2007. Gada office sist?mas kumulat?v? atjaunin?juma febru?ra 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658224 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Febru?r? 2012 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes satur jaun?ko labojumfailu Microsoft Office 2007 core suite lietojumprogramm?m un Microsoft Office 2007. gada sist?mas serveru.

M?s iesak?m p?rbaud?t labojumfailus, pirms izvieto?anas ra?o?anas vid?. Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j? atjaunin?juma pakotne. Ieteicams izv?rt?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kas ir iek?auts labojumfails, kas jums nepiecie?ams.

RISIN?JUMS

K? ieg?t febru?r? 2012 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m

Atbalsta kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes kopa, tagad ir pieejami no Microsoft. Tom?r katrs iepakojums ir dom?ts tikai ?aj? rakst? uzskait?t?s lietojumprogrammas. Iepakojumu piem?ro tikai t?m sist?m?m, kur?m ir ??s ?pa??s probl?mas. Ja j?s nopietni neietekm? nevienu no ??s probl?mas, ieteicams pagaid?t n?kamaj? atjaunin?jumu pakotne, kur? ir labojumfailus ?os kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz konkr?tu kumulat?vo atjaunin?jumu paketi. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketes, kas febru?r? 2012 kumulat?vaj? atjaunin?jum?

Saiti uz Microsoft zin??anu b?zes rakst?, kas apsprie? katru labojumfailu tiks atbr?vota, k? rakstu k??st pieejama. Ieg?t konkr?to labojumfailu, sazinieties ar atbalstu un l?gtu labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numura.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par 2007 Office suite jaut?jumiem, kas ir noteiktas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, noklik??iniet uz ??da raksta numura un skatiet rakstu Microsoft Knowledge Base (KB).

2007 Office sist?mas klientu atjaunin?jumus

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Stslist x none.msp
25980312007 Office sist?mas labojumfailu pakotni (Stslist x none.msp) apraksts: February 28, 2012
2007. Gada office sist?mas
Mso-x-none.msp
25980302007 Office sist?mas labojumfailu pakotni (Mso-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
2007. Gada office sist?mas
OART x none.msp Oartconv-x-none.msp
25979632007 Office sist?mas labojumfailu pakotni (Oart-x-none.msp, Oartconv x none.msp) apraksts: febru?ris, 2012
2007. Gada office sist?mas
Ime32 ja jp.msp Ime64 ja jp.msp
2597950Input Method Editor 2007 labojumfailu pakotni (Ime32 ja jp.msp, Ime64 ja jp.msp) apraksts: February 28, 2012
Input Method Editor 2007
PowerPoint-x-none.msp, Mso-x-none.msp
2598029PowerPoint 2007 labojumfailu pakotni (Powerpoint-x-none.msp, Mso-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
PowerPoint 2007
PowerPoint-x-none.msp, Pptconv x none.msp
2597966PowerPoint 2007 labojumfailu pakotni (Powerpoint-x-none.msp, Pptconv x none.msp) apraksts: February 28, 2012
PowerPoint 2007
Ogl-x-none.msp
2597028 PowerPoint 2007 labojumfailu pakotni (Ogl-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
PowerPoint 2007
Projekts-x-none.msp
2597955Project 2007 labojumfailu pakotni (Project x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Project 2007
Visio-x-none.msp
2597953Visio 2007 labojumfailu pakotni (Visio x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Visio 2007
Word-x-none.msp, Wordconv x none.msp
2597961Word 2007 labojumfailu pakotni (Word-x-none.msp, Wordconv x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Word 2007


2007 Office server apkopojumi atjaunin?jumus par Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) un Windows SharePoint pakalpojumiem (WSS) serveriem

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
MOSS serveris pakete
2597958SharePoint Server 2007 kumulat?vo atjaunin?jumu Server labojumfailu pakotni (s?nu serveris pakete) apraksts: February 28, 2012
SharePoint Server 2007
WSS serveris pakete
2597959Windows SharePoint Services 3.0 kumulat?vais atjaunin?jums server labojumfailu pakotni (WSS serveris pakete) apraksts: February 28, 2012
Windows SharePoint Services 3.0

2007 Office atsevi??? server? atjaunin?jumus

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Pjsrvapp x none.msp Pjsrvwfe x none.msp
2597960Project Server 2007 labojumfailu pakotni (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Project Server 2007
DLC-x-none.msp
2597956SharePoint Server 2007 labojumfailu pakotni (Dlc-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
SharePoint Server 2007
STS-x-none.msp
2597951Windows SharePoint Services 3.0 labojumfailu pakotni (Sts-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
Windows SharePoint Services 3.0Priek?noteikumi

Priek?noteikumi ir uzskait?tas atsevi??i iepakotiem KB rakstu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658224 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 28. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2658224 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658224

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com