Nhà xu?t b?n t?p tin đư?c lưu dư?i d?ng PDF không xu?t hi?n như mong đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2661393 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n lưu m?t t?p tin nhà xu?t b?n như là m?t PDF, các t?p tin xu?t hi?n có th? khác v?i b?n g?c. Các t?p tin có th? g?p b?t k? nh?ng tri?u ch?ng này:
 • S?n lư?ng xu?t hi?n theo th? t? sai
 • S?n lư?ng có th? chưa đ?
 • M?t phông c? th? không đư?c s? d?ng như mong đ?i
 • Các t?p tin PDF có th? ch?a các màu s?c chính xác

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra cho b?t k? nh?ng l? do này:

 • Các t?p tin không đư?c lưu b?ng cách s? d?ng tùy ch?n t?i ưu hóa đ?u ra
 • Máy in m?c đ?nh là m?t màu đen & tr?ng, không ph?i màu in
 • B?n đang s? d?ng m?t bên th? ba nhà văn PDF

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây B?t đ?u v?i phương pháp 1. N?u v?n đ? v?n c?n, h?y th? phương pháp 2 và sau đó th? nghi?m m?t l?n n?a. Ti?p t?c thông qua danh sách các phương pháp cho đ?n khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

Phương pháp 1: S? d?ng lưu như PDF tùy ch?n trong nhà xu?t b?n

Khi b?n s? d?ng nhà xu?t b?n 2010, b?n không ph?i s? d?ng m?t bên th? ba 'lưu dư?i d?ng PDF' add-in. Thay vào đó, h?y làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng c?a nhà xu?t b?n đư?c xây d?ng trong tính năng:
 1. Nh?p vào File tab.
 2. Nh?p vào Save As.
 3. Trong h?p t?p đ? đ?t tên tin , nh?p tên cho các t?p tin, n?u b?n có chưa.
 4. Trong lưu như ki?u danh sách, h?y nh?p vào PDF (*.pdf).

  Bư?c tùy ch?n đ? tùy ch?nh s?n lư?ng PDF: bư?c 4-8 là tùy ch?n bư?c đư?c s? d?ng đ? tùy ch?nh s?n lư?ng PDF
 5. Bên c?nh t?i ưu hóa cho, b?m vào tu? ch?n.
 6. Trong hộp thoại Tùy ch?n xu?t b?n , b?m vào vi?c t?i ưu hóa trong danh sách ch? đ?nh làm th? nào các ?n ph?m này s? đư?c in ho?c phân ph?i phù h?p v?i nhu c?u c?a các ?n ph?m. Ví d?, n?u b?n s? in PDF cho hi?u đinh và ch?t lư?ng in ?n là quan tr?ng hơn kích thư?c t?p tin, nh?p vào in ?n ch?t lư?ng cao.
 7. Nh?p vào OK.
 8. Trong h?p tho?i xu?t b?n dư?i d?ng PDF , n?u b?n mu?n m? t?p trong Adobe Reader ngay l?p t?c sau khi b?n lưu nó, ch?n h?p ki?m m? t?p tin sau khi xu?t b?n .
 9. Nh?p vào lưu.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2661392

Phương pháp 2: Thay đ?i máy in m?c đ?nh

N?u các phông ch? trên màn h?nh c?a b?n trong màu s?c và PDF đ?u ra là màu đen, máy in m?c đ?nh đư?c s? d?ng là đen & tr?ng & không màu. Đ? t?m hi?u làm th? nào đ? thay đ?i máy in m?c đ?nh c?a b?n trong Windows 7, nh?p vào liên k?t sau đây:

Thay đ?i máy in m?c đ?nh c?a b?n

Phương pháp 3: H?y th? m?t phông ch? khác nhau

N?u m?t phông c? th? không gi?ng nhau trong các t?p tin PDF gi?ng như trên màn h?nh c?a b?n, h?y th? s? d?ng m?t phông ch? khác nhau ch?ng h?n như Arial ho?c Times New Roman. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phông ch?, tài li?u tham kh?o liên k?t này:

http://www.Microsoft.com/Typography/AboutFontsOverview.mspx


Phương pháp 4: Cài đ?t m?t phiên b?n m?i hơn c?a Adobe Reader t? trang web c?a Adobe

N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a Adobe Reader, cài đ?t phiên b?n m?i hơn t? trang web Adobe:

T?i v? phiên b?n m?i và trư?c đó c?a Adobe Reader

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, đ?c bài vi?t sau đây trang web văn ph?ng:

Lưu dư?i d?ng PDF

Thu?c tính

ID c?a bài: 2661393 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Publisher 2010
T? khóa: 
consumeroff2010track kbmt KB2661393 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2661393

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com