K??da, m??inot izmantot jauno MSOLDomain cmdlet, lai pievienot eso?u dom?na apak?dom?ns: "jaunais MsolDomain: nevar pievienot ?o dom?na"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2666578 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??in?t pievienot eso?o dom?nu pakalpojum? Microsoft m?konis k? Office 365, Windows Intune vai Microsoft Azure apak?dom?ns, izmantojotJauno MSOLDomain cmdlet. Tom?r, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Jaunais MsolDomain: Nevar pievienot ?im dom?nam. Tas ir apak?dom?na un t?s autentifik?cijas tips at??iras no saknes dom?ns autentifik?cijas veidu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja m??in?t lietot Jauno MSOLDomain cmdlet apak?dom?nu pievieno?ana eso?o dom?nu, kas ir izveidota uz Federat?vaj?m autentifik?cija. New MSOLDomain cmdlet m??ina pievienot k? standarta autentifik?ciju dom?na apak?dom?ns.

???DUMS

Pievienot dom?nu, kas iestat?ta Federat?vas autentifik?cijai apak?dom?ns, r?kojieties ??di:
 1. Azure Active Directory (AD debeszils) Izveidojiet savienojumu, izmantojot Windows PowerShell. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, dodieties uz ??s Microsoft Web vietas:
 2. Lieto?anas Jaunu MSOLFederatedDomain cmdlet.

  Sintakse pievienot apak?dom?na ir ??ds, kur <subdomain>ir apak?dom?na, kurai j?pievieno nosaukums:</subdomain>
  New-MSOLFederatedDomain -DomainName:<subdomain>

PAPILDINFORM?CIJA

Vair?k info par to, k? izmantot programmu Windows PowerShell, lai p?rvald?tu debeszils rekl?mu, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2666578 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 24. j?nijs - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2666578 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2666578

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com