DCDiag và NetDiag trong Windows 2000 t?o thu?n l?i cho tên mi?n tham gia và sáng t?o DC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265706 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ch?c năng đ? thêm vào các phiên b?n c?a ch?n đoán b? đi?u khi?n tên mi?n (Dcdiag.exe) và M?ng công c? ch?n đoán (Netdiag.exe) đư?c bao g?m trong Windows 2000. Đ? có thêm thông tin v? m?i nh?t d?ch v? gói cho Windows 2000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Các ch?c năng đ? đư?c thêm vào Dcdiag.exe và Netdiag.exe đ? ki?m ch?ng r?ng cơ s? h? t?ng d?ch v? tên mi?n (DNS) là đ? đ? tri?n khai d?ch v? thư m?c Active Windows 2000. Các C?p Nh?t Dcdiag.exe và Netdiag.exe công c? trong Windows 2000 cung c?p kh? năng đ? th? nghi?m cơ s? h? t?ng d?ch v? tên mi?n (DNS) đ?:
 1. Xác minh r?ng nó có th? h? tr? Active Directory.
 2. Xác đ?nh n?u m?t r?ng Active Directory có th? t?o.
 3. Ki?m ch?ng r?ng b? ki?m soát mi?n b? sung có th? thêm vào.
 4. Xác đ?nh n?u m?t máy tính Windows 2000 có th? đư?c gia nh?p đ? m?t tên mi?n.
Đ? hi?n th? các ch?c năng cho nh?ng công c? này, h?y g? các sau m?t d?u nh?c l?nh:
tên t?p /h
ho?c
tên t?p /?
nơi tên t?p là m?t trong hai dcdiag.exe ho?c netdiag.exe

C?p Nh?t Dcdiag.exe

Thu?t s? cài đ?t Active Directory

Thu?t s? cài đ?t Active Directory bài ki?m tra DNS hi?n có cơ s? h? t?ng cho xúc ti?n đ? đi?u khi?n vùng. N?u cơ s? h? t?ng đ?, b?n có th? thúc đ?y máy tính đ? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n quy đ?nh t?i Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n DNS tên. Nó c?ng báo cáo cho dù b?t k? s?a đ?i cơ s? h? t?ng DNS hi?n có là yêu c?u.
    Required argument:
    /DnsDomain:<Active_Directory_Domain_DNS_Name>

    One of the following arguments is required:
	/NewForest
	/NewTree
	/ChildDomain
	/ReplicaDC

	If NewTree is specified, then the ForestRoot argument is
	required:
	/ForestRoot:<Forest_Root_Domain_DNS_Name>
				


RegisterInDNS

RegisterInDNS các xét nghi?m cho dù đi?u khi?n vùng có th? đăng k? các b?n ghi tên mi?n Controller Locator DNS. Nh?ng h? sơ này ph?i có m?t trong DNS Đ?i v?i các máy tính khác đ? xác đ?nh v? trí đi?u khi?n vùng cho các Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n DNS tên tên mi?n. Nó c?ng báo cáo cho dù b?n yêu c?u b?t k? s?a đ?i DNS hi?n có cơ s? h? t?ng.
Required argument: DnsDomain: <Active_Directory_Domain_DNS_Name>


Dcdiag.exe Updates

DsGetDc


DsGetDc là th? nghi?m phát hi?n b? đi?u khi?n tên mi?n. Đi?u này l?nh đ? t?n t?i trong phiên b?n trư?c đó, nhưng ch?c năng m?i đ? đư?c thêm vào văn b?n hi?n th? đ? giúp gi?i quy?t v?n đ? c?u h?nh DNS.

Các Ví d? sau đây cung c?p các đ?i s? d?ng l?nh cho m?i c?a các m?i các xét nghi?m và m?u đ?u ra.
T?o đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong m?t khu r?ng thư m?c đang ho?t đ?ng m?i
Ví d? dư?i đây là m?t truy v?n DNS ban hành đ? xác đ?nh v? trí các máy ch? DNS và các khu đư?c có th?m quy?n cho DNS ghi l?i r?ng tên mi?n này b? đi?u khi?n nên đăng k? theo sau b?i m?t yêu c?u "ch? có đi?u ki?n tiên quy?t" đ? th?c hi?n m?t C?p Nh?t đ?ng thăm d? m?t kh? năng c?a DNS có th?m quy?n các máy ch? và khu đ? x? l? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.
dcdiag /test:dcpromo /dnsdomain:example.microsoft.com /newforest

Starting test: DcPromo

  Messages logged below this line indicate whether this domain 
controller will be able to dynamically register DNS records required 
for the location of this DC by other devices on the network. If any
misconfiguration is detected, it might prevent dynamic DNS registration 
of some records, but does not prevent successful completion of the 
Active Directory Installation Wizard. However, we recommend fixing 
the reported problems now, unless you plan to manually update the 
DNS database.

  DNS configuration is sufficient to allow this domain controller 
to dynamically register the domain controller Locator records in DNS.

  ......................... RANDYMC1 passed test DcPromo
				
Thêm m?t cây tên mi?n m?i vào m?t r?ng thư m?c đang ho?t đ?ng hi?n t?i
Trong ví d? sau, m?t truy v?n DNS đư?c ban hành cho SRV h? sơ cho các b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n g?c r?ng. M?t truy v?n là sau đó phát hành cho các b?n ghi máy ch? lưu tr? cho m?i đi?u khi?n vùng. M?t truy v?n DNS đ? đư?c ban hành đ? xác đ?nh v? trí các máy ch? DNS và khu v?c đang có th?m quy?n cho các b?n ghi DNS đi?u khi?n vùng nên đăng k? theo sau là m?t "ch? có đi?u ki?n tiên quy?t" yêu c?u đ? th?c hi?n m?t C?p Nh?t đ?ng thăm d? kh? năng c?a các các máy ch? DNS có th?m quy?n và khu đ? x? l? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.
dcdiag /test:dcpromo /dnsdomain:test.example.microsoft.com /newtree
/forestroot:example.microsoft.com

Starting test: DcPromo
  The DNS configuration is sufficient to allow this computer to 
be promoted as the first DC in the test.example.microsoft.com 
Active Directory domain.

  Messages logged below this line indicate whether this domain 
controller will be able to dynamically register DNS records required 
for the location of this DC by other devices on the network. If 
any misconfiguration is detected, it might prevent dynamic DNS 
registration of some records, but does not prevent successful completion 
of the Active Directory Installation Wizard. However, we recommend 
fixing the reported problems now, unless you plan to manually update 
the DNS database.

  DNS configuration is sufficient to allow this domain controller 
to dynamically register the domain controller Locator records in 
DNS.
  ......................... RANDYMC1 passed test DcPromo
				

Thêm m?t tên mi?n con cho m?t cây trong m?t r?ng thư m?c đang ho?t đ?ng hi?n t?i

Trong ví d? sau, m?t truy v?n DNS đư?c ban hành cho SRV h? sơ c?a các b? đi?u khi?n vùng lưu tr? tên mi?n Active Directory ph? huynh c?a các Tên mi?n DNS đư?c cung c?p. M?t truy v?n sau đó đ? ban hành cho các b?n ghi máy ch? lưu tr? Đ?i v?i m?i đi?u khi?n vùng ph? huynh quay tr? l?i. M?t truy v?n DNS đ? đư?c ban hành đ? xác đ?nh v? trí các Các máy ch? DNS và khu v?c đang có th?m quy?n cho DNS ghi l?i r?ng đi?u này đi?u khi?n vùng nên đăng k? theo sau b?i m?t đi?u ki?n tiên quy?t ch? "yêu c?u đ? th?c hi?n m?t C?p Nh?t đ?ng thăm d? kh? năng c?a DNS có th?m quy?n các máy ch? và khu đ? x? l? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.
dcdiag /test:dcpromo /dnsdomain:test.example.microsoft.com /childdomain

Starting test: DcPromo
  The DNS configuration is sufficient to allow this computer to 
be promoted as the first DC in the example.microsoft.com Active 
Directory domain.

  Messages logged below this line indicate whether this domain 
controller will be able to dynamically register DNS records required 
for the location of this DC by other devices on the network. If 
any misconfiguration is  detected, it might prevent dynamic 
DNS registration of some records, but does not prevent 
successful completion of the Active Directory Installation Wizard. 
However, we recommend fixing the reported problems now, unless you plan 
to manually update the DNS database.

  DNS configuration is sufficient to allow this domain controller 
to dynamically register the domain controller Locator records in 
DNS.

  ......................... RANDYMC1 passed test DcPromo
				
Thêm m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung đ? m?t tên mi?n hi?n có
Trong ví d? sau, m?t truy v?n DNS đư?c ban hành cho SRV h? sơ cho DCs trong dnsdomain. M?t truy v?n sau đó đ? ban hành cho máy ch? lưu tr? h? sơ cho m?i đi?u khi?n vùng. M?t truy v?n DNS đ? đư?c ban hành đ? xác đ?nh v? trí DNS các máy ch? và các khu đư?c có th?m quy?n cho DNS ghi l?i r?ng tên mi?n này b? đi?u khi?n nên đăng k? theo sau b?i m?t yêu c?u "ch? có đi?u ki?n tiên quy?t" đ? th?c hi?n m?t C?p Nh?t đ?ng thăm d? kh? năng c?a DNS có th?m quy?n các máy ch? và khu đ? x? l? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.
dcdiag /test:dcpromo /dnsdomain:example.microsoft.com /replicadc

Starting test: DcPromo
  The DNS configuration is sufficient to allow this computer to 
be promoted as a replica domain controller in the 
example.microsoft.com domain.

  Messages logged below this line indicate whether this domain 
controller will be able to dynamically register DNS records required 
for the location of this DC by other devices on the network. If 
any misconfiguration is  detected, it might prevent dynamic 
DNS registration of some records, but does not prevent 
successful completion of the Active Directory Installation Wizard. 
However, we recommend fixing the reported problems now, unless you plan 
to manually update the DNS database.

  DNS configuration is sufficient to allow this domain controller 
to dynamically register the domain controller Locator records in 
DNS.

  ......................... RANDYMC1 passed test DcPromo
				
Ki?m tra đăng k? DNS năng đ?ng (DDNS)
LƯU ?: Th? t?c sau đây là h?u ích đ? gi?i quy?t các s? ki?n sau đây trong Nh?t k? s? ki?n h? th?ng:

NETLOGON 5774 - đăng k? ghi DNS ghi tên và thông tin DNS đ? th?t b?i.

Trong ví d? bên dư?i, m?t truy v?n DNS đư?c ban hành đ? xác đ?nh v? trí các máy ch? DNS và khu có th?m quy?n cho DNS ghi l?i r?ng đi?u này đi?u khi?n vùng nên đăng k? theo sau b?i m?t yêu c?u "ch? có đi?u ki?n tiên quy?t" đ? th?c hi?n m?t C?p Nh?t đ?ng thăm d? m?t kh? năng c?a DNS có th?m quy?n các máy ch? và khu đ? x? l? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.
dcdiag /test:registerindns /dnsdomain:example.microsoft.com

Starting test: RegisterInDNS DNS configuration is sufficient to allow 
this domain controller to dynamically register the domain 
controller Locator records in DNS.

  ......................... RANDYMC1 passed test RegisterInDNS
				

Netdiag.exe nâng cao báo l?i khi s? d?ng th? nghi?m DSGetDC cho k?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng

M?t thông báo l?i b? sung đ? đư?c thêm vào Netdiag.exe. Netdiag luôn luôn ki?m tra tên mi?n trong đó máy tính là m?t thành viên và các tên mi?n mà b?n ch? đ?nh b?ng cách s? d?ng các / d chuy?n đ?i khi b?n th?c hi?n các bài ki?m tra DSGetDC. N?u xét nghi?m đi m?t trong các tên mi?n, b?n không nh?n đư?c thông báo l?i. Đ? ch?c ch?n r?ng b?n nh?n đư?c thông báo l?i m?i, s? d?ng các / v (ti?t) ho?c g? l?i chuy?n đ?i.

N?u không có các bài ki?m tra DSGetDC g? không liên h? v?i m?t máy ch? DNS, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
netdiag /test:dsgetdc /d:c.b.a.com/v ho?c netdiag /test:dsgetdc /d:c.b.a.com /debug t?m DC t?i mi?n 'c.b.a.com': xác minh r?ng m?ng các k?t n?i trên máy tính này đư?c c?u h?nh v?i các đ?a ch? IP chính xác c?a các máy ch? DNS s? đư?c s? d?ng cho đ? phân gi?i tên, và sau đó ch?y công c? này m?t l?n n?a. [GÂY T? VONG]Không th? t?m DC t?i mi?n 'c.b.a.com'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN]
N?u m?t b? đi?u khi?n vùng, Windows 2000 DC hay PDC gi? l?p không th? đư?c đ?t khi ki?m tra /dsgetdc đư?c th?c hi?n, b?n nh?n đư?c l?i sau tin nh?n:
netdiag /test:dsgetdc /d:c.b.a.com/v
ho?c
netdiag /test:dsgetdc /d:c.b.a.com /debug

T?m DC t?i mi?n 'c.b.a.com':

Máy tính này không th? đư?c gia nh?p vùng [c.b.a.com] v? c?a m?t trong nh?ng l? do sau:

1. DNS SRV cho [c.b.a.com] không đư?c đăng k? trong DNS; ho?c

2. M?t vùng t? sau đây danh sách các khu DNS không bao g?m các đoàn đ?i bi?u đ?n khu v?c con c?a nó.

Như v?y khu v?c có th? bao g?m [c.b.a.com, b.a.com, a.com, com], và g?c khu.

H?y h?i ngư?i qu?n tr? m?ng/DNS th?c hi?n hành đ?ng sau đây: đ? t?m ra l? do t?i sao b?n ghi SRV cho [_ldap._tcp.dc._msdcs.c.b.a.com] không đư?c đăng k? trong DNS, ch?y công c? d?u nh?c l?nh dcdiag v?i l?nh RegisterInDNS trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ? không th?c hi?n vi?c đăng k?.

[GÂY T? VONG]Không th? t?m DC t?i mi?n 'c.b.a.com'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN]

Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ? c?u h?nh chung

Đ? c?u h?nh DNS khách hàng v?i m?t DNS ưa thích và thay th? máy ch?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, và sau đó nh?p vào Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp M?ng và quay Kết nối.
 3. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, và sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), b?mThu?c tính, và sau đó b?m vào đ? ch?n các S? d?ng các Đ?a ch? máy ch? DNS sau h?p ki?m.
 5. Trong các H? ph?c v? DNS ưa thích h?p, ch? đ?nh Đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS mà b?n mu?n máy tính này đ? g?i DNS truy v?n. Thông thư?ng, đây là m?t máy ch? DNS hi?n có trong cùng m?t trang. Nếu máy tính s? g?i truy v?n t?i h? ph?c v? DNS đang ch?y trên máy tính này, ch? r? đ?a ch? IP c?a máy tính này. Ngoài ra, trong cácMáy ch? DNS thay th? h?p, ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP c?a m?t DNS h? ph?c v? mà b?n mu?n máy tính này đ? g?i các truy v?n n?u Preferred DNS h? ph?c v? không đáp ?ng.
 6. N?u m?t máy ch? DNS đang ch?y (ho?c s? ch?y) trên máy tính này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n c?u h?nh m?t máy tính v?i đ?a ch? IP t?nh. Đ? làm như v?y, ch?n các S? d?ng theo đ?a ch? IP tùy ch?n, và sau đó ch? r? đ?a ch? IP t?nh, m?t n? m?ng con và c?ng m?c đ?nh đ?a ch? IP trong các h?p thích h?p.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng TCP/IP nâng cao Thi?t đ?t thu?c tính.
 8. Nh?p vào Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i c?a b?n C?u h?nh TCP/IP.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng các khu v?c đ?a phương Thu?c tính k?t n?i.
Đ? c?u h?nh m?t khu DNS cho phép C?p Nh?t năng đ?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m DNS.
 2. Trong DNS giao di?n đi?u khi?n, m? r?ng các máy ch? DNS có ch?a các có th?m quy?n khu, và sau đó m? r?ng các Forward Lookup khuthư m?c.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácAn toàn ch? (khuy?n cáo) ho?c các Có cho phép năng đ?ng C?p Nh?t? tr?nh đơn, và sau đó b?m Ok ch?p nh?n các thay đ?i.
S? d?ng giao di?n đi?u khi?n DNS đ? kê khai các b?n ghi trong m?t khu v?c:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m DNS.
 2. Trong DNS giao di?n đi?u khi?n, m? r?ng các máy ch? DNS có ch?a các khu v?c mà b?n mu?n xem, và sau đó m? r?ng các Chuy?n ti?p Lookup Khu thư m?c.
 3. M? r?ng khu v?c b?n mu?n. C?a s? bên ph?i ch?a nh?ng h? sơ c?a khu v?c có tên là các tên mi?n ph? ngay l?p t?c c?a các Tên vùng DNS. Ví d?, "child.reskit.com" là tên mi?n ph? ngay l?p t?c c?a vùng reskit.com, trong khi "grandchild.child.reskit.com" không ph?i là m?t ngay l?p t?c tên mi?n ph? c?a khu v?c reskit.com.
 4. N?u h? sơ mà b?n đang t?m ki?m không ph?i là m?t ngay l?p t?c tên mi?n ph? c?a khu v?c, m? r?ng thư m?c có tên phù h?p v?i các nh?n ghi tên theo tên c?a khu v?c. Trong trư?c đó Ví d?, tên c?a thư m?c là "đ?a tr?". Ti?p t?c m? r?ng các thư m?c đó tương ?ng v?i các nh?n sau c?a tên c?a h? sơ cho đ?n khi b?n t?m th?y các ghi l?i ho?c xác đ?nh r?ng các h? sơ t?n t?i.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Netdiag.exe

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Netdiag_setup.exe bây gi?

Dcdiag.exe

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Dcdiag_setup.exe bây gi?
Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Các xét nghi?m DCDiag và NetDiag có th? đư?c th?c hi?n b?ng tay.

Thu?c tính

ID c?a bài: 265706 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbdownload kbgraphxlinkcritical kbhowto kbmt KB265706 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265706

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com