T?lru?a numurs nav redzams Lync kontakta kart?t?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658120 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Administrators maina lietot?ja t?lru?a numuru, izmantojot Microsoft Office 365 port?lu vai uz lok?l? Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS). P?c 24 stund?m, izmai?as nav redzams Microsoft Lync kontaktpersonas kartes lietot?jam.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, mainiet t?lru?a numuru Office 365 port?lu, vai_ar ? lok?l? AD DS, t?p?c ka tas seko starptautisk? form?t?.

Ja j?s izmantojat direktorija sinhroniz??ana kop? ar telp?m AD DS apdz?vot telephoneNumber atrib?tu izmanto starptautisk? format?ts telefona numuru un ?aujiet Microsoft Office 365 atrib?tu sinhroniz?ciju.

Piez?me. Tas var aiz?emt l?dz pat 24 stund?m port?la veiktaj?m izmai??m vai par telp?m ir j?b?t redzamai lietot?ja Lync kontakta kart?ti.

PAPILDINFORM?CIJA

Tas notiek t?p?c, ka telefona numurs nav ievad?ts, izmantojot starptautisk? form?t?. Numurus starptautisk? form?t? parasti s?kas ar plusz?me (+) prefiksu, kas seko ne vair?k k? piecpadsmit ciparus. Piem?ram, Amerikas Savienotaj?s valst?s t?lru?a numuru 555-0100, kas ir apgabala kods 425 starptautisk? form?ts ir +14255550100.

Ja t?lru?a numurs nav ievad?ts, izmantojot starptautisk? form?t? Office 365 port?l? vai telp?s AD DS tas paradis atk?rtot Lync adre?u gr?matai.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658120 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office Communications Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365m kbmt KB2658120 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658120

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com