B?ng cách s? d?ng Netdom 2.0 t?o tài kho?n máy tính vào b? đi?u khi?n ch? ra admin tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266651 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ti?n ích Netdom (Netdom.exe) bao g?m công c? h? tr? Windows 2000 và Windows 2000 tài nguyên b? d?ng c? đ? t?o ra m?t máy tính tài kho?n cho Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Windows 2000 thành viên máy tr?m ho?c máy ch? trên m?t tên mi?n Windows 2000 c? th? b? đi?u khi?n.

THÔNG TIN THÊM

Netdom là m?t d?ng l?nh ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? qu?n l? Windows tên mi?n. Ti?n ích này bao g?m l?a ch?n đ? t?o ra và di chuy?n máy tính tài kho?n cho các thành viên mi?n Windows NT 4.0 và Windows 2000. Trong trư?c đó các phiên b?n c?a Windows, ngư?i s? d?ng và máy tính tài kho?n đư?c t?o ra vào chính Domain controller (PDC) t?i vùng Windows; các tài kho?n m?i đ? không có s?n trên b? đi?u khi?n t? xa tên mi?n cho đ?n khi đ?y đ? nhân b?n đ? di?n ra. Netdom 2.0 ch?a m?t tham gia l?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? t?o ra m?t tài kho?n máy tính trên b?t k? quy đ?nh ki?m soát mi?n Windows 2000. Netdom 2.0 s? d?ng m?t NetJoinDomain m?i API, mà đư?c s? d?ng k?t h?p v?i nhi?u b?c th?y nhân r?ng trên Windows b? ki?m soát mi?n 2000, đ? t?o ra hi?u trư?ng an ninh (ngư?i s? d?ng, máy vi tính và các nhóm) vào b?t k? b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n. Khi b?n t?o máy tính tài kho?n trên b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t trang web thư m?c ho?t đ?ng như các khách hàng tr?m làm vi?c mà các tài kho?n đư?c t?o ra, b?n làm gi?m ho?c lo?i b? nhân r?ng đ? tr? s? ch?m tr? có th? ngăn ngư?i dùng đăng nh?p vào các tên mi?n ngay l?p t?c.

Cú pháp này tham gia l?nh là:
C:\>netdom help join

NETDOM JOIN <computer>/Domain:<domain> [/OU:<ou path>] [/UserD:<user>]

      [/PasswordD:[<password> | *]]

      [UserO:<user>] [/PasswordO:[<password> | *]]

      [/reboot[:<Time in seconds>]]
					
Khi b?n ch?y l?nh này, các thông tin sau đư?c hi?n th?:
NETDOM JOIN Joins a workstation or member server to the domain. Where:
 

<computer>   is the name of the workstation or member server to be joined

/Domain     Specifies the domain which the machine should join

/UserD     User account used to make the connection with the domain

        specified by the /Domain argument

/PasswordD   Password of the user account specified by /UserD. 
        Use * to prompt for the password

/UserO     User account used to make the connection with the machine to be joined

/PasswordO   Password of the user account specified by /UserO. 
        Use * to prompt for the password

/OU       Organizational unit under which to create the machine account. 
        This must be a fully qualified RFC 1779 DN for the OU. 
        If not specified, the account will be created under the default organization 
        unit for machine objects for that domain.

/REBoot     Specifies that the machine should be shutdown and automatically rebooted after the Join has completed. 
        The number of seconds before automatic shutdown can also be provided. Default is 20 seconds
					

B? sung và s?a đ?i

Các / Tên mi?n chuy?n đ?i đ?nh ngh?a tên mi?n Windows mà máy tính tham gia. B?n có th? s? d?ng m?t tham s? tùy ch?n trên các / Tên mi?n chuy?n đ?i và ch? ra tên netBIOS c?a m?t đơn Windows 2000 đi?u khi?n vùng mà trên đó các tài kho?n máy tính đư?c t?o ra, ví d?:
/ Vùng:tên mi?n\tên b? đi?u khi?n tên mi?n
Chú ý Tham s? tùy ch?n không đư?c li?t kê trong s? tr? giúp tr?c tuy?n là hi?n th? b?i các netdom tham gia tr? giúp b? ch? huy.

Khi b?n ch? đ?nh tên c?a Windows 2000 đi?u khi?n vùng, b?n có th? t?o tài kho?n máy tính vào b? ki?m soát mi?n trong các trang web Active Directory tương t? như các khách hàng b?ng cách s? d?ng các tài kho?n và các b? ki?m soát mi?n trong văn ph?ng chi nhánh ho?c dàn trang web.

Ví d?, N?u b?n mu?n tham gia m?t nhóm làm vi?c \\Windows2000Pro máy tính trên \\NA-DC-01 b? đi?u khi?n tên mi?n trong NORTHAMERICA.Tên mi?n COM, l?nh tham gia đ?y đ? netdom d?ng là:
netdom tham gia windows2000pro /Domain:NA\NA-DC-01 /Userd:NA\administrator /Passwordd: * /UserO:administrator /PasswordO: *
Chú ýLuôn luôn prepend tên mi?n cho ngư?i dùng đư?c thông qua trong các /userd tham s?.

Các k? t? (*) s? nh?c cho m?t kh?u tương ?ng c?a các trương m?c ngư?i qu?n tr? trên máy tính đ?a phương và các tên mi?n A.COM. Các "/ UserO:administrator /PasswordO: *" ph?n c?a l?nh là tùy ch?n n?u các đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng có quy?n qu?n tr? trên máy tính đang gia nh?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các API NetJoinDomain, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb720851.aspx
Các /reboot chuy?n đ?i, mà tùy ch?n kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi tham gia, cho th?y r?ng m?c đ?nh kh?i đ?ng l?i kho?ng 20 giây. Netdom 2.0 c?ng m? giá tr? timeout kh?i đ?ng l?i đ?n 30 giây.

Thu?c tính

ID c?a bài: 266651 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB266651 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266651

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com