Probl?mu nov?r?ana, aktiviz?jot datoru no miega re??ma

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 266283 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot Microsoft peli vai tastat?ru, kas ir nor?d?ta sada?? "Attiecas uz", var rasties k?da no ??m probl?m?m:
 • Izmantojot peli vai tastat?ru, iesp?jams, nevar?sit aktiviz?t datoru no miega re??ma vai gaidst?ves re??ma.
 • P?c datora aktiviz??anas no gaidst?ves re??ma, iesp?jams, nedarbosies r?d?t?jier?ce.
 • Nospie?ot MIEGA RE??MA tausti?u uz tastat?ras, kurai ir tausti?? Sleep (Miega re??ms) vai tausti??, kas ir konfigur?ts aktiviz?t miega re??mu, dators nep?riet miega re??m?.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
 • Dator? darbojas sist?ma Windows Vista, un t? nav atjaunin?ta uz 1. servisa pakotni vai jaun?ku versiju.
 • Dator? instal?t? pamata ievadizvades sist?ma (BIOS) samazina jaudu portam, pie kura ir pievienota ievades ier?ce.

  Piez?me. Iesp?jams, nevar?sit izmantot Bluetooth ier?ces, lai ats?ktu darb?bu no noteiktiem ener?ijas p?rvald?bas st?vok?iem (piem?ram, no aiztures vai hibern?cijas). Da?os zemas ener?ijas st?vok?os bezvadu raiduztv?r?js, iesp?jams, nevar?s sa?emt inform?ciju no Bluetooth ier?c?m.
 • J?s izmantojat portat?vo datoru vai piez?mjdatoru, kas ne?auj ats?kt datora darb?bu, izmantojot Bluetooth ier?ci. Ja jums ir radu??s kl?pjdatora aktiviz??anas probl?mas, izmantojot Bluetooth ier?ci, vispirms skatiet 3. metodi.
 • Vad?bas pane?a vienums Tastat?ra nav konfigur?ts aktiviz?t datoru, kad tiek nospiests tastat?ras tausti??.
 • Datoram, iesp?jams, radusies sist?mas probl?ma.
 • Tastat?ras tausti?? Sleep (Miega re??ms) ir nepareizi konfigur?ts.

RISIN?JUMS

Ja, v?lreiz nospie?ot tausti?u Sleep (Miega re??ms), ?? probl?ma netiek atrisin?ta, m??iniet veikt t?l?k nor?d?t?s metodes nor?d?taj? sec?b? un pirms veikt n?kamo metodi p?rbaudiet, vai probl?ma joproj?m past?v. Ja izmantojat sist?mas Vista ori?in?lo versiju un neesat atjaunin?jis sist?mu uz jaun?ko pieejamo servisa pakotni, ?o probl?mu, iesp?jams, var nov?rst, veicot atjaunin??anu uz 1. servisa pakotni vai jaun?ku versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
928631 P?c sist?mas Windows Vista darb?bas ats?k?anas no miega vai hibern?cijas re??ma USB ier?ce, iesp?jams, vairs nedarbojas pareizi

871233 Pievienojot USB ier?ci datoram, kur? darbojas sist?ma Windows XP, uzreiz p?c darb?bas ats?k?anas no gaidst?ves vai hibern?cijas re??ma, USB ier?ce netiek atpaz?ta

929577 Aktiviz?jot datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, no miega re??ma, Bluetooth ier?ce, iesp?jams, vairs nedarbojas pareizi


1. metode. Instal?jiet ier?ces jaun?ko programmat?ru un p?rbaudiet t?s konfigur?ciju

Vispirms lejupiel?d?jiet Microsoft IntelliType vai IntelliPoint programmat?ras jaun?ko versiju vai abu programmat?ru jaun?k?s versijas tastat?rai, pelei vai ab?m ier?c?m. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
P?c ??s programmat?ras instal??anas palaidiet to un p?rbaudiet, vai ir atlas?ta pareiz? ier?ce un vai ir nepiecie?amie iestat?jumi. Ja j?su tastat?rai nav atv?l?ta tausti?a Sleep (Miega re??ms) un miega re??ma funkciju v?laties programm?t citam tausti?am, veiciet ??s darb?bas.
 1. Atveriet vad?bas pane?a sada?u Tastat?ra.
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7 noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet tastat?ra un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Tastat?ra vai Microsoft tastat?ra.
  • Sist?m? Windows XP un vec?k?s versij?s noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet Control keyboard un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Ciln? Key Settings (Tausti?u iestat?jumi) veiciet dubultklik??i uz tausti?a, kas j?maina, lai piek??tu tausti?a atk?rtotas pie??ires vednim.
 3. Atlasiet opciju Start a Program (Start?t programmu), Web page (T?mek?a lapa) vai File (Fails) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 4. Lai iesp?jotu ?o tausti?u s?kt miega re??mu, izpildiet ?o komandu:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Piez?me. ?aj? komand? pirms un p?c "powrprof.dll" ir atstarpes.

2. metode. Izm??iniet citus tausti?us, peles pogas vai str?vas pogu uz tastat?ras

Lai atrisin?tu ?o probl?mu un ats?ktu datora darb?bu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.
 • Nospiediet MIEGA RE??MA ?sin?jumtausti?u.
 • Nospiediet tastat?ras standarta tausti?u.
 • Pakustiniet peli.
 • ?tri nospiediet datora str?vas pogu.

  Piez?me. Ja izmantojat Bluetooth ier?ces, iesp?jams, sist?mu nevar?s aktiviz?t, izmantojot tastat?ru.

3. metode. P?rbaudiet, vai ier?cei ir at?auts aktiviz?t datoru

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet ??das darb?bas.
 1. Vad?bas panel? atveriet sada?u Tastat?ra, k? aprakst?ts 1. metod?.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Aparat?ra un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz pogas Main?t iestat?jumus

  Piez?me. Lai veiktu ?o darb?bu, nepiecie?ama administratora piek?uve.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Ener?ijas p?rvald?ba un p?c tam p?rbaudiet, vai ir iesp?jota opcija At?aut ?ai ier?cei aktiviz?t datoru.
 5. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Labi.
Piez?me. Ja dators neatbalsta uzlaboto konfigur?cijas un baro?anas bloka interfeisu (ACPI), iepriek??j?s darb?bas, iesp?jams, nevar?s veikt. ??d? gad?jum?, lai aktiviz?tu datoru, ir j?nospie? str?vas poga. Ja, izmantojot ??s metodes, datora darb?bu nevar ats?kt, iesp?jams, radusies sist?mas probl?ma.

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sist?ma ats?k darb?bu, skatiet datoram pievienoto dokument?ciju vai sazinieties ar datora ra?ot?ju. Inform?ciju par Microsoft Windows ener?ijas p?rvald?bas iestat?jumiem skatiet sada?? Microsoft Windows pal?dz?ba.

Piez?me. Daudzi kl?pjdatoru ra?ot?ji nav iesp?joju?i opciju at?aut Bluetooth ier?cei aktiviz?t datoru no miega re??ma ier?ces str?vas pat?ri?a pras?bu d??, lai Bluetooth radioier?ce b?tu aktiviz?ta (Bluetooth lapo?ana var pat?r?t l?dz 15% datora ener?ijas). T?d?? varat izmantot da?us risin?jumus:
 • Ja varat atv?rt kl?pjdatora v?ku, datora aktiviz??anai izmantojiet iegulto tastat?ru vai r?d?t?jier?ci, vai ?r?ju ier?ci, kas nav Bluetooth ier?ce.
 • Ja nevarat atv?rt datora v?ku (piem?ram, dators ir dokstacij?) vai dators ir pievienots ?r?jam str?vas avotam (proti, netiek izmantots akumulators), varat main?t ener?ijas iestat?jumus sist?m? Windows, lai dators nep?rietu miega re??m?, kam?r dators ir pievienots ?r?jam str?vas avotam.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
EditPowerPlan


Vai ar? varat veikt piel?go?anu datora aktiviz??anai ar Bluetooth ier?c?m, izmantojot Microsoft Bluetooth steku vai kl?pjdatora ?pa?nieka Bluetooth steku.
975182 K? iesp?jot datora, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, aktiviz??anu, izmantojot Bluetooth HID ier?ces


4. metode. P?rbaudiet datora BIOS iestat?jumus, lai noteiktu, vai nav ener?ijas l?dzek?u, kas atsp?jo vai samazina ener?iju portiem, pie kuriem pievienota tastat?ra vai pele

T? k? piek?uve BIOS sist?mai katram datoram at??iras, skatiet datoram pievienoto dokument?ciju, lai ?o probl?mu atrisin?tu. Vai ar? sazinieties ar datora ra?ot?ju, lai uzzin?tu, k? konfigur?t BIOS.

Lai ieg?tu aparat?ras ra?ot?ju un programmat?ras izstr?d?t?ju kontaktinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

PAPILDINDORM?CIJA

Datora aktiviz??an?s iesp?ja dator?, kas atbalsta ACPI, kad tiek nospiests tastat?ras tausti?? vai pakustin?ta pele, ir atkar?ga no datora m?tesplates. ?? iesp?ja ir atsp?jota vec?k?s Intel m?tesplat?s, un datoru no miega re??ma var aktiviz?t, tikai nospie?ot str?vas pogu.

Datorus, kuros ir visjaun?k?s m?tesplates, var aktiviz?t, nospie?ot str?vas pogu, nospie?ot tastat?ras tausti?u vai pakustinot peli.

Lai sist?m? Windows izmantotu visas ener?ijas p?rvald?bas iesp?jas un tehnolo?ijas Plug and Play l?dzek?us, nepiecie?ams ACPI atbalsts. Ja nezin?t, vai dators ir sader?gs ar ACPI, l?dzu, skatiet datora vai m?tesplates druk?to dokument?ciju vai sazinieties ar datora vai m?tesplates ra?ot?ju.

Lai ieg?tu aparat?ras ra?ot?ju un programmat?ras izstr?d?t?ju kontaktinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez pazi?ojuma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 266283 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Pele Microsoft Cordless Wheel Mouse
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Pele Microsoft IntelliMouse 1.0
 • Pele Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
 • Pele Microsoft IntelliMouse Optical 1.1
 • Tastat?ra Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Tastat?ra Microsoft Natural Keyboard
 • Tastat?ra Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Tastat?ra Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Pele Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Pele Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Pele Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Pele Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Pele Microsoft Wireless Wheel Mouse
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbhardware kbprb KB266283

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com