KB2655059 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2655059

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com