Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266096 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n ph?i thay đ?i c?p phát b? nh? t?ng th? trên m?t máy tính ch?y Microsoft Exchange 2000 Server khi t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Máy tính ch?a 1 gigabyte (GB) ho?c m?t s? b? nh? v?t l? truy c?p ng?u nhiên (RAM).
  • Máy tính là nhà c?a h?p thư ho?c công c?ng đ?n thư m?c.
B?n không ph?i thay đ?i n?u máy tính không có b?t k? h?p thư ho?c thư m?c công c?ng trên nó (ch?ng h?n như là m?t c?a ng? thư).

Sau khi b?n đ? cài đ?t Windows 2000 Advanced H? ph?c v?, b?n ph?i s?a đ?i các Boot.ini t?p tin và thêm các / 3 GB tham s? d?ng kh?i đ?ng. Ví dụ:
[Boot Loader]
Timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /3GB
				
Chú ý M?t s? các d?ng ? trên đ? đư?c b?c cho d? đ?c.

Chú ý Không thêm các / 3 GB chuy?n đ?i n?u b?n đang ch?y Windows 2000 Server, Microsoft Small Business Server 2000 ho?c Microsoft BackOffice Server 2000. Nếu / 3 GB chuy?n đ?i đ? đư?c thêm vào t?p Boot.ini trên các h? đi?u hành, nó ph?i đư?c g? b? v? nó có th? đóng góp vào phân m?nh b? nh? ?o trên các h? th?ng này. Chuy?n đ?i này đư?c thi?t k? đ? s? d?ng ch? v?i Windows 2000 Advanced Server và sau đó.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, Windows 2000 Advanced Server có 2 GB Đ?a ch? ?o không gian cho h?t nhân, và cho phép ngư?i s? d?ng ch? đ? quy tr?nh (ch?ng h?n như Exchange 2000 thông tin c?a hàng tr?nh, Store.exe) đ? s? d?ng 2 GB c?a ?o Đ?a ch? không gian. Không gian đ?a ch? ?o cho m?t quá tr?nh c? th? đư?c c?p phát t?i Kh?i đ?ng và tăng như nhi?u b? nh? đư?c s? d?ng trong th?i gian ch?y. Nó là b?nh thư?ng đ?i v?i s? d?ng b? nh? th?c t? (làm vi?c đ?t) c?a m?t quá tr?nh đư?c nhi?u ít hơn các Đ?a ch? không gian quá tr?nh này đư?c phân b?. Trên m?t máy ch? Exchange 2000 có nhi?u hơn n?a hơn 1 GB b? nh? và đó là nhà đ? h?p thư ho?c thư m?c công c?ng, b?n ph?i s?a đ?i Windows 2000 Advanced Server v? v?y 3 Gigabyte s?n có s?n cho các ?ng d?ng ch? đ? ngư?i dùng. Đ? có thêm thông tin v? 3 GB cài đ?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171793Thông tin v? ?ng d?ng s? d?ng c?a 4GT RAM Tuning
189293 Cho phép 4GT RAM ch?nh khi b?n s? d?ng Windows NT Server Enterprise Edition
Chú ý Nó là r?t quan tr?ng r?ng quá tr?nh Store.exe không ch?y không gian đ?a ch? ?o. Khi đi?u này x?y ra, b? nh? phân b? th?t b?i (ngay c? khi có r?t nhi?u b? nh? RAM v?t l? trái) và b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Microsoft D?ch v? kho thông tin Exchage.

Ví d?, m?t máy ch? v?i 2 GB RAM v?t l? mà không có các / 3 GB chuy?n đ?i trong các t?p tin Boot.ini s? ch?y ra kh?i b? nh? khi các Không gian đ?a ch? ?o Store.exe đ?t đ?n 2 GB. Windows Task Manager cho th?y r?ng ch? có kho?ng 1,5 GB đang th?c s? đư?c s? d?ng nhưng máy ch? s? ra kh?i b? nh? Dù sao.

B?n c?ng có th? theo d?i tiêu th? đ?a ch? ?o v?i hi?u su?t giám sát. Thêm các ?o byte S? lư?t truy c?p cho quá tr?nh Store.exe đ? đ?m b?o m?t đ?c chính xác không gian ?o. Quá tr?nh Store.exe là quá tr?nh trao đ?i 2000 duy nh?t b?n c?n ph?i theo d?i; các quá tr?nh trao đ?i 2000 khác s? không phát tri?n l?n đ? đ? gây ra b?t k? v?n đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 266096 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB266096 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266096

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com