B?n không có tùy ch?n t?i v? Windows Server 2008 R2 SP1 khi b?n s? d?ng Windows Update đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2661515 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Windows Update đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t, b?n có th? không đư?c cung c?p tùy ch?n t?i v? Windows 7 Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

NGUYÊN NHÂN

Có m?t s? t?nh hu?ng nơi cài đ?t c?a Windows Server 2008 R2 SP1 có th? không đư?c thành công. Đ? giúp tránh các k?ch b?n, Windows Server 2008 R2 SP1 không đư?c cung c?p thông qua Windows thông tin n?u có c?a các v?n đ? sau đây là đúng đ?i v?i máy tính c?a b?n::
  • Windows Server 2008 R2 SP1 đ? đư?c cài đ?t, ho?c m?t phiên b?n prerelease c?a Windows Server 2008 R2 SP1 đ? không đư?c g? cài đư?c đ?t.
  • M?t C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t trư?c khi Windows Server 2008 R2 SP1 s? có s?n.
  • M?t chương tr?nh trên máy tính c?a b?n ngăn Windows Server 2008 R2 SP1 t? đang đư?c cài đ?t.
  • T?p h? th?ng đư?c yêu c?u đ? cài đ?t Windows Server 2008 R2 SP1 b? thi?u t? máy tính c?a b?n.

Đ? phân gi?i

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong nh?ng phương pháp dư?i đây b?t đ?u v?i phương pháp 1, n?u phương pháp 1 nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n cách 2.

Phương pháp 1: Xác nh?n r?ng Windows Server 2008 R2 SP1 không đ? đư?c cài và r?ng b?n không ph?i ch?y m?t phiên b?n prerelease c?a Windows Server 2008 R2 SP1

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Cách 2: Ki?m tra các b?n C?p Nh?t đang ch? gi?i quy?t

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Phương pháp 3: Xác minh r?ng m?t phiên b?n không tương thích c?a SafeCentral không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Cách 4: Ki?m tra xem b?n có tr?nh đi?u khi?n đ? h?a tích h?p Intel Igdkmd32.sys ho?c Igdkmd64.sys và cho dù b?n nâng c?p tr?nh đi?u khi?n

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Cách 5: Đ?m b?o r?ng b?n không s? d?ng vLite tùy ch?nh c?a b?n cài đ?t Windows Server 2008 R2

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Phương pháp 6: T?i v? Windows Server 2008 R2 SP1 t? trung tâm t?i v?

N?u b?n đ? th? t?t c? các phương pháp trên và v?n không th? t?m th?y Windows Server 2008 R2 SP1 s?n trong C?p nh?t Windows, t?i v? Windows Server 2008 R2 SP1 t? trung tâm t?i v?:
Thông tin này là h?u ích? Xin vui l?ng g?i cho chúng tôi ph?n h?i c?a b?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2661515 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2661515 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2661515

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com