M? r?ng lưu tr? công c? 98 m? l?i-1051 đ?-999999

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266367 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?ng sau đây li?t kê các công c? lưu tr? m? r?ng (Tây B?c) 98 l?i m? s?-1051 đ?-999999, v?i các c?t sau:
  • Lo?i l?i
  • Thông báo Lỗi
  • Th?p phân Equivalent
  • Mô t? (t? ngu?n m? ? ki?n)
Tây B?c 98 l?i m? s? 0 đ?-1048 đư?c li?t kê ? đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266361 M? r?ng lưu tr? công c? 98 l?i m? s? 0 đ?-1048

Đăng Khôi ph?c l?i (TT.)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thông báo LỗiM? l?iMô tả
# define JET_errIndexInUse-1051/ * Index là trong s? d?ng * /
# define JET_errLinkNotSupported -1052/ * Liên k?t h? tr? s?n * /
# define JET_errNullKeyDisallowed-1053/ * Null phím không đư?c phep v? ch? s? * /
# define JET_errNotInTransaction -1054/* Thao tác ph?i trong m?t giao d?ch * /
# define JET_wrnNoErrorInfo1055/ * Không m? r?ng l?i thông tin * /
# define JET_wrnNoIdleActivity1058/ * Không nhàn r?i ho?t đ?ng x?y ra * /
# define JET_errTooManyActiveUsers-1059/ * Quá nhi?u ho?t đ?ng cơ s? d? li?u ngư?i dùng * /
# define JET_errInvalidCountry-1061/ * Không h?p l? ho?c m? qu?c gia không r? * /
# define JET_errInvalidLanguageId-1062/* Ngôn ng? không h?p l? ho?c không bi?t id * /
# define JET_errInvalidCodePage-1063/ * Không h?p l? ho?c không bi?t m? trang * /
# define JET_wrnNoWriteLock1067/ * Không vi?t khóa ? c?p đ? giao d?ch 0 * /
# define JET_wrnColumnSetNull1068/ * C?t set giá tr? NULL * /
# define JET_errVersionStoreOutOfMemory-1069/* Phiên b?n c?a hàng ra kh?i b? nh? * /
# xác đ?nh JET_errCurrencyStackOutOfMemory-1070/ * Không s? d?ng: lCSRPerfFUCB * g_lCursorsMax vư?t quá (XJET) * /
# define JET_errCannotIndex-1071/ * Không th? ch? s? k? qu? c?t ho?c SLV c?t * /
# define JET_errRecordNotDeleted-1072/ * Record đ? không đư?c xóa * /
# define JET_errTooManyMempoolEntries-1073/* Quá nhi?u mempool m?c yêu c?u * /
# define JET_errOutOfObjectIDs-1074/ * Ra kh?i btree ObjectIDs (th?c hi?n gián tuy?n defrag đ? đ?i l?i không gi?i phóng/dùng ObjectIDs) */
# xác đ?nh JET_errRunningInOneInstanceMode-1080/ * Multi-instance cu?c g?i v?i đơn-trư?ng h?p ch? đ? cho phép * /
# xác đ?nh JET_errRunningInMultiInstanceMode-1081/ * Đơn-trư?ng h?p cu?c g?i v?i ch? đ? multi-instance b?t * /
# define JET_errSystemParamsAlreadySet-1082/* H? th?ng toàn c?u thông s? đ? đư?c thi?t l?p * /
# define JET_errSystemPathInUse-1083/ * H? th?ng con đư?ng đ? đư?c s? d?ng b?i m?t cơ s? d? li?u ví d? * /
# define JET_errLogFilePathInUse-1084/ * Đăng nh?p đư?ng d?n t?p đ? đư?c s? d?ng b?i m?t cơ s? d? li?u ví d? * /
# define JET_errTempPathInUse-1085/ * Đư?ng d?n temp đ? đư?c s? d?ng b?i m?t cơ s? d? li?u ví d? * /
# define JET_errInstanceNameInUse-1086/* Ví d? tên đ? s? d?ng * /
# define JET_errInstanceUnavailable-1090/* Trư?ng h?p này không th? dùng đư?c v? nó g?p ph?i m?t l?i nghiêm tr?ng * /
# define JET_errDatabaseUnavailable-1091/* Cơ s? d? li?u này không th? dùng đư?c v? nó g?p ph?i m?t l?i nghiêm tr?ng * /
# define JET_errOutOfSessions -1101/ * Ra kh?i bu?i * /
# define JET_errWriteConflict-1102/ * Vi?t khóa th?t b?i do xu?t s?c vi?t khóa * /
# define JET_errTransTooDeep-1103/* Các giao d?ch l?ng nhau quá sâu * /
# define JET_errInvalidSesid-1104/ * Không h?p l? phiên x? l? * /
# define JET_errWriteConflictPrimaryIndex
# define JET_errInTransaction-1108/ * Ho?t đ?ng không đư?c phép trong m?t giao d?ch * /
# define JET_errRollbackRequired-1109/ * Ph?i giao d?ch hi?n t?i quay ngư?c l?i--không th? cam k?t ho?c b?t đ?u m?t cái m?i * /
# define JET_errTransReadOnly-1110/ * Ch?-đ?c giao d?ch đ? c? g?ng đ? s?a đ?i cơ s? d? li?u * /
# define JET_errSessionWriteConflict-1111/* C? g?ng đ? thay th? k? l?c cùng b?i hai con ch?y khác nhau trong cùng m?t phiên */
# define JET_errDatabaseDuplicate-1201/* Cơ s? d? li?u đ? t?n t?i * /
# define JET_errDatabaseInUse-1202/ * Cơ s? d? li?u s? d?ng * /
# define JET_errDatabaseNotFound -1203/ * No cơ s? d? li?u như v?y * /
# define JET_errDatabaseInvalidName-1204/* Cơ s? d? li?u không h?p l? tên * /
# define JET_errDatabaseInvalidPages-1205/* S? không h?p l? c?a các trang * /
# define JET_errDatabaseCorrupted-1206/ * Không cơ s? d? li?u t?p tin ho?c b? h?ng db * /
# define JET_errDatabaseLocked-1207/ * Cơ s? d? li?u đ?c quy?n khóa * /
# define JET_errCannotDisableVersioning-1208/* Không th? vô hi?u hóa versioning cho cơ s? d? li?u này * /
# define JET_errInvalidDatabaseVersion-1209/* Cơ s? d? li?u là không tương thích v?i cơ s? d? li?u * /
# define JET_errDatabase200Format-1210/ * Các cơ s? d? li?u là m?t đ?nh d?ng c? hơn (200) * /
# define JET_errDatabase400Format-1211/ * Các cơ s? d? li?u là m?t đ?nh d?ng c? hơn (400) * /
# define JET_errDatabase500Format-1212/ * Các cơ s? d? li?u là m?t đ?nh d?ng c? hơn (500) * /
# define JET_errPageSizeMismatch-1213/ * Các cơ s? d? li?u trang kích thư?c không kh?p v?i đ?ng cơ * /
# define JET_errTooManyInstances-1214/ * Không th? b?t đ?u b?t k? trư?ng h?p cơ s? d? li?u b? * /
# xác đ?nh JET_errDatabaseSharingViolation-1215/ * Cơ s? d? li?u khác nhau trư?ng h?p b?ng cách s? d?ng cơ s? d? li?u này * /
# xác đ?nh JET_errAttachedDatabaseMismatch-1216/ * Di?n n?i b?t cơ s? d? li?u t?p tin đính kèm đ? đư?c phát hi?n ? đ?u ho?c cu?i c?a ph?c h?i, nhưng cơ s? d? li?u b? thi?u ho?c không kh?p v?i t?p tin đính kèm thông tin * /
# define JET_errDatabaseInvalidPath-1217/* Ch? ra đư?ng d?n đ?n t?p tin cơ s? d? li?u là b?t h?p pháp * /
# define JET_errDatabaseIdInUse-1218/ * A cơ s? d? li?u đang đư?c ch? đ?nh m?t id đ? có trong s? d?ng * /
# define JET_errForceDetachNotAllowed
# define JET_errCatalogCorrupted-1220/* Tham nh?ng đư?c phát hi?n trong catalog * /
# define JET_errPartiallyAttachedDB-1221/* Cơ s? d? li?u m?t ph?n đính kèm. Không th? hoàn t?t đính kèm ho?t đ?ng * /
# define JET_errDatabaseSignInUse-1222/* Cơ s? d? li?u v?i cùng m?t ch? k? trong s? d?ng * /
# define errSkippedDbHeaderUpdate-1223/ * m?t s? DB tiêu đ? không là C?p Nh?t v? đ? có trong detach * /
# define JET_wrnTableEmpty1301/ * M? m?t r?ng b?ng * /
# define JET_errTableLocked-1302/ * B?ng là đ?c quy?n khóa * /
# define JET_errTableDuplicate-1303/ * B?ng đ? có * /
# define JET_errTableInUse-1304/ * Là trong b?ng s? d?ng, không th? khóa * /
# define JET_errObjectNotFound-1305/ * Không có b?ng ho?c đ?i tư?ng * /
# define JET_errDensityInvalid-1307/ * X?u t?p tin/ch? s? m?t đ? * /
# define JET_errTableNotEmpty-1308/ * B?ng là không có s?n ph?m nào * /
# define JET_errInvalidTableId-1310/ * Không h?p l? b?ng id * /
# define JET_errTooManyOpenTables-1311/* Không th? m? b?t k? b? bàn (đ? c? g?ng d?n d?p) * /
# define JET_errIllegalOperation -1312/* Thao tác không đư?c h? tr? trên bàn * /
# define JET_errObjectDuplicate-1314/ * B?ng ho?c tên đ?i tư?ng s? d?ng * /
# define JET_errInvalidObject-1316/ * Đ?i tư?ng là không h?p l? cho thao tác * /
# define JET_errCannotDeleteTempTable-1317/* Vi?c s? d?ng CloseTable thay v? DeleteTable đ? xóa b?ng t?m * /
# define JET_errCannotDeleteSystemTable-1318/* N? l?c b?t h?p pháp đ? xóa m?t h? th?ng b?ng * /
# xác đ?nh JET_errCannotDeleteTemplateTable-1319/ * B?t h?p pháp c? g?ng xóa m?t b?ng m?u * /
# define errFCBTooManyOpen-1320/ * Không th? m? b?t k? b? FCBs (chưa đư?c c? g?ng d?n d?p) * /
# define errFCBAboveThreshold-1321/ * Có th? ch? phân b? FCB ? trên ngư?ng ưa thích (không đư?c c? g?ng d?n d?p) * /
# xác đ?nh JET_errExclusiveTableLockRequired
# define JET_errFixedDDL-1323/ * Ho?t đ?ng Optical Mouse c?m trên b?ng này * /
# define JET_errFixedInheritedDDL-1324/ * Trên m?t ngu?n g?c b?ng, Optical Mouse ho?t đ?ng đ?u b? c?m trên ph?n đư?c th?a k? c?a Laser Mouse */
# define JET_errCannotNestDDL-1325/ * Làm t? s? th? b?c q không hi?n đư?c h? tr?. */
# define JET_errDDLNotInheritable-1326/ * C? g?ng th?a k? Optical Mouse t? m?t b?ng không đánh d?u là m?t m?u b?ng. */
# define JET_wrnTableInUseBySystemnăm 1327/* H? th?ng d?n có m?t con tr? m? trên bàn * /
# define JET_errInvalidSettings-1328/ * H? th?ng các tham s? đ? đư?c thi?t l?p không đúng * /
# xác đ?nh JET_errClientRequestToStopJetService-1329 / * Khách hàng đ? yêu c?u d?ng d?ch v? * /
# xác đ?nh JET_errCannotAddFixedVarColumnToDerivedTable-1330/ * Tiêu b?n b?ng đư?c t?o ra v?i NoFixedVarColumnsInDerivedTables * /
# define errFCBExists-1331/ * C? g?ng t?o ra m?t FCB đ? có * /
# define errFCBUnusable-1332/ * Gi? ch? đ? đánh d?u m?t FCB ph?i đư?c t?y là không s? d?ng đư?c * /
# define wrnCATNoMoreRecords1333/ * C? đ? đi?u hư?ng qua k?t thúc c?a các c?a hàng * /
# define JET_errIndexCantBuild-1401/ * Index xây d?ng th?t b?i * /
# define JET_errIndexHasPrimary-1402/ * Chính ch? s? đ? đư?c đ?nh ngh?a * /
# define JET_errIndexDuplicate-1403/ * Index là đ? đ?nh ngh?a * /
# define JET_errIndexNotFound-1404/ * Không có ch? s? * /
# define JET_errIndexMustStay-1405/ * Không th? Xoá nhóm ch? s? * /
# define JET_errIndexInvalidDef-1406/ * B?t h?p pháp ch? s? đ?nh ngh?a * /
# define JET_errInvalidCreateIndex-1409/* H?p th?c t?o ch? m?c mô t? * /
# define JET_errTooManyOpenIndexes-1410/ * Ra ch? m?c mô t? kh?i * /
# xác đ?nh JET_errMultiValuedIndexViolation-1411/ * Không duy nh?t Inter-Record ch? s? phím đư?c t?o ra cho m?t ch? s? đ?c * /
# define JET_errIndexBuildCorrupted-1412/* Th?t b?i trong vi?c xây d?ng m?t ch? s? trung h?c ph?n ánh đúng ch? s? chính * /
# define JET_errPrimaryIndexCorrupted-1413/* Ch? s? chính b? h?ng. Cơ s? d? li?u ph?i đư?c d?n li?n * /
# define JET_errSecondaryIndexCorrupted-1414/* Trung h?c ch? m?c b? h?ng. Cơ s? d? li?u ph?i đư?c d?n li?n * /
# define JET_wrnCorruptIndexDeleted1415/ * Ra ngày ch? lo?i b? s? * /
# define JET_errInvalidIndexId-1416/ * B?t h?p pháp ch? s? id * /
# define JET_errColumnLong-1501/ * C?t giá tr? dài * /
# define JET_errColumnNoChunk-1502/ * Không có đo?n trong giá tr? dài * /
# define JET_errColumnDoesNotFit -1503/ * Field s? không phù h?p trong h? sơ * /
# define JET_errNullInvalid-1504/ * Null không h?p l? * /
# define JET_errColumnIndexed-1505/ * C?t l?p ch? m?c, không th? xóa * /
# define JET_errColumnTooBig-1506/ * Field Chi?u dài là l?n hơn t?i đa * /
# define JET_errColumnNotFound-1507/ * Không có c?t * /
# define JET_errColumnDuplicate-1508/ * Field đ? đư?c đ?nh ngh?a * /
# xác đ?nh JET_errMultiValuedColumnMustBeTagged-1509/ * Đ? c? g?ng t?o ra m?t c?t multi-valued, nhưng c?t đ? không đư?c g?n th? * /
# define JET_errColumnRedundant-1510/ * Th? hai t? đ?ng tăng ho?c phiên b?n c?t * /
# define JET_errInvalidColumnType-1511/* Ki?u d? li?u không h?p l? c?t * /
# define JET_wrnColumnMaxTruncated1512/ * Max Chi?u dài quá l?n, c?t ng?n * /
# define JET_errTaggedNotNULL-1514/ * No không NULL dán c?t * /
# define JET_errNoCurrentIndex-1515/ * Không h?p l? w/o m?t ch? s? hi?n t?i * /
# define JET_errKeyIsMade-1516/ * Đi?u quan tr?ng là hoàn toàn th?c hi?n * /
# define JET_errBadColumnId-1517/ * C?t Id Không chính xác * /
# define JET_errBadItagSequence-1518/ * X?u itagSequence cho tagged c?t * /
# define JET_errColumnInRelationship-1519/* Không th? xóa, c?t tham gia vào m?i quan h? * /
# define JET_wrnCopyLongValue1520/ * Duy nh?t Ví d? c?t bursted * /
# define JET_errCannotBeTagged-1521/* AutoIncrement và phiên b?n không th? đư?c g?n th? * /
# define wrnLVNoLongValues1522/ * B?ng hi?n không có m?t cây dài giá tr? * /
# define JET_wrnTaggedColumnsRemaining
# define JET_errDefaultValueTooBig-1524/* Giá tr? m?c đ?nh vư?t quá kích thư?c t?i đa * /
# define JET_errMultiValuedDuplicate-1525/* B?n sao đư?c phát hi?n vào m?t c?t duy nh?t multi-valued * /
# define JET_errLVCorrupted-1526/ * Tham nh?ng g?p ph?i trong giá tr? dài cây * /
# define wrnLVNoMoreData1527/ * Đ?t đ?n cu?i LV d? li?u * /
# xác đ?nh JET_errMultiValuedDuplicateAfterTruncation-1528/ * L?p l?i phát hi?n trên m?t c?t multi-valued duy nh?t sau khi d? li?u đư?c chu?n hoá, và b?nh thư?ng hóa c?t ng?n d? li?u trư?c khi so sánh * /
# define JET_errDerivedColumnCorruption-1529/* C?t không h?p l? trong ngu?n g?c b?ng * /
# xác đ?nh JET_errInvalidPlaceholderColumn-1530/ * Đ? c? g?ng đ? chuy?n đ?i c?t đ? m?t gi? ch? ch? s? chính, nhưng c?t không đáp ?ng c?n thi?t tiêu chí * /
# define JET_errRecordNotFound-1601/ * Ch?a khóa không t?m th?y * /
# define JET_errRecordNoCopy-1602/ * Không làm vi?c b? đ?m * /
# define JET_errNoCurrentRecord-1603/* Ti?n t? không ph?i trên m?t h? sơ * /
# define JET_errRecordPrimaryChanged-1604/* Khóa chính không th? thay đ?i * /
# define JET_errKeyDuplicate-1605/ * B?t h?p pháp trùng l?p phím * /
# define JET_errAlreadyPrepared-1607/* Đ? c? g?ng đ? c?p nh?t h? sơ khi C?p Nh?t h? sơ đ? có trong ti?n b? * /
# define JET_errKeyNotMade-1608/ * Không có cu?c g?i đ?n JetMakeKey * /
# define JET_errUpdateNotPrepared-1609/ * No g?i đ?n JetPrepareUpdate * /
# define JET_wrnDataHasChangednăm 1610/ * D? li?u đ? thay đ?i * /
# define JET_errDataHasChanged-1611/ * D? li?u đ? thay đ?i, thao tác b? b? d? * /
# define JET_wrnKeyChanged1618/ * Chuy?n đ?n m?i phím * /
# define JET_errLanguageNotSupported-1619/* Windows NT cài đ?t h? tr? ngôn ng? * /
# define JET_errTooManySorts-1701/ * Quá nhi?u s?p x?p các quy tr?nh * /
# define JET_errInvalidOnSort-1702/ * Không h?p l? ho?t đ?ng trên lo?i * /
# define JET_errTempFileOpenError-1803/ * Temp không th? m? t?p tin * /
# define JET_errTooManyAttachedDatabases -1805/ * Quá nhi?u cơ s? d? li?u m? * /
# define JET_errDiskFull -1808/ * Không có không gian c?n l?i trên đ?a * /
# define JET_errPermissionDenied -1809/* Permission denied * /
# define JET_errFileNotFound-1811/ * File không t?m th?y * /
# define JET_wrnFileOpenReadOnly1813/* Cơ s? d? li?u t?p tin đ?c là ch? * /
# define JET_errAfterInitialization-1850/* Không th? ph?c h?i sau khi init. */
# define JET_errLogCorrupted-1852/ * Các b?n ghi có th? không đư?c gi?i thích * /
# define JET_errInvalidOperation -1906/* Thao tác không h?p l? * /
# define JET_errAccessDenied-1907/ * Truy c?p b? t? ch?i * /
# define JET_wrnIdleFull1908/ * Đăng k? nhàn r?i đ?y đ? * /
# define JET_errTooManySplits-1909/ * Infinite tách * /
# define JET_errSessionSharingViolation-1910/* Ch? đ? c?a nhi?u đang s? d?ng cùng m?t phiên * /
# define JET_errEntryPointNotFound-1911/ * M?t không t?m th?y đi?m nh?p c?nh t?i m?t DLL chúng tôi yêu c?u * /
# xác đ?nh JET_errSessionContextAlreadySet-1912/ * Xác đ?nh phiên đ? có m?t b?i c?nh phiên làm vi?c đ?t * /
# xác đ?nh JET_errSessionContextNotSetByThisThread-1913/ * Đ? c? g?ng đ? thi?t l?p l?i b?i c?nh phiên làm vi?c, nhưng hi?n nay ch? đ? đ? không ban đ?u đ?t b?i c?nh Phiên */
# define JET_errSessionInUse-1914/ * C? g?ng ch?m d?t k? h?p trong s? d?ng * /
# xác đ?nh JET_errRecordFormatConversionFailed-1915/ * L?i n?i b? trong th?i gian chuy?n đ?i đ?nh d?ng h? sơ năng đ?ng * /
# define JET_errOneDatabasePerSession-1916/* Cơ s? d? li?u ch? là m?t ngư?i s? d?ng m? m?i phiên đư?c cho phép (JET_paramOneDatabasePerSession) * /
# define JET_errRollbackError-1917/ * l?i trong th?i gian quay ngư?c l?i * /
# define JET_wrnDefragAlreadyRunningnăm 2000/* Tr?c tuy?n defrag ch?y trên cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh * /
# define JET_wrnDefragNotRunningnăm 2001/ * Tr?c tuy?n phân m?nh không ch?y trên cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh * /
# define JET_wrnCallbackNotRegistered2100/* Chưa đăng k? m?t ch?c năng g?i l?i không t?n t?i * /
# define JET_errCallbackFailed-2101/ * A g?i l?i th?t b?i * /
# define JET_errCallbackNotResolved-2102/ * A không t?m th?y ch?c năng g?i l?i * /
# define wrnSLVNoStreamingData2200/ * Cơ s? d? li?u không có m?t t?p tin tr?c tuy?n * /
# define JET_errSLVSpaceCorrupted-2201/* Tham nh?ng g?p ph?i trong qu?n l? v? tr? c?a d?ng t?p tin * /
# define JET_errSLVCorrupted-2202/ * Tham nh?ng g?p ph?i trong streaming t?p tin * /
# xác đ?nh JET_errSLVColumnDefaultValueNotAllowed-2203/ * SLV c?t không th? có m?t giá tr? m?c đ?nh * /
# define JET_errSLVStreamingFileMissing-2204/* Không th? t?m th?y tr?c tuy?n t?p tin liên quan đ?n cơ s? d? li?u này * /
# define JET_errSLVDatabaseMissing-2205/* D?ng t?p tin t?n t?i, nhưng cơ s? d? li?u mà nó thu?c là m?t tích * /
# define JET_errSLVStreamingFileAlreadyExists -2206/ * C? g?ng t?o ra m?t t?p tin tr?c tuy?n khi m?t đ? t?n t?i ho?c đ? đư?c ghi l?i trong các c?a hàng * /
# define JET_errSLVInvalidPath-2207/* Ch? ra đư?ng d?n đ?n m?t t?p tin tr?c tuy?n không h?p l? * /
# xác đ?nh JET_errSLVStreamingFileNotCreated-2208/ * Đ? c? g?ng đ? th?c hi?n m?t SLV ho?t đ?ng nhưng t?p tin tr?c tuy?n không bao gi? đư?c t?o * /
# xác đ?nh JET_errSLVStreamingFileReadOnly-2209/ * Đính kèm m?t ch? đ?c t?p tin tr?c tuy?n cho các ho?t đ?ng đ?c/ghi * /
# define JET_errSLVHeaderBadChecksum-2210/* Tiêu đ? t?p tin SLV th?t b?i trong vi?c ki?m tra xác minh * /
# define JET_errSLVHeaderCorrupted-2211/ * SLV tiêu đ? t?p tin ch?a thông tin không h?p l? * /
# define wrnSLVNoFreePages2212/ * Không có trang web mi?n phí trong SLV space cây * /
# define JET_errSLVPagesNotFree-2213/ * C? g?ng đ? di chuy?n các trang t? nhà nư?c mi?n phí khi chúng không ti?u bang đó * /
# define JET_errSLVPagesNotReserved-2214/* Đ? c? g?ng đ? di chuy?n các trang t? nhà nư?c dành riêng khi chúng không ti?u bang đó */
# define JET_errSLVPagesNotCommitted-2215/* Đ? c? g?ng đ? di chuy?n các trang t? các ti?u bang cam k?t khi chúng không ti?u bang đó */
# define JET_errSLVPagesNotDeleted-2216/* Đ? c? g?ng đ? di chuy?n các trang t? nhà nư?c đ? b? xoá khi chúng không ti?u bang đó */
# define JET_errSLVSpaceWriteConflict-2217/* Xung đ?t b?t ng? phát hi?n đang c? g?ng đ? vi?t-ch?t SLV v? tr? trang * /
# define JET_errSLVRootStillOpen-2218/ * Các cơ s? d? li?u có th? không đư?c t?o/g?n v? g?c SLV tương ?ng c?a nó là v?n m? b?i m?t ti?n tr?nh khác. */
# define JET_errSLVProviderNotLoaded-2219/* Cơ s? d? li?u có th? không đư?c t?o/g?n b?i v? các nhà cung c?p SLV đ? không c?t cánh. */
# define JET_errSLVEAListCorrupt-2220/ * Các ch? đ?nh SLV EA danh sách b? h?ng. */
# define JET_errSLVRootNotSpecified-2221/ * Các cơ s? d? li?u không th? đư?c t?o/g?n v? tên g?c SLV đư?c b? qua */
# define JET_errSLVRootPathInvalid-2222/ * Các đư?ng d?n SLV g?c đư?c ch? đ?nh là không h?p l?. */
# define JET_errSLVEAListZeroAllocation-2223/* Ch? đ?nh danh sách EA SLV có không có không gian đư?c phân b?. */
# define JET_errSLVColumnCannotDelete-2224/* Xóa các SLV c?t không đư?c h? tr? hi?n nay. */
# define JET_errSLVSpaceMapAlreadyExists -2225/ * C? g?ng t?o ra m?t m?c nh?p vào c?a hàng m?i cho b?n đ? không gian SLV khi m?t trong nh?ng đ? có * /
# define JET_errSLVSpaceMapCorrupted-2226/* Tham nh?ng trong b?n đ? v? tr? SLV * /
# define JET_errSLVSpaceMapPageNotFound-2227/* Tham nh?ng trong b?n đ? v? tr? SLV * /
# define wrnOLDSLVNothingToMove2228/ * Không có g? trong t?p tin tr?c tuy?n có th? đư?c di chuy?n * /
# define errOLDSLVUnableToMove-2228/ * Không th? đ? di chuy?n m?t t?p tin SLV trong t?p tin tr?c tuy?n * /
# define JET_errSLVFileStale-2229/ * Các ch? đ?nh t?p tin SLV x? l? thu?c v? m?t g?c SLV không c?n t?n t?i. */
# define JET_errSLVFileInUse-2230/ * Các ch? đ?nh t?p tin SLV là hi?n đang s? d?ng * /
# define JET_errSLVStreamingFileInUse-2231/* Streaming t?p đ? ch? đ?nh là hi?n đang s? d?ng * /
# define JET_errSLVFileIO-2232/ * L?i I/O đ? x?y ra khi truy c?p vào m?t t?p tin SLV (tư?ng đ?c / ghi th?t b?i) * /
# define JET_errSLVStreamingFileFull-2233/ * No không gian trái trong t?p tin tr?c tuy?n * /
# define JET_errSLVFileInvalidPath-2234/* Ch? ra đư?ng d?n đ?n m?t t?p tin SLV là không h?p l? * /
# define JET_errSLVFileAccessDenied-2235/* Không th? truy nh?p SLV t?p, t?p SLV b? khóa ho?c s? d?ng * /
# define JET_errSLVFileNotFound-2236/ * Các đư?c ch? đ?nh không t?m th?y t?p SLV * /
# define JET_errSLVFileUnknown-2237/ * M?t l?i không bi?t x?y ra trong khi truy c?p vào m?t t?p tin SLV * /
# define JET_errSLVEAListTooBig-2238/ * Các không đư?c tr? l?i ch? đ?nh SLV EA danh sách v? nó là quá l?n không v?a EA d?ng chu?n. L?y các t?p tin SLV như m?t x? l? t?p tin đ? thay th?. */
# xác đ?nh JET_errSLVProviderVersionMismatch-2239/ * T?i SLV Phiên b?n c?a nhà cung c?p không kh?p v?i phiên b?n cơ s? d? li?u. */
# define errSLVInvalidSpaceMapChecksum-2240/* ki?m tra trong SpaceMap không h?p l? * /
# define wrnSLVDatabaseHeader2241/ * Ki?m tra tiêu đ? c?a m?t t?p tin tr?c tuy?n * /
# define errOLDSLVMoveStopped-2242/ * OLDSLV đ? d?ng l?i ? gi?a c?a m?t chuy?n đ?ng * /
# define JET_errSLVBufferTooSmall-2243/* B? đ?m đư?c phân b? cho SLV d? li?u ho?c d? li?u meta là quá nh? * /
# define JET_errLSCallbackNotSpecified-3000/* Đ? c? g?ng s? d?ng lưu tr? đ?a phương mà không có m?t ch?c năng g?i l?i đư?c ch? đ?nh */
# define JET_errLSAlreadySet-3001/ * C? đ? đ?t lưu tr? đ?a phương cho m?t đ?i tư?ng mà đ? có nó đ?t * /
# define JET_errLSNotSet-3002/ * Đ? c? g?ng L?y đ?a phương lưu tr? t? m?t đ?i tư?ng mà không có nó đ?t * /
# define JET_errInvalidViewId-5000/ * Không h?p l? x? l? viewID * /
# define JET_errViewCloseInProgress-5001/* Đ? c? g?ng đ? làm m?t xem-op sau khi g?i đi?n tho?i CloseView * /
# define JET_errExprnCorrupt-5100/ * Exprn là exprntypNil (uninitialized nút) * /
# define JET_errExprnTypeMismatch-5101/* Operand lo?i là không tương thích * /
# define JET_errExprnTooBig-5102/ * Exprn phân tích cú pháp ch?y ra kh?i b? nh? * /
# define JET_errExprnDivideByZero-5103/ * Exprn đ? c? g?ng m?t phân chia/mô đun b?ng 0 * /
# define JET_errExprnInvalidBase-5104/ * Khi tính toán x ^ y: x == 0.0 * /
# define JET_errExprnOutOfRange-5105/ * Đ?u vào n?m ngoài ph?m vi [t?c là: arcsin(20)] * /
# define JET_errSFSReadVerifyFailure-6000/* ki?m tra l?i trong khi xác minh m?t c?m SFS * /
# define JET_errSFSPathTooBig-6001/ * các ch? ra đư?ng d?n vư?t quá đ? dài t?i đa đư?ng d?n * /
# define JET_errSFSVolumeNotFound-6500/ * các kh?i lư?ng có th? không t?m th?y t?p * /
# xác đ?nh JET_errSFSVolumeInvalidMagicNumber-6501/ * kh?i lư?ng đ? có m?t Bad magic number * /
# xác đ?nh JET_errSFSVolumeInvalidClusterSize-6502/ * s? lư?ng Kích thư?c liên cung là sai * /
# xác đ?nh JET_errSFSVolumeIncompatibleVersion-6503/ * s? lư?ng Phiên b?n quá c? (ho?c m?i) đư?c s? d?ng b?i các phiên b?n này c?a SFS (là đ?nh d?ng không tương thích) * /
# define JET_errSFSDirectoryDisabled-7000/* thư m?c đ? b? vô hi?u do đ? l?i b?t ng? * /
# define JET_errSFSDirectoryFull-7001/ * các thư m?c đ? không có ch? cho m?t t?p tin m?i đư?c t?o ra * /
# define JET_errSFSDirectoryCorrupt-7002/ * các d? li?u meta c?a thư m?c b? h?ng * /
# define JET_errSFSFileDisabled-7500/ * các t?p đ? b? vô hi?u do đ? l?i b?t ng? * /
# define JET_errSFSFileShutdown-7501/ * các t?p tin chi?n d?ch th?t b?i v? t?p đang ? gi?a c?a b? đóng c?a * /
# define JET_errSFSFileCorrupt-7502/ * các d? li?u meta c?a t?p tin b? h?ng * /
# define JET_errSFSFileShadowCorrupt-7503/* các t?p tin d? li?u meta đư?c s? d?ng cho shadowing b? h?ng * /
# xác đ?nh JET_errSFSFileShadowDataCorrupt-7504/ * t?p tin c?a m? d? li?u (đư?c s? d?ng cho nguyên t? t?p tin-vi?t) là tham nh?ng [ki?m tra th?t b?i] * /
# define errSFSFileDeleted-7504/ * N?I B? L?I: t?p đư?c đánh d?u như đ? xóa và nên đư?c làm s?ch * /
# define JET_errSFSFileIOSparse-8000/ * I/O phát hành ngày 1 ho?c nhi?u thưa th?t khu v?c (kho?n) trong t?p tin SFS * /
# define errSFSFileIOBeyondEOF-8001/ * N?I B? L?I: I/O đ? vư?t quá EOF * /
# define JET_errSFSFileIOTooBig-8002/ * I/O yêu c?u đ?i quá l?n (có l? v? nó vư?t quá kích thư?c c?a bóng t?i v? tr?) * /
# define JET_errSFSFileIOShadowedWrite-8003/* I/O không th? đư?c x? l? v? c?a l?i trong m?t trư?c m? vi?t * /
# define JET_errSFSFileTooBig-999999/ * TEMP L?I: t?p SFS là quá l?n đ? đư?c qu?n l? b?i m?t b?n đ? ph?m vi đơn-c?m (trong tương lai, đi?u này s? bi?n m?t và chúng tôi s? tái phân b? m?t b?n đ? l?n hơn m?c đ?) */

Thu?c tính

ID c?a bài: 266367 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB266367 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266367

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com