Thông tin c?u h?nh phân tích công c? Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2659007
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Lưu ?: Outlook c?u h?nh phân tích công c? đ? đư?c thay th? b?ng công c? phân tích c?u h?nh văn ph?ng (OffCAT). Xin vui l?ng s? d?ng liên k?t sau đây đ? xem thông tin và chi ti?t cho các công c? OffCAT t?i v?.

2812744 Văn ph?ng c?u h?nh phân tích công c? (OffCAT) thông tin
http://support.Microsoft.com/kb/2812744/en-US


Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c? (OCAT) là m?t chương tr?nh mà cung c?p m?t báo cáo chi ti?t v? h? sơ Outlook hi?n t?i c?a b?n. Báo cáo này bao g?m r?t nhi?u thông s? v? h? sơ c?a b?n và làm n?i b?t b?t k? v?n đ? đư?c bi?t đ?n nó t?m th?y trong h? sơ c?a b?n. Cho b?t k? v?n đ? đư?c li?t kê trong báo cáo, b?n đư?c cung c?p v?i m?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) v?ch ra m?t s?a ch?a có th? cho v?n đ?. N?u b?n là m?t tr? giúp bàn chuyên nghi?p, b?n c?ng có th? lưu báo cáo vào t?p đ? báo cáo có th? đư?c xem trong Outlook c?u h?nh phân tích công c? trên m?t khách hàng mà các công c? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.Xin vui l?ng s? d?ng các d?u ki?m trang đ? nh?y t?i ph?n có liên quan.Làm th? nào đ? B?t đ?u OCAT và t?o ra m?t báo cáo

Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? c?p nh?t OCAT

Hi?n nay v?n đ?/h?i (đáp FAQ)

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t OCAT

G?i ph?n h?i

Thông tin thêm

cài đ?t chuyên bi?t

S? d?ng liên k?t sau đây đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh Outlook:

Công c? OCAT đ? đư?c thay th? b?ng các công c? OffCAT. Các liên k?t sau đây s? thay v? đưa b?n đ?n trang t?i v? cho OffCAT. Tuy nhiên, các bư?c dư?i đây đư?c đư?c duy tr? đ? tham kh?o OCAT.

T?i v? OffCAT

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh Outlook, xin vui l?ng kí nh?p vào máy tính c?a b?n như là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t OCAT như là m?t ngư?i dùng không hành chính, b?n s? nh?n đư?c các l?i sau đây trong OCAT thi?t l?p.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2679074


Xin vui l?ng c?ng đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng sau.

Yêu c?u h? th?ng


hệ điều hành đư?c h? tr?:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Windows XP Service Pack 3
T?i v? này ho?t đ?ng v?i các chương tr?nh văn ph?ng sau đây:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003 (gián tuy?n quét ch?)

Đây c?ng là c?n thi?t (t?i thi?u):

 • .NET l?p tr?nh h? tr?
N?u b?n không có các tính năngh? tr?.NET l?p tr?nhcài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n c?a cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n, b?n s? nh?n đư?c l?i sau khi b?n B?t đ?u m?t quét:

Outlook .net h? tr? l?p tr?nh không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Xin vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t nó (chương tr?nh và tính năng trên Windows Vista ho?c Windows 7, thêm/lo?i b? chương tr?nh trên Windows XP) ho?c ch?y m?t quét di?n đàn.

L?i này đư?c hi?n th? trong h?nh dư?i đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2774284
Xin vui l?ng s? d?ng các bư?c sau đ? thêm .NET l?p tr?nh h? tr? tính năng đ? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n.

Giành chi?n th?ngdows7 và Windows Vista

 1. Thoát Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. Trong Panel điều khiển, b?m vào chương tr?nh.
 4. Sau đó, nh?p vào đaams và tính năng.
 5. Trong danh sách các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?n s?n ph?m Microsoft Office c?a b?n và sau đó b?m thay đ?i.
 6. Khi đư?c nh?c, h?y ch?n Thêm ho?c lo?i b? các tính năng và sau đó nh?p vào ti?p t?c.
 7. Trong cây tính năng Tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t , m? r?ng các nút ch?n m?t cho Microsoft Outlook.
 8. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh .NET l?p tr?nh h? tr? và sau đó ch?n ch?y t? Máy tính c?a tôi.

  Thi?t đ?t này đư?c th? hi?n trong h?nh dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2679095

 9. Nh?p vào ti?p t?c.
 10. Nh?p vào đóng khi c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t xong.

Windows XP

 1. Trên menu B?t đ?u , đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, ch?n s?n ph?m Microsoft Office c?a b?n và sau đó b?m thay đ?i.
 4. Khi đư?c nh?c, h?y ch?n Thêm ho?c lo?i b? các tính năng và sau đó nh?p vào ti?p t?c.
 5. Trong cây tính năng Tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t , m? r?ng các nút ch?n m?t cho Microsoft Outlook.
 6. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh .NET l?p tr?nh h? tr? và sau đó ch?n ch?y t? Máy tính c?a tôi.

  Thi?t đ?t này đư?c th? hi?n trong h?nh dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2679096

 7. Nh?p vào ti?p t?c.
 8. Nh?p vào đóng khi c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t xong.

 • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0
Lưu ? Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t cho Outlook c?u h?nh phân tích công c? s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 n?u không đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2659507


Trong trư?ng h?p này, các liên k?t đư?c cung c?p đ? cài đ?t chuyên bi?t NET Framework s? đưa du khách t?i v? cho Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1. Đi?u này thay th? Khuôn kh? .NET 2.0. Sau khi yêu c?u h? th?ng cho Khuôn kh? .NET đư?c đáp ?ng, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh c?a Outlook.

Quay l?i đ?u trang

Làm th? nào đ? B?t đ?u OCAT


Đ? B?t đ?u Outlook c?u h?nh phân tích công c?, nh?p vào bi?u tư?ng Microsoft OCAT trên các B?t đ?u Menu. N?u b?n không th?y bi?u tư?ng Microsoft OCAT trên các B?t đ?u tr?nh đơn, t?m nó dư?i Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c? trên các T?t c? chương tr?nh Menu.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2781137


Làm th? nào đ? t?o ra m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng OCAT


Sau khi OCAT B?t đ?u, b?m vào B?t đ?u m?t quét trong c?a s? đ? t?o ra m?t báo cáo c?a h? sơ Outlook c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778010


N?u Outlook không ho?t đ?ng khi b?n B?t đ?u m?t quét, OCAT Hi?n th? thông báo sau.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778011


Đ? báo cáo quét hoàn thi?n nh?t c?a OCAT, đ?m b?o r?ng Outlook đang ch?y khi b?n B?t đ?u m?t quét.

Trong t?nh hu?ng mà b?n không th? gi? cho Outlook ch?y đ? lâu đ? B?t đ?u m?t quét, b?n v?n có th? th?c hi?n m?t quét cơ b?n. Đ? làm đi?u này, h?y ch?n Quét di?n đàn trong các Nhi?m v? danh sách thả xuống, và sau đó nh?p vào B?t đ?u quét.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778012


Ngoài ra, n?u b?n đang ch?y OCAT trên m?t máy tính v?i Outlook 2003 cài đ?t chuyên bi?t, b?n đư?c thông báo r?ng di?n đàn ch? quét có th? đư?c th?c hi?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778013M?c dù m?t quét di?n đàn không có ch?a càng nhi?u h? sơ chi ti?t như m?t quét tr?c tuy?n, m?t quét di?n đàn v?n có th? cung c?p đ? thông tin đ? giúp b?n gi?i quy?t b?t k? v?n đ? b?n đang g?p v?i Outlook.

M?t quét tr?c tuy?n, b?n có th? nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây đ? truy c?p OCAT cho thông tin đư?c lưu tr? trong Outlook. Đ? c?p quy?n truy c?p này, h?y ch?n Cho phép truy c?p cho, ch? đ?nh 1 phút, và sau đó nh?p vào Cho phép.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2659517


Lưu ? d?u ki?m nh?c này có th? không t? đ?ng t?p trung. Đ? hi?n th? d?u ki?m nh?c này, nh?p vào bi?u tư?ng Outlook trên thanh tác v? Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778033


Sau khi quét xong, h?y nh?p vào giao di?n báo cáo c?a quét c?u h?nh này đ? hi?n th? báo cáo đư?c t?o ra b?i OCAT.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778034


Quay l?i đ?u trangKh?c ph?c s? c? các v?n đ? c?p nh?t OCAT

N?u b?n đang g?p v?n đ? v?i các quy t?c t? đ?ng C?p Nh?t ch?c năng trong OCAT, b?n có th? s? d?ng các bư?c sau đây đ? theo cách th? công "C?p Nh?t" t?p tin c?u h?nh quy t?c s? d?ng logic phát hi?n trong OCAT.
 1. Duy?t t?i v? trí Internet sau.

  http://www.Microsoft.com/Office/ocat/2.5/en/ocat.config.xml

 2. Trên t?p tr?nh đơn trong tr?nh duy?t c?a b?n, nh?p vào Löu laøm.
 3. Lưu các t?p tin trên ? c?ng c?a b?n như OCAT.config.xml.
 4. M? t?p tin OCAT.config.xml trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad.
 5. Ki?m tra phiên b?n c?a t?p tin b?ng cách s? d?ng giá tr? c?a tham s? ConfigVersion . Sau đây là m?t giá tr? ví d?:

  ConfigVersion = "2.0.1209.10"
 6. Xác đ?nh các phiên b?n c?a các t?p tin OCAT.config.xml b?n hi?n có s? d?ng OCAT.
  1. M? m?c tin thư thoại sau đây:

   %AppData%\Microsoft\OCAT\En
  2. S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad, m? t?p tin OCAT.config.xml .
  3. Ki?m tra phiên b?n c?a t?p tin b?ng cách s? d?ng giá tr? c?a tham s? ConfigVersion . Sau đây là m?t giá tr? ví d?:

   ConfigVersion = "2.0.0.4"
 7. So sánh s? phiên b?n đư?c t?m th?y ? bư?c 5 và bư?c 6.3.

  Lưu ?: trong ví d? trên, phiên b?n 2.0.1209.10 là cao hơn so v?i phiên b?n 2.0.0.4.
 8. N?u s? phiên b?n trong bư?c 5 là cao hơn s? phiên b?n trong bư?c 6.3, sau đó s? d?ng các bư?c sau đ? c?p nh?t t?p quy t?c đư?c s? d?ng b?i OCAT. N?u nh?ng con s? phiên b?n là như nhau, sau đó d?ng ? đây là b?n không c?n ph?i C?p Nh?t t?p tin c?u h?nh quy t?c t?i th?i đi?m này.
  1. Thoát kh?i OCAT n?u ch?y.
  2. Đ?i tên t?p OCAT.config.xml trong c?p %appdata%\Microsoft\OCAT\En . Chúng tôi đ? ngh? b?n ch? đơn gi?n là thêm s? phiên b?n vào tên t?p. S? d?ng các phiên b?n t? bư?c 6.3, các t?p tin s? đư?c đ?i tên thành:

   OCAT.config.xml.2.0.0.4
  3. Sao chép các t?p tin OCAT.config.xml lưu trong bư?c 3 vào m?c tin thư thoại %appdata%\Microsoft\OCAT\En .
  4. B?t đ?u OCAT.
  5. Trong Panel điều khiển bên trái, nh?p vào liên k?t V? OCAT đ? xác nh?n b?n đang s? d?ng phiên b?n C?p Nh?t c?a t?p c?u h?nh quy t?c.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2781138

Quay l?i đ?u trang


Hi?n nay v?n đ?/h?i (đáp FAQ)

Ph?n này s? đư?c c?p nh?t m?t cách thư?ng xuyên như v?n đ? m?i đư?c phát hi?n. Vui l?ng ki?m xu?t ? đây theo đ?nh k? đ? xem n?u có các m?c m?i.
Quay l?i đ?u trang

 • OCAT đ? làm vi?c v?i Outlook 2003?

  Có, OCAT Phiên b?n 2 (và sau đó) làm vi?c v?i Outlook 2003, nhưng ch? cho gián tuy?n quét.

 • Có th? OCAT đư?c scripted đ? ch?y trên m?t khách hàng mà OCAT chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t?

  Có. OCAT Phiên b?n 2 (và sau đó) bao g?m m?t phiên b?n dòng lệnh có th? đư?c scripted.
 • Nh?ng g? m?t s? các tính năng m?i đư?c t?m th?y trong OCAT Phiên b?n 2?
  • T? đ?ng t?i v? quy t?c phát hi?n m?i
  • T?i v? t? đ?ng c?a C?p Nh?t t?p tin cài đ?t chuyên bi?t OCAT
  • S? d?ng công c? CalCheck đ? quét l?ch c?a b?n cho v?n đ? đư?c bi?t đ?n
  • B? sung nhi?u quy t?c phát hi?n m?i
  • Các phiên b?n dòng lệnh c?a OCAT
  • M?i giao di?n ngư?i dùng hi?n đ?i (màu s?c, bi?u tư?ng, và phông ch?)
  • L?p ráp khung bên trái
  • C?i thi?n h? tr? cho ho?t đ?ng văn ph?ng năm 2013 Click đ? ch?y và trư?c đó phiên b?n c?a Outlook vào cùng m?t máy tính
  • Kh? năng đ?c các báo cáo đư?c t?o ra b?i OCAT b?ng cách s? d?ng các phiên b?n khác nhau c?a các t?p tin .xml c?u h?nh
  • Kiên tr? m?c cu?i cùng đư?c s? d?ng đ? nh?p ho?c xu?t kh?u m?t báo cáo
  • C?i thi?n ch?c năng tra c?u
  • Chào m?ng b?n đ?n trang liên k?t đ?n bài vi?t trên đ?u trang Outlook v?n đ? trong Office 365

 • OCAT báo cáo không phù h?p v?i b?n g?c khi b?n xem m?t báo cáo nh?p kh?u t? máy tính khác

  N?u b?n xem m?t báo cáo OCAT ban đ?u đư?c t?o ra trong OCAT ch?y trên m?t máy tính, các báo cáo có th? xu?t hi?n m?t cách khác nhau trên máy tính c?a b?n. Đi?u này x?y ra khi các phiên b?n t?p tin c?u h?nh trên máy tính ngu?n không kh?p v?i phiên b?n t?p tin c?u h?nh trên máy tính c?a b?n.

  S? d?ng các bư?c sau đ? nh?n d?ng các phiên b?n c?a t?p tin c?u h?nh đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ngu?n này khi các báo cáo đư?c t?o ra.
  1. M? t?p tin .xml đư?c xu?t kh?u t? ngu?n máy tính b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad.
  2. Ki?m tra d?ng g?n đ?u c?a các t?p tin ch?a ch?y ConfigName = "T?p tin c?u h?nh OCAT g?c" . Ví d? sau cho th?y các t?p tin c?u h?nh là phiên b?n 2.0.0.2 khi báo cáo đư?c t?o ra.

   <Run configname="OCAT Master Configuration File" configversion="2.0.0.2"></Run>
  S? d?ng các bư?c sau đ? xác đ?nh phiên b?n c?a t?p tin c?u h?nh trên máy tính c?a b?n.
  1. B?t đ?u OCAT.
  2. Trong Panel điều khiển bên trái, nh?p vào V? OCAT.
  3. Lưu ? giá tr? cho Phiên b?n t?p tin c?u h?nh. H?nh dư?i đây cho bi?t phiên b?n 2.0.1211.5.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2781139

  Trong t?nh h?nh nơi Phiên b?n t?p tin c?u h?nh không phù h?p v?i, xin vui l?ng s? d?ng các bư?c sau đây đ? xem báo cáo:
  1. Trong Panel điều khiển bên trái, h?y nh?p vào ch?n m?t quét đ? xem.
  2. Nh?p kh?u quá tr?nh quét t? máy tính khác.
  3. Sau khi quét đ? đư?c nh?p kh?u, nh?n CTRL trên bàn phím c?a b?n trong khi b?n b?m vào xem m?t báo cáo v? quét này.


  B?n c?ng có th? C?p Nh?t OCAT trên máy tính v?i s? phiên b?n th?p hơn. N?u b?n C?p Nh?t OCAT trên máy tính ngu?n, xin vui l?ng t?o m?t báo cáo m?i t? máy tính và sau đó xu?t kh?u nó m?t l?n n?a đ? đư?c phân tích trên máy tính th? hai.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t OCAT

Windows 8

 1. Trên màn h?nh B?t đ?u , B?t đ?u g? "ki?m soát" và sau đó ch?n Control Panel trong k?t qu? tra c?u.
 2. Trong Panel điều khiển theo chương tr?nh, ch?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, ch?n Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c?, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Nh?p vào đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.

Windows 7 và Windows Vista

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển dư?i Chương tr?nh, ch?n G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, ch?n Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c?, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
 4. B?m chu?t đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.

Windows XP

 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, ch?n Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c?, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
 4. B?m chu?t đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.
Quay l?i đ?u trang


Bi?t thêm thông tinQuay l?i đ?u trang

Thu?c tính

ID c?a bài: 2659007 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 15.0
T? khóa: 
kbgraphxlink kbmt KB2659007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2659007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com