L?i khi b?n k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server 2012 phân tích b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng IPv6: "không có k?t n?i có th? đư?c th?c hi?n b?i v? các máy tính m?c t...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2658571 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft SQL Server 2012, b?n nh?n đư?c l?i tương t? v?i sau đây khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL máy ch? phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS) b?ng cách s? d?ng IPv6:
Không có k?t n?i có th? đư?c th?c hi?n b?i v? các máy tính m?c tiêu tích c?c t? ch?i nó [::n]:nnnnn (H? th?ng)
Lưu ? Trong l?i này, n là m?t s? nguyên

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các máy ch? lưu tr? th? hi?n đư?c đ?t tên c?a SSAS đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng IPv4 và IPv6 khi SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Sau đó, các máy ch? sau đó c?u h?nh l?i đ? s? d?ng ch? IPv6.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. D?ng b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? SQL máy ch? phân tích.
 2. M? t?p tin Msmdredir.ini trong Notepad.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, các t?p tin Msmdredir.ini đư?c đ?t trong c?p sau:
  %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\Shared\ASConfig
 3. Trong các Trư?ng h?p o dan adran, xác minh r?ng các giá tr? cho c?ng b?t đ?ng s?n và b?t đ?ng s?n IPv6 là khác nhau cho trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo.
 4. Xóa các tài s?n PortIPV6.
 5. Lưu các t?p tin Msmdredir.ini, và sau đó thoát Notepad.
 6. Ch?y b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? SQL máy ch? phân tích.

THÔNG TIN THÊM

Khi SSAS phát hi?n r?ng máy ch? lưu tr? đư?c c?u h?nh đ? l?ng nghe trên c? IPv4 và IPv6, SSAS t?o ra hai m?c trong t?p tin MSmdredir.ini. Tuy nhiên, n?u máy ch? đư?c c?u h?nh đ? l?ng nghe trên m?t trong nh?ng giao th?c, các <Port>m?c nh?p đư?c s? d?ng.</Port>

Xem xét k?ch b?n mà máy ch? ch? th? hi?n đư?c đ?t tên c?a SSAS đ? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng IPv4 và IPv6 khi SQL Server 2012 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và h? ph?c v? này sau đó đư?c thi?t k? đ? s? d?ng ch? IPv6. Trong trư?ng h?p này các t?p tin Msmdredir.ini có th? ch?a Cu m?c không tr? đ?n c?ng mà trên đó SSAS đ?t tên d? l?ng nghe.

Khi b?n ghi d?ch v? phân tích SQL máy ch? b?n ghi d?ch v? B?t đ?u, các b?n ghi d?ch v? phát hi?n các giao th?c đang đư?c s? d?ng và c?p nh?t các t?p tin Msmdredir.ini. N?u máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng c? IPv4 và IPv6, không có hai m?c trong t?p tin Msmdredir.ini. Tuy nhiên, n?u các b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? SQL máy ch? phân tích phát hi?n r?ng m?t giao th?c đang đư?c s? d?ng, ch? có các tài s?n Port đư?c C?p Nh?t. V? v?y, b?t đ?ng s?n PortIPv6 có th? ch?a thông tin Cu.

Khi b?n ghi d?ch v? tr?nh duy?t SQL l?n đ?c nh?ng thông tin c?, nó có th? chuy?n hư?ng các yêu c?u cho trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo và gây ra k?t n?i th?t b?i. Khi các thông tin c? đư?c ch?a trong các tài s?n PortIPv6 b? xoá, thông tin trong tài s?n c?ng đư?c s? d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2658571 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2658571 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2658571

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com