Làm th? nào đ? in trên máy in Windows t? máy MAC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2665700 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi làm vi?c trong m?t máy tính và MAC h?n h?p invironment, đó là m?t nhu c?u ngày càng cao đ? in t? máy in k?t n?i Windows t? máy MAC. Bài vi?t này cung c?p cho các bư?c cơ b?n c?a vi?c thi?t l?p máy PC, chia s? máy in trên m?ng và sau đó k?t n?i t?i máy in t? MAC.

Đ? in t? máy PC Windows trên máy MAC c?a b?n, b?n c?n nh?ng đi?u sau đây:
 • Tên máy tính Windows PC
 • M?t máy in k?t n?i v?i máy PC c?a s?, và chia s? trên m?ng
 • M?ng máy in chia s? tên như đư?c hi?n th? trên windows c?a b?n PC (d?u cách ho?c không có d?u cách)
 • Tên ngư?i dùng và m?t kh?u cài đ?t trên windows PC (n?u máy MAC c?a b?n thành công n?i v?i máy in m?ng, b?n s? nh?c đ? đăng k? tên ngư?i dùng và m?t kh?u đ? k?t n?i)

THÔNG TIN THÊM

Thi?t l?p máy PC, chia s? máy in trên m?ng và sau đó k?t n?i t?i máy in t? máy MAC, làm theo các bư?c dư?i đây cho PC và MAC.

Trên máy tính Windows 7

Đ?u tiênCho phép d?ch v? in ?n LDP b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và nh?p vào B?ng đi?u khi?n
 2. Nh?p vào Các chương tr?nh sau đó b?m Các chương tr?nh và tính năng
 3. Nh?p vào B?t/t?t tính năng c?a Windows
 4. Nh?n vào đây đ? m? r?ng ?n ph?m và d?ch v? tài li?u
 5. Đánh d?u vào ô cho LDP in Services
 6. Nh?p vào Ok và đóng các Các chương tr?nh và tính năng c?a s?
Ti?p theo, chia s? máy in Windows trên m?ng b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i Các thi?t b? và máy in trong các T?m ki?mh?p văn b?n
 2. Nh?p vào Các thi?t b? và máy int? danh sách trên
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy in đư?c chia s? và nh?p vào Thu?c tính máy in
 4. B?m vào các Chia s? tab và Click vào Thay đ?i tùy ch?n chia s?
 5. Đánh d?u vào ô đ? chia s? máy in này
 6. Đ?t tên đ? chia s?

  (Lưu ?: s? d?ng tên chia s? không gian không có, Ví d?: Windows_HP_Printer)
 7. Nh?p vào Ok và sau đó đóng các Thu?c tínhCác thi?t b? và máy in Windows

Trên máy Mac

Bư?c cu?i cùng, k?t n?i máy in v?i máy MAC b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:

 1. Đi t?i B?t đ?u các ?ng d?ng sau đó Ti?n ích và sau đó Ti?n ích thi?t l?p máy in
 2. Gi? các Tùy ch?nkhóa và b?m vào các Thêm máy in nút
 3. T? nh?ng l?a ch?n trên tr?nh đơn Nâng cao

  Lưu ?: N?u b?n không nh?n đư?c m?t Nâng cao nút (Snow Leopard 10.5) nh?p chu?t (ho?c tương đương) trên thanh công c? c?a máy in và b?m Tu? ch?nh, và sau đó kéo và th? các Trư?c tab trên thanh công c?.
 4. T? các Thi?t b?: l?nh v?c ch?n LPD/LPR Host ho?c máy in
 5. Trong các Thi?t b? URL: lo?i LPD: / / PCName/PrinterShareName
 6. B?m vào các Thêm nút

  Ki?m tra in t?i máy in Windows t? máy MAC

Thu?c tính

ID c?a bài: 2665700 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbmt KB2665700 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2665700

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com