Labojums: Sesija integrators servera pakalpojums Host Integration Server 2010 vid? var rasties liels centr?l? Procesora lietojums, ja to izmanto TN3270 savienojumi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2661354 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Host Integration Server 2010 vid?, izmantot sesijas integrators servera pakalpojums (Siserver.exe). Siserver.exe pakalpojumu var rasties neregul?ra periodos liels centr?l? Procesora lietojums, ja tas savieno IBM lieldatoru lietojumprogramm?m, izmantojot TN3270 savienojumus.

Augstas CPU izmanto?anas smaile parasti beidzas bez iejauk?an?s. Tom?r tas var ilgt vair?kas min?tes.

IEMESLS

Sesijas integrators servera pakalpojums ievada saspringts cilpu, kad t? izdod p?rraides vad?bas protokols (TCP) sa?em komandas, kas papildin?ts ar nulles baitu datiem. Tas, ??iet, rodas retos gad?jumos, kad pamata TN3270 savienojums tiek aizv?rts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Jums j?b?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010, instal?t, lai lietotu ?o labojumfailu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

Restart?jiet inform?ciju

Jums var n?kties p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Rezerves inform?cija

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Microsoft Host Integration Server 2010, 32 bitu izdevums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Siserver.exe8.5.4436.2243,53610-Jan-201219: 53x86
Microsoft Host Integration Server 2010, 64 bitu izdevums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Siserver.exe8.5.4436.2243,53610-Jan-201219: 55x86
Siserver.exe8.5.4436.2306,00010-Jan-201219: 55x64
Piez?me Sakar? ar failu atkar?bas p?d?j? labojums, kas satur ?os failus var satur?t ar? papildu failus.


STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2661354 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 17. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2661354 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2661354

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com