Excel 2010 k??da: programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2655178 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem. Izv?lieties maz?ku datu apjomu vai aizveriet citas lietojumprogrammas.

K??da rodas, kad j?s:
  • Atv?rt vai saglab?t Excel darbgr?matas
  • Atveriet Excel darbgr?matu, kur? atsauces relat?v? nosaukumu no citas darbgr?matas
  • Defin?to nosaukumu izmanto?ana formul? ievieto?anas Excel darbgr?mat?
  • Defin?t vai dz?stu Excel darbgr?matas nosaukumu

J?s sa?emat ?o k??das cit? programmas Microsoft Excel versij??

Lai apskat?tu inform?ciju par to, k? atrisin?t ??s k??das cit? programmas Microsoft Excel versiju, noklik??iniet uz saites, kas atbilst programmas Excel versij?:

Excel 2007 k??da: programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem.
Excel 2003 k??da: programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem.

Risin?jums

Piez?me. Pirms turpin?t par to risin??anas metodes, nodro?ina jums ir instal?ti jaun?kie Office atjaunin?jumi :Saglab?t Windows atjaunin?ta ar jaun?ko inform?ciju.

P?c atjaunin?jumu instal??anas p?rbaudiet, lai redz?tu, vai jums v?l ir jaut?jums. Ja joproj?m rodas probl?mas, turpina risin??anas metodes.

Ieteicams izmantot nor?d?tos veidus sec?b?, k?d? tie ir nor?d?ti ?aj? rakst?. Tom?r, ja jums iepriek? bija m??in?jis vienu no metod?m, lai nov?rstu ?o k??du, un tas nepal?dz?ja, j?s varat p?riet uz citu metodi ?tri no ?? saraksta:

1. Metode: P?rbaud?t, vai j?s p?rsniedzat ierobe?ojumus

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t Excel 2010 robe?as.

2. Metode: P?rliecinieties, vai darbojas tikai viens gad?jums, Excel

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t, ja tikai viens gad?jums no Excel ir akt?vs.

3. Metode: Aizveriet visas lietojumprogrammas

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? izsl?gt visas lietojumprogrammas.

4. Metode: Testa Excel dro?ais re??ms

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? Excel start?t dro?ais re??ms.

5. Metode: Izsl?gtu priek?skat?juma r?ti programm? Windows Explorer (Windows 7)

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? lai izsl?gtu priek?skat?juma r?t?.

6. Metode: Saglab?t k? Excel darbgr?matas failu Ja izmantojat relat?vo nosaukumi

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju.

7. Metode: P?rmai?u defin?tie nosaukumi atsauces ??n?m tie?i

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju.

Uzzi?as

Ja inform?ciju skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nav pal?dz?t atrisin?t k??du ar Excel 2010, atlasiet vienu no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2655178 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 29. apr?lis - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2655178 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2655178

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com