Labojums: Dar?juma integrators izseko?anas nenodro?ina pietiekami detaliz?ti TRMFlowControl iz??mumus Host Integration Server 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2656751 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Jums ir uz??m?ja uzs?kt apstr?di (HIP) lietojumprogramma, kas atgrie? k??du. Probl?mu nov?r?anas procesa ietvaros j?iesp?jo darb?ba Integrators (TI) izseko?anas Microsoft Host Integration servera 2010. gad? ieg?t pla??ku inform?ciju par k??du, kas notiek. TI trase ietver zi?ojumus, kas l?dzin?s ??di:

1. Zi?ojums
TRMFlowControl p?rbauda, nav bezgal?gs DataTables no uz??m?ja metodei method_name.
2. Zi?ojums
TRMFlowControl rad?s iz??mums p?c progresa mar?iera 130.
Tom?r ??s zi?as nesniedz pietiekami detaliz?ti TRMFlowControl iz??mumus.

IEMESLS

Microsoft.HostIntegration.TI.DotNetInvoker.dll nepied?v? izseko?anas kodu. ?? iemesla d?? tr?kst deta?u TI tras? TRMFlowControl iz??mumi.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas atrisina ?o jaut?jumu iek?auj kumulat?vo atjaunin?t pakete 3 Host Integration Server 2010.For pla??ku inform?ciju, lai ieg?tu kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2656751 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2656751 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2656751

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com