att?l?s darbvirsmas pakalpojumi sesiju ar Windows Server 2008 R2 balst?tu serveri nevar atjaunot

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2661332 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Klienta datora Windows Server 2008 balst?tas serveri j?s nosak?t att?l?s darbvirsmas pakalpojumi sesiju.
 • att?l?s darbvirsmas pakalpojumi sesija ir atvienota.
 • J?s m??in?t izveidot atk?rtotu att?l?s darbvirsmas pakalpojumi sesiju.
??d? gad?jum? nevar atjaunot att?l?s darbvirsmas pakalpojumi sesiju. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
J?s m??in?t dar?t uzdevumu nevar pabeigt, jo att?l?s darbvirsmas pakalpojumi pa?laik ir aiz?emts. L?dzu, m??iniet v?lreiz p?c da??m min?t?m. Citi lietot?ji joproj?m var pierakst?ties.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo bezizejas situ?cija, kas rodas starp Csrss.exe procesu un da?as lietojumprogrammas (piem?ram, Microsoft Excel vai Microsoft Visio).

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" valodas, kur?m ir pieejams labojumfails par?da. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotni oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?o labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, lai veiktu jebk?das izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Pasaul? ?? labojumfaila versijai instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mju
Svar?gi! Labojumfaili Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?autas pa?u iepakojumu. Tom?r lap? Labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotne, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r atsaucas uz sada?u "Attiecas uz" pantos, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mas, ka katra labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts sekojo?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa atzars
  6.1.760 0 . 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mammai failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir uzskait?ti atsevi??i sada?? "inform?cija par papildus failu Windows Server 2008 R2". MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas katalogu faili, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, tiek parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Win32k.sys6.1.7600.211483,148,28810-Feb-201204:04x64
Win32k.sys6.1.7601.219203,148,28810-Feb-201204:00x64
Visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Win32k.sys6.1.7600.211487,448,57610-Feb-201203:22IA-64
Win32k.sys6.1.7601.219207,441,40810-Feb-201203:26IA-64

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Inform?cija par Windows Server 2008 R2 papildu faila

Papildu failus visiem atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_181f364f374823978a560bf859e4c355_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_f4e4198e1f301a60.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_3bbb2aa1d33cf1a87bf7e24a8f0e9e51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_c167844965aeb88f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_3d4168a4a22399d2af903a5fc89e7eae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_ea41a380938b2127.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_58c14173c1719bb4fae436610b810b67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_8920cb0be536b020.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_a0f664cb91431b430d4e5463948cc9c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_8d3aa9fdec7f7a4f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_a9ec2c91e6b2a8ff934030f87f587346_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_2df95054949182ae.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_15a02c40cd326e9e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,090
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)06:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_17945092ca4fa1d5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,090
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)06:56
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_1ff4d69301933099.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)05:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_21e8fae4feb063d0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)05:49
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_93f1ce1e24009c611e1ddc92f7bae303_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_7b60287d5e6538f5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_f5f9a1235e89b1fd279fdcd2c75a00a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_dd947b66f5671a53.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)10:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_b98334b314d30664.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,088
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)06:51
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_bb77590511f0399b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,088
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)06:48
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_1ff4d69301933099.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)05:57
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_21e8fae4feb063d0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)10-Feb-2012
Laiks (UTC)05:49
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2661332 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2661332 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2661332

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com