VS2010 - Tính năng tiên ti?n dành cho ki?n trúc ?ng d?ng

ID c?a bài: 2664385 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

Trong quá tr?nh phát tri?n ?ng d?ng, ki?n trúc và thi?t k? ?ng d?ng là công vi?c đ?u tiên và quan tr?ng có tính quy?t đ?nh đ?n h? th?ng ph?n m?m c?a b?n, tuy nhiên công vi?c này thư?ng đư?c phát tri?n m?t cách đ?c l?p, và k?t qu? mang l?i là m?t đ?ng tài li?u thi?t k?. T? đó các l?p tr?nh viên và trư?ng d? án s? l?p k? ho?ch và th?c hi?n d? án. Tuy nhiên không ph?i lúc nào c?ng đúng như v?i k?t qu? và b?o đ?m tính toàn v?n c?a ki?n trúc ?ng d?ng.

Nguyên nhân

Vi?c g?n li?n gi?a thi?t k? và l?p tr?nh là công vi?c vô cùng thi?t y?u trong phát tri?n ph?n m?m, l?p tr?nh viên ph?i luôn b?o đ?m ?ng d?ng c?a m?nh vi?t ra tuân th? và đư?c ch?ng nh?n phù h?p v?i ki?n trúc thi?t k?, hơn n?a, n?u sai thi?t k? ph?i đư?c c?nh báo m?t cách nhanh chóng.

Vi?c tích h?p gi?a thi?t k? và phát tri?n là m?t yêu c?u thi?t y?u, và tr? nên đơn gi?n hơn khi s? d?ng v?i Visual Studio 2010.

Gi?i pháp

Trong ph?n này, chúng tôi s? đưa ra cho các b?n m?t cái nh?n t?ng quan v? sơ đ?, tính năng và công c? đư?c cung c?p trong Visual Studio 2010 dành cho nhà ki?n trúc h? th?ng. M?c dù không đi sâu vào chi t?t các thành ph?n c?a UML nh?ng qua đó, chúng ta c?ng s? n?m b?t đư?c các kh? năng mà Visual Studio 2010 mang l?i cho các nhà ki?n trúc ?ng d?ng.

B? công c? Visual Studio 2010 cung c?p kh? năng t? sinh m? ngu?n t? sơ đ? l?p và sơ đ? tu?n t? dành cho các d? án phát tri?n trên n?n t?ng .Net. Không nh?ng th?, m?t năng l?c m?i đư?c nh?n m?nh trong VS 2010 chính là kh? năng sinh ra sơ đ? d?a trên các m? ngu?n có s?n. Ngoài ra, m?t thách th?c l?n đ?i v?i các nhà phát tri?n ?ng d?ng, đó chính là s? liên k?t gi?a m? ngu?n và ki?n trúc ph?i đư?c đ?m b?o, đi?u này đư?c VS 2010 h? tr? v?i DGML (Directed Graphical Markup Language) và cơ ch? truy v?t ki?n trúc ?ng d?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin

Mô h?nh hóa yêu c?u ph?n m?m

Sơ đ? giao tác ngư?i dùng (Use Case Diagram)

Vi?c mô t? các giao tác c?a ngư?i dùng trong h? th?ng đư?c xác đ?nh d?a trên các tác nhân c?a h? th?ng và các giao tác tương ?ng, m?i quan h? gi?a tác nhân và giao tác, tác nhân và tác nhân, giao tác và giao tác như quan h? k? th?a, quan h? ph? thu?c, quan h? <<include>>, quan h? <<extend>> và m?t s? quan h? khác. Ngoài ra, các module trong h? th?ng ph?n m?m đư?c xác đ?nh d?a trên nhóm các giao tác có cùng m?c đích, m?i nhóm các giao tác này xác đ?nh m?t module hay m?t gói (package) trong h? th?ng.

Sơ đ? ho?t đ?ng (Activities Diagram)

Sơ đ? ho?t đ?ng th? hi?n các qui tr?nh nghi?p v? trong t? ch?c, doanh nghi?p, ví d? như qui tr?nh cho vay trong các ngân hàng. Vi?c s? d?ng sơ đ? ho?t đ?ng mô t? lu?ng d? li?u t? m?t thao tác đ?n m?t thao tác khác. Sơ đ? ho?t đ?ng đư?c h? tr? trong Visual Studio 2010 th? hi?n s? tương tác gi?a các thao tác v?i nhau d?a trên vi?c g?i, nh?n và ch?p thu?n c?a các thao tác. Các lu?ng d? li?u Vào - Ra (Input/Output) đư?c dùng đ? mô t? s? nh?p và xu?t c?a d? li?u trong m?i thao tác, s? ki?n. V?i nhi?u kí t? đ? mô t? các s? ki?n như b?t đ?u, k?t thúc, các c?u trúc l?p và nhi?u thao tác x? lí khác đ?u đư?c h? tr? trong Visual Studio 2010, vi?c th?c hi?n xây d?ng m?t sơ đ? ho?t đ?ng đư?c th?c hi?n hoàn toàn nhanh chóng và ti?n l?i thông qua vi?c kéo th? các đ?i tư?ng t? thanh công c?.

Mô h?nh hóa ki?n trúc ph?n m?m

Công vi?c ki?n trúc ph?n m?m ?ng d?ng là công vi?c xác đ?nh c?u trúc hoàn ch?nh c?a toàn h? th?ng ph?n m?m, bao g?m vi?c xác đ?nh ch?c năng, các v?n đ? k? thu?t, d? li?u và tri?n khai, khung nh?n chung v? h? th?ng, các thành ph?n lu?n lí c?a d? li?u và m?i quan h? gi?a các thành ph?n này. Qua đó s? xác đ?nh và ki?n l?p ki?n trúc d? ki?n cho ph?n m?m, xác l?p th? t? ưu tiên, m?c đ? quan tr?ng c?a các thành ph?n trong h? th?ng, các l?p đ? xác đ?nh đư?c các v?n đ? v? ch?c năng và phi ch?c năng c?a h? th?ng. Visual Studio 2010 h? tr? UML Modeling Project ?ng d?ng trong su?t giai đo?n ki?n trúc ?ng d?ng c?a v?ng đ?i phát tri?n ph?n m?m.

Trong Visual Studio 2010, vi?c xây d?ng các sơ đ? UML đư?c th?c hi?n b?ng m?t trong hai cách sau:

· S? d?ng UML Model Project (.modelproj)

· S? d?ng .Net Code Project.

Sơ đ? phân l?p ?ng d?ng (Layer Diagram)

Các ch?c năng c?a ph?n m?m ?ng d?ng đư?c mô h?nh hóa thành các t?ng lu?n lí th? hi?n khung nh?n toàn c?nh v? ph?n m?m như Presentation, Business, Data Access, Database/Persistence, mô t? m?i quan h? tương tác, ph? thu?c gi?a các thành ph?n v?i nhau.

Trong khi, Visual Studio 2010 không h? tr? sơ đ? th? hi?n ch?c năng, ph?m vi k? thu?t c?a ph?n m?m, mà thay vào đó th? sơ đ? phân t?ng trong mô h?nh ki?n trúc ?ng d?ng h? tr? mô t? ki?n trúc các t?ng trong h? th?ng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2664400


M?i t?ng lu?n lí trong sơ đ? ki?n trúc th? hi?n m?t h? th?ng con hay m?t thành ph?n c?a toàn h? th?ng. Trong su?t quá tr?nh phát tri?n ?ng d?ng, các thành ph?n cài đ?t m? ngu?n như UI, Business, Data Access t?i Visual Studio Solution Explorer đư?c ánh x? t? t?ng t?ng riêng bi?t c?a sơ đ? phân t?ng trong giai đo?n thi?t k? ki?n trúc ?ng d?ng.

N?u m? ngu?n c?a m?i t?ng ki?n trúc không g?n k?t, đ?m b?o s? k?t n?i v?i các thành ph?n khác c?a sơ đ? phân t?ng ?ng d?ng, v?n đ? r?c r?i này s? đư?c ki?m soát v?i tùy ch?n “Architecture Validation” b?ng cách ph?i chu?t lên sơ đ? phân t?ng (Layer Diagram).

D?a trên đ?nh hư?ng phát tri?n ?ng d?ng c?a ki?n trúc phân t?ng, h? th?ng c?n đư?c phân chia thành m?t m?c đ? chi ti?t hơn g?m có sơ đ? thành ph?n và sơ đ? l?p.

Sơ đ? thành ph?n (Component Diagram)

Sơ đ? thành ph?n th? hi?n m?i quan h? gi?a các thành ph?n khác nhau trong h? th?ng. Sơ đ? thành ph?n đư?c s? d?ng trong các ki?n trúc hư?ng thành ph?n đ? th? hi?n m?i quan h?, ph? thu?c gi?a các thành ph?n v?i nhau. Thành ph?n đư?c th?c thi b?i nhi?u Interfaces, ho?c k? th?a t? m?t thành ph?n khác và ph?i ph? thu?c vào các thành ph?n này. M?i thành ph?n đư?c mô t? chi ti?t thông qua các l?p c? th? mà s? đư?c xác đ?nh trong quá tr?nh.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2664412


Sơ đ? l?p (Class Diagram)

Sơ đ? l?p h? tr? vi?c xây d?ng các l?p đ?i tư?ng, giao di?n l?p và th? hi?n m?i quan h? gi?a các l?p, giao di?n v?i nhau. Các m?i quan h? gi?a các l?p đ?i tư?ng trong sơ đ? l?p có th? là m?i quan h? k? th?a (Inheritance), ph? thu?c (Depedency), liên k?t (Association), k?t nh?p (Aggregation) ho?c h?p thành (Composition). Vi?c thi?t l?p thu?c tính và các phương th?c c?a l?p đư?c th?c hi?n hoàn toàn d? dàng b?ng cách ph?i chu?t trên l?p và ch?n thêm m?i thu?c tính hay phương th?c.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2664413


Sơ đ? tu?n t? (Sequence Diagram)

Sơ đ? tu?n t? mô t? lu?ng g?i x? lí gi?a các đo?n th?c thi c?a m?t giao tác hi?n th?c c? th?. Chi ti?t hơn, sơ đ? tu?n t? th? hi?n s? tương tác gi?a các đ?i tư?ng trong m?t chu?i truy?n thông đi?p và d?ng th?c thi c?a đ?i tư?ng (Lifeline). Lifeline đ?i di?n cho th? hi?n c?a đ?i tư?ng t?i m?t th?i đi?m, và các thông đi?p đ?i di?n cho các phương th?c đư?c g?i gi?a các đ?i tư?ng. Sơ đ? tu?n t? cung c?p tùy ch?n đ? xây d?ng đ?i tư?ng lifeline, call flow và các c?u trúc l?p.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2664414


Đó là m?t s? tính năng tiên ti?n trong công c? Architect giúp cho các nhà phân tích thi?t k? ?ng d?ng có th? thi?t k? nên chi ti?t h? th?ng, và quan tr?ng hơn là nó đư?c tích h?p trong quá tr?nh phát tri?n ?ng d?ng.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2664385 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2664385

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com