ID c?a bài: 2663513 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n m? ho?c s? d?ng m?t b?ng tính Microsoft Excel, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này:

Microsoft Excel ch? đ?i cho các ?ng d?ng khác đ? hoàn thành m?t hành đ?ng OLE.

Nguyên nhân

L?i này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
  • B?n c? g?ng s? d?ng g?i như ph?n đính kèm tùy ch?n trong Excel.
  • B?n c? g?ng đ? m? m?t đ?i tư?ng nhúng trong Excel.
  • B?ng tính Excel c? g?ng đ? truy c?p d? li?u t? m?t ?ng d?ng khác mà v?n c?n ho?t đ?ng.

Gi?i pháp

Chúng tôi khuyên b?n nên làm theo các phương pháp đư?c cung c?p trong bài vi?t này theo th? t?. Tuy nhiên, n?u b?n đ? t?ng c? g?ng m?t trong nh?ng phương pháp và nó đ? không giúp đ?, b?n có th? nh?y đ?n m?t phương pháp nhanh chóng t? danh sách này:

Phương pháp 1: S? d?ng m?t phương pháp khác nhau đ? đính kèm b?ng tính Excel

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin trên làm th? nào b?n có th? đính kèm b?ng tính Excel thông qua các phương pháp khác.

Phương pháp 2: Đóng các ?ng d?ng tương tác v?i Excel

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin trên làm th? nào b?n có th? đóng ?ng d?ng.

Phương pháp 3: G? r?i các add-in trong Excel

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin trên làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các add-in.

Thông tin thêm

Thông tin cung c?p trong ph?n này là dành cho ngư?i dùng cao c?p.

N?u b?n t?o m?t b?ng tính t? đ?ng hoá các ?ng d?ng khác thông qua VBA, b?n có th? thêm d?ng này c?a m? đ? t?t thư:

Application.DisplayAlerts = False

Lưu ?: các d?ng m? này c?n ph?i đư?c bao g?m trong m? th?c hi?n t? đ?ng trư?c khi g?i d?ng m? mà k?t qu? trong các l?i x?y ra.

Tham kh?o

N?u thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này không giúp gi?i quy?t v?n Excel OLE đ? c?a b?n, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2663513 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbcip kbmt KB2663513 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2663513

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com