Lm th? no ? qut v chn m?t h?nh ?nh vo m?t ti li?u Word 2007

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2655059 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Articledescribes ny nh th? no b?n c th? qut m?t h?nh ?nh v chn n vo m?t ti li?u Microsoft Word 2007.

B?n ang c? g?ng ? qut v chn v h?nh ?nh trong m?t phin b?n c?a Microsoft Word?

? xem thng tin v? lm th? no ? qut v chn m?t h?nh ?nh trong m?t phin b?n c?a Microsoft Word, nh?p vo lin k?t ph h?p v?i phin b?n t? c?a b?n:

Word 2010: Lm th? no ? qut v chn m?t h?nh ?nh vo m?t ti li?u Word 2010
Word 2003: Lm th? no ? chn h?nh ?nh ?c qut trong chng tr?nh Office 2007 v Office 2003

Gi?i php

? chn m?t h?nh ?nh ?c qut trong m?t ti li?u Word 2007, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. M? t? nm 2007.
 2. Nh?p vo chn, v sau ch?n Hinh Mu.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Word 2007 Chn Hinh Mu


 3. Trong ngn Hinh Mu, b?m vo T? ch?c clip.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  T? nm 2007 t? ch?c clip


 4. Trn t?p tr?nh n, nh?p vo Thm clip ? t? ch?c, v sau nh?p vo t? my qut hay my ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Word 2007 thm clip ? t? ch?c


 5. Ch?n my qut thi?t b? v ? phn gi?i ch?t l?ng, v sau nh?p vochn.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Word 2007 chn h?nh ?nh t? my qut


 6. Ch? ?i cho ?n khi qut ?c th?c hi?n v sau nh?p vo m?c tin th thoai v?i tn my qut c?a b?n trong Cc b? su t?p c?a ti. By gi? b?n s? th?y ?nh ?c qut.
 7. ng Microsoft Clip t? ch?c.
 8. Trong ngn Hinh Mu, nh?p vo i. H?nh ?nh ?c qut by gi? s? xu?t hi?n. Nh?p vo h?nh ?nh ? a n vo ti li?u c?a b?n.

Tham kh?o

N?u thng tin trong bi vi?t c s? ki?n th?c ny khng gip gi?i quy?t v?n ?, ch?n m?t trong cc ty ch?n sau:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2655059 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
T? kha:
kbhowto kbmt KB2655059 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2655059

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com