T?lru?a numurs nav redzams Lync Kontaktpersonas Viz?tkarte

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658120 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Administrators maina lietot?ja t?lru?a numuru, izmantojot Microsoft Office 365 port?lam vai lok?l? dom?na pakalpojum? Active Directory (AD DS). P?c 24 stund?m izmai?as nav redzams Microsoft Lync kontaktpersonas kartes lietot?jam.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, mainiet t?lru?a numuru Office 365 port?lam vai lok?lu AD DS, t?p?c tas atbilst starptautisk? form?t?.

Ja izmantojat direktorija sinhroniz??ana ar lok?las AD DS aizpild?ttelephoneNumber atrib?tu izmanto starptautisk? form?ta t?lru?a numuru un ?aujiet Microsoft Office 365 atrib?tu sinhroniz?ciju.

Piez?me.Tas var ilgt l?dz pat 24 stund?m port?l? veiktaj?m izmai??m vai lok?las ir redzami lietot?ja Lync Kontaktpersonas Viz?tkarte.

PAPILDINFORM?CIJA

T? notiek, jo netika ievad?ts t?lru?a numuru, izmantojot starptautisk? form?t?. Starptautisk? form?t? numuri parasti s?kas ar prefiksu plusz?me (+), kas seko l?dz piecpadsmit cipari. Piem?ram, ASV t?lru?a numuru 555-0100 ar apgabala kods 425 starptautisk? form?ts ir +14255550100.

Nav ievadot t?lru?a numuru, izmantojot starptautisk? form?t? Office 365 port?lam vai lok?l? AD DS to nevar kop?t uz Lync adre?u gr?matu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658120 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2658120 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658120

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com