Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.3 C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2665346 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS12-029 và MS12-030. Các b?n tin an ninh ch?a t?t c? các thông tin có liên quan v? các b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft Office cho Mac 2008. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS12-029

http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS12-030

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này c?i thi?n an ninh. B?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i cho các l? h?ng mà k? t?n công có th? s? d?ng đ? ghi đè lên n?i dung c?a b? nh? máy tính c?a b?n v?i m? đ?c h?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các b?n tin an ninh đư?c li?t kê trư?c đó trong tài li?u này.

Trư?c đây phát hành c?i ti?n bao g?m trong b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này bao g?m t?t c? nh?ng c?i ti?n đ? đư?c phát hành trong t?t c? các b?n C?p Nh?t Office 2008 trư?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong m?t b?n c?p nh?t trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
953822 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.1 C?p Nh?t

956344 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.2 C?p Nh?t

958267 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.3 C?p Nh?t

960401 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.5 C?p Nh?t

968694 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.7 C?p Nh?t

971822 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.9 C?p Nh?t

973254 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.0 C?p Nh?t

974170 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.1 C?p Nh?t

976828 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.3 C?p Nh?t

980839 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.4 C?p Nh?t

2028864 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.5 C?p Nh?t

2284162 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.6 C?p Nh?t

2422352 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.7 C?p Nh?t

2476512 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.8 C?p Nh?t

2505927 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.9 C?p Nh?t

2555785 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.0 C?p Nh?t

2598781 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.1 C?p Nh?t

2644354 Mô t? c?a Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.2 C?p Nh?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.4 C?p Nh?t, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 910bdfbe-8575 ngư?i-4f3a-af07-8e61fd153650

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 12.3.3 C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y Mac OS X 10.4.9 (h?) ho?c m?t phiên b?n sau này c?a hệ điều hành hệ điều hành Mac OS X.

Ki?m ch?ng r?ng máy tính đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn.

Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2008 cho Mac 12.2.0 C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Office 2008 cho Mac 12.3.3 C?p Nh?t.

Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào Các ?ng d?ng.
 2. M? m?c tin thư thoại Microsoft Office 2008 và sau đó m? b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng (ví d?, m? t?).
 3. Trên các Word tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? hộp thoại h?p, so sánh s? phiên b?n bên c?nh M?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Office 2008 cho Mac 12.3.3 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 8 tháng năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin r?ng b?n c?p nh?t này cho bi?t thêm ho?c thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, và sau đó vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n các t?p.
Ghi chú
 • Văn ph?ng 2008 12.3.3 C?p Nh?t c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft thông tin m?i nh?t.

  Đ? s? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho văn ph?ng 2008 cho Mac, truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2665346 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2665346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2665346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com