Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác khi các phương pháp SqlConnection.GetSchema l?y thông tin lư?c đ? c?a m?t bàn trong SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2658474 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) như m?t file t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

Cho r?ng b?n có m?t ?ng d?ng khách hàng s? d?ng các SqlConnection.GetSchema phương pháp đ? l?y thông tin lư?c đ? c?a m?t b?ng. B?ng này có m?t tên c?t có ch?a m?t kho?ng th?i gian (.). Ví d?, c?t tên là "Column1.A." Trong t?nh hu?ng này, các c?t có ch?a m?t kho?ng th?i gian là m?t tích t? các k?t qu? mà các SqlConnection.GetSchema phương pháp tr? v?.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra khi b?n s? d?ng các OleDbConnection.GetSchema phương pháp.

NGUYÊN NHÂN

SQL Server 2008 Service Pack 1 s? d?ng các HAS_PERMS_BY_NAME ch?c năng thay v? các C?P PHÉP ch?c năng trong các sys.spt_columns_view_managed h? th?ng xem đ? đánh giá các c?p phép cho c?t. Tuy nhiên, n?u tên c?t có ch?a m?t kho?ng th?i gian và không bao g?m trong các QUOTENAME ch?c năng, các HAS_PERMS_BY_NAME ch?c năng quan tâm đ?n ngư?i dùng ph?i có quy?n không đ? cho c?t. V? v?y, v?n đ? đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 SP3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 Service Pack 4, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2673383 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 4 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? các SqlConnection.GetSchema phương pháp, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? phương pháp SqlConnection.GetSchema

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2658474 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2658474 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2658474

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com