Microsoft Exchange Connector cho h?p thư POP3 không h? tr? d?ng sao ?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265739 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Tin nh?n đư?c g?i đ?n m?t tài kho?n POP3 toàn c?u v?i m?t ngư?i nh?n đư?c ch? r? trong các Sao ?n h?p có th? không đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n d? đ?nh đư?c và không ph?i m?t chưa g?i biên nh?n (NDR) ho?c m?t thông báo l?i s? đư?c t?o ra.

Lưu ? r?ng hành vi này không x?y ra v?i tiêu chu?n, đơn ngư?i dùng h?p thư POP3.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là do thi?t k?. Microsoft Exchange Server Connector cho h?p thư bưu đi?n giao th?c 3 (POP3) không h? tr? giao thông đi?p đ?n ngư?i nh?n đư?c quy đ?nh trong các Sao ?n h?p thư đi?n t?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Small Business Server 2000, b?n có th? làm vi?c xung quanh hành vi này b?ng cách c?u h?nh tài kho?n POP3 ngư?i dùng duy nh?t m?t trong các k?t n?i cho h?p thư POP3 thay v? c?a m?t tài kho?n POP3 toàn c?u. Khi b?n đang s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đơn, k?t n?i cho h?p thư POP3 mang t?t c? thư t? h?p thư POP3 m?t h?p thư Exchange duy nh?t. V? v?y, nó là không quan tr?ng cho dù đ?a ch? thư đi?n t? c?a ngư?i nh?n s? xu?t hi?n trên m?t thư đi?n t? đư?c t?i xu?ng.

Trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Windows nh? Business Server 2003, b?n có th? làm vi?c xung quanh hành vi này b?ng cách c?u h?nh k?t n?i POP3 đ? g?i e-mail g?i t?t c? các k?t n?i t?i vào m?t h?p thư Exchange c? th?. Đ? ch? đ?nh m?t h?p thư cho thư g?i e-mail POP3 ñaàu, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào Trình quản lý Hệ thống.
  2. Trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, m? r?ng K?t n?i, b?m chu?t ph?i vào POP3 Qu?n l? k?t n?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Khắc phục sự cố tab, b?m vào m?t h?p thư Exchange trong h?p dư?i G?i POP3 Mail, và sau đó nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

Hành vi này x?y ra do m?t h?n ch? trong POP3. Khi thư Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) đư?c chuy?n t?i m?t máy ch? thư, các máy ch? thư là ch?u trách nhi?m cho vi?c đ?nh tuy?n thông báo cho ngư?i nh?n d? đ?nh. Trong th?i gian ho?t đ?ng b?nh thư?ng, các máy ch? thư xây d?ng thư này không có các Sao ?n h?p thư đi?n t?. Thông báo sau đó đư?c g?i đ?n m?t tài kho?n POP3 toàn c?u. Khi k?t n?i POP3 t?i tin nh?n, nh?ng ngư?i nh?n là không th? nh?n th?y trong thư, c?ng gi?ng như h? s? không đư?c hi?n th? cho m?t khách hàng POP3 tiêu chu?n t?i cùng m?t thông đi?p. K?t n?i POP3 mang l?i tin nh?n cho Microsoft Exchange Internet Mail d?ch v? (IMS) không thay đ?i. IMS là không th? chuy?n ti?p thư đ?n ngư?i nh?n d? đ?nh b?i v? tiêu đ? c?a thư không ch?a tài li?u tham kh?o b?n g?c đ? các Sao ?n ngư?i nh?n.Ngư?i nh?n đư?c quy đ?nh trong c? hai các Đ?CC h?p c?a cùng m?t thông đi?p nh?n đư?c tin nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 265739 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB265739 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265739

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com