T?lru?a numurs nav redzams Lync kontakta kart?t?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658120 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Administrators maina lietot?ja t?lru?a numuru, izmantojot Microsoft Office 365 port?lu vai uz lok?l? Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS). P?c 24 stund?m, izmai?as nav redzams Microsoft Lync kontaktpersonas kartes lietot?jam.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, mainiet t?lru?a numuru Office 365 port?lu, vai_ar ? lok?l? AD DS t?p?c, ka t? seko starptautisk? form?t?.

Ja j?s izmantojat direktorija sinhroniz??ana kop? ar telp?m AD DS aizpild?ttelephoneNumber atrib?tu izmanto starptautisk? format?ts telefona numuru un ?aujiet Microsoft Office 365 atrib?tu sinhroniz?ciju.

Piez?me.Tas var aiz?emt l?dz pat 24 stund?m port?l? veiktaj?m izmai??m vai par telp?m ir j?b?t redzamai lietot?ja Lync kontakta kart?ti.

PAPILDINFORM?CIJA

Tas notiek t?p?c, ka telefona numurs nav ievad?ts, izmantojot starptautisk? form?t?. Numurus starptautisk? form?t? parasti j?s?kas ar plusz?mi (+) kodu, kas seko ne vair?k k? piecpadsmit ciparus. Piem?ram, Amerikas Savienotaj?s valst?s t?lru?a numuru 555-0100 ar rajona kodu no 425 starptautisk? form?ts ir +14255550100.

Ja t?lru?a numurs nav ievad?ts, izmantojot starptautisk? form?t? Office 365 port?l? vai lok?l? AD DS tas paradis atk?rtot Lync adre?u gr?matai.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658120 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2658120 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658120

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com