XCON: Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t SMTP ?o máy ch? ph?n 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266686 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t ph?n c?a m?t hai ph?n bài vi?t mô t? các tùy ch?n c?u h?nh khác nhau cho các đơn gi?n Transfer Protocol (SMTP) thư d?ch v? trong Exchange 2000 Server. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? cài đ?t Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, ho?c Microsoft Windows 2000 Datacenter Server và Exchange 2000 Server.

Ph?n 1 bao g?m các ch? đ? sau:
 • Cấu hình
  • Làm th? nào đ? b?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?
 • Các máy ch? ?o
  • Làm th? nào đ? t?o m?t b? sung SMTP máy ch? ?o
  • Làm th? nào đ? thay đ?i đ?a ch? IP và c?ng s?
  • Làm th? nào đ? ngăn ch?n, b?t đ?u ho?c t?m d?ng m?t máy ch? ?o
  • Làm th? nào đ? gi?i h?n k?t n?i trong
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p k?t n?i Time-Out
  • Làm th? nào đ? cho phép ghi s? giao d?ch
  • Làm th? nào đ? c?u h?nh ODBC Logging
  • Làm th? nào đ? tùy ch?nh W3C m? r?ng khai thác g?
  • Làm th? nào đ? xác nh?n các k?t n?i
  • Làm th? nào đ? m? hóa các k?t n?i
  • Làm th? nào đ? t? ch?i các k?t n?i
  • Làm th? nào đ? h?n ch? chuy?n ti?p
  • Làm th? nào đ? h?n ch? trong nư?c thông báo kích thư?c
  • Làm th? nào đ? gi?i h?n kích thư?c phiên trong nư?c
  • Làm th? nào đ? g?i tin nh?n ra bên ngoài gi?i h?n cho m?i k?t n?i
  • Làm th? nào đ? ngư?i nh?n ra bên ngoài gi?i h?n cho m?i tin nh?n
  • Làm th? nào đ? quá tr?nh không giao hàng báo cáo
  • Làm th? nào đ? quá tr?nh Badmail tin nh?n
  • Làm th? nào đ? x? l? ngư?i nh?n chưa đư?c gi?i quy?t
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p các kho?ng th? l?i
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p ra bên ngoài s? ch?m tr? thông báo
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p ra bên ngoài thông báo h?t h?n
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p đ?a phương ch?m tr? thông báo
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p đ?a phương thông báo h?t h?n
  • Làm th? nào đ? đ?t ra bên ngoài b?o m?t
  • Làm th? nào đ? h?n ch? các k?t n?i ra bên ngoài
  • Làm th? nào đ? ch? đ?nh c?ng ra bên ngoài
  • Làm th? nào đ? ch? đ?nh Bá tư?c Hop
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t tên mi?n Masquerade
  • Làm th? nào đ? thay đ?i tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n
  • Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? thông minh
  • Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h? th?ng tên mi?n ngư?c tra c?u
  • Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng thư l?c (Turf danh sách)
Ph?n 2 bao g?m các ch? đ? sau:
 • Giám sát
  • Hi?n t?i bu?i
   • Làm th? nào đ? xem hi?n t?i bu?i
   • Làm th? nào đ? ngăn ch?n hi?n t?i bu?i
  • Hàng đợi
   • Làm th? nào đ? truy c?p vào hàng đ?i
   • Làm th? nào đ? thi?t l?p hi?n th? hàng đ?i
   • Làm th? nào đ? xem x?p hàng đ?i tin nh?n
 • Làm th? nào đ? xóa tin nh?n trong m?t hàng đ?i
  • Làm th? nào đ? xóa m?t tin nh?n trong m?t hàng đ?i
  • Làm th? nào đ? xóa t?t c? các thư trong m?t hàng đ?i
  • Làm th? nào đ? xóa m?t danh sách c? th? các thư trong m?t hàng đ?i
 • Làm th? nào đ? đóng băng và Unfreeze thư trong m?t hàng đ?i
  • Làm th? nào đ? đông m?t tin nh?n trong m?t hàng đ?i
  • Làm th? nào đ? đóng băng t?t c? các thư trong m?t hàng đ?i
  • Làm th? nào đ? đông m?t danh sách c? th? các thư trong m?t hàng đ?i
Bài vi?t này ti?p t?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
268163 XCON: Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t SMTP ?o máy ch? ph?n 2

THÔNG TIN THÊM

Cấu hình

Sau khi b?n cài đ?t Exchange 2000, d?ch v? SMTP là s?n sàng đ? x? l? thư đi?n t?. Không có c?u h?nh thêm là c?n thi?t đ? g?i và nh?n thư đi?n t?. D?ch v? SMTP là r?t linh ho?t và có th? đư?c tùy ch?nh đ? phù h?p v?i h?u h?t các yêu c?u g?i thông báo. T?t c? các bư?c trong bài vi?t này đư?c th?c hi?n trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i.

Làm th? nào đ? b?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?

 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào Trình quản lý Hệ thống.
 2. B?m đúp Các nhóm hành chính.
 3. B?m đúp Nhóm hành chính đ?u tiên.

  LƯU ?: N?u b?n đ? thay đ?i tên c?a nhóm qu?n tr? m?c đ?nh, m? r?ng nút thích h?p cho nhóm đó qu?n tr?.
 4. B?m đúp Các máy ch? và t?m th?y m?c đ?nh máy ch? SMTP ?o trên b?t k? máy ch?.

Các máy ch? ?o

Ph?n này mô t? cách c?u h?nh máy ch? ?o SMTP.

Làm th? nào đ? t?o m?t b? sung SMTP máy ch? ?o

Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n ch? c?n m?t h? ph?c v? SMTP ?o. Tuy nhiên, trong t?nh hu?ng nh?t đ?nh (n?u b?n lưu tr? nhi?u tên mi?n và mu?n có nhi?u hơn m?t m?c đ?nh tên mi?n, ví d?) b?n có th? t?o nhi?u máy ch? SMTP ?o. Khi b?n t?o m?t h? ph?c v? SMTP ?o, m?t m?c đư?c t? đ?ng t?o ra trong thư m?c Exchange Server MDBData.

Đ? t?o ra m?t máy ch? ?o SMTP b? sung:
 1. Nh?p vào SMTP.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào SMTP máy ch? ?o.
 3. Trong các SMTP máy ch? ?o h?p tho?i, g? m?t mô t? cho máy ch? ?o c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào đ?a ch? giao th?c Internet (IP) máy ch? ?o s? s? d?ng, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
LƯU ?: N?u b?n Click vào T?t c? Unassigned, màn h?nh máy ch? ?o này c?ng 25 c?a t?t c? các đ?a ch? IP không hi?n đang trao đ?n m?t máy ch? ?o m?c đ?nh.

Làm th? nào đ? thay đ?i đ?a ch? IP và c?ng s?

 1. B?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n thay đ?i IP đ?a ch? và c?ng s? c?a.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 4. Trong các C?u h?nh đ?a ch? IP nâng cao danh sách, b?m vào danh tính, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Thay đ?i đ?a ch? IP ho?c s? hi?u c?ng đ? có là không có xung đ?t v?i b?t k? máy ch? ?o khác.
 6. Nh?p vào Ok cho đ?n khi b?n đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.
 7. B?t đ?u máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? ngăn ch?n, b?t đ?u ho?c t?m d?ng m?t máy ch? ?o

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n d?ng l?i, b?t đ?u ho?c t?m d?ng.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào m?t trong hai B?t đ?u, D?ng, ho?c T?m d?ng, là áp d?ng.
LƯU ?: N?u b?n t?m d?ng m?t máy ch? ?o, b?n ngăn ch?n các k?t n?i khách hàng m?i, nhưng b?n b?t d?ch v? SMTP đ? ti?p t?c quá tr?nh k?t n?i khách hàng hi?n có và cung c?p x?p hàng đ?i tin nh?n. B?n c?ng có th? t?m d?ng m?t máy ch? ?o gracefully ng?ng máy ch? ?o mà không gián đo?n ho?t đ?ng k?t n?i.

Làm th? nào đ? gi?i h?n k?t n?i trong

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?i h?n s? lư?ng các k?t n?i đ?n h?p ki?m.
 4. Lo?i gi?i h?n k?t n?i trong nư?c.
 5. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? thi?t l?p k?t n?i Time-Out

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, lo?i th?i gian ch? k?t n?i trong vài phút.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? cho phép ghi s? giao d?ch

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ghi s? h?p ki?m.
 4. Nh?p vào b?t k? đ?nh d?ng ho?t đ?ng đăng nh?p.
 5. Nh?p vào Thu?c tính truy c?p đ? cài đ?t t?p tin đăng nh?p b? sung.
 6. Trong các M? r?ng đăng nh?p thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các T?ng quát tab. B?n có th? ch? đ?nh các tùy ch?n sau:
  • Vi?c t?o t?p tin đăng nh?p m?i
  • Đăng nh?p t?p tin đ?t tên và tái đ?u tư
  • Đăng nh?p t?p tin thư m?c
 7. Sau khi b?n thi?t l?p các tùy ch?n mà b?n mu?n, b?m Ok.
 8. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t đ?t này.
LƯU ?: C? m? cơ s? d? li?u k?t n?i đăng nh?p (ODBC) và đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p m? r?ng c?a World Wide Web Consortium (W3C) có đ?c tính khác nhau m? r?ng khai thác g?.

Làm th? nào đ? c?u h?nh ODBC Logging

 1. T?o m?t cơ s? d? li?u có ch?a m?t b?ng v?i các l?nh v?c thích h?p cho các d? li?u khai thác g?. Microsoft Internet Information Service (IIS) bao g?m m?t t?p tin m?u c?u trúc Query Language (SQL), có th? ch?y trong m?t cơ s? d? li?u SQL đ? t?o ra m?t b?ng mà ch?p nh?n đăng nh?p m?c t? IIS. Các t?p tin đư?c g?i là Logtemp.sql và có s?n trong thư m?c Winnt\System32\Inetsrv. Các l?nh v?c sau đây đư?c yêu c?u:
  • ClientHost: varchar(255)
  • Tên ngư?i dùng: varchar(255)
  • LogTime: datetime
  • D?ch v?: varchar(255)
  • Máy: varchar(255)
  • ServerIP: varchar(50)
  • ProcessingTime: int
  • BytesRecvd: int
  • BytesSent: int
  • ServiceStatus: int
  • Win32Status: int
  • Ho?t đ?ng: varchar(255)
  • M?c tiêu: varchar(255)
  • Các tham s?: varchar(255)
 2. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ghi s? h?p ki?m.
 5. Trong các Đ?nh d?ng ho?t đ?ng đăng nh?p danh sách, b?m vào ODBC Logging.
 6. Nh?p vào Thu?c tính đ? truy c?p vào các tính ch?t ODBC đăng nh?p.
 7. G? tên ngu?n d? li?u ODBC (DSN).
 8. G? tên c?a b?ng.
 9. G? tên ngư?i dùng và m?t kh?u mà b?n c?n ph?i s? d?ng đ? truy c?p vào cơ s? d? li?u.
 10. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t đ?t này.

Làm th? nào đ? tùy ch?nh W3C m? r?ng khai thác g?

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ghi s? h?p ki?m.
 4. Trong các Đ?nh d?ng ho?t đ?ng đăng nh?p danh sách, b?m vào W3C m? r?ng đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p.
 5. Nh?p vào Thu?c tính đ? m? thu?c tính m? r?ng khai thác g?.
 6. B?m vào các Thu?c tính m? r?ng tab. D?ch v? SMTP s? d?ng sau đây m? r?ng tùy ch?n ghi s?:

  • Ngày (ngày)
  • Th?i gian (th?i gian)
  • Đ?a ch? IP khách hàng (c-ip)
  • Tên ngư?i dùng (cs-tên ngư?i dùng)
  • D?ch v? tên (s-sitename)
  • Máy ch? tên (s-computername)
  • Máy ch? IP (s-ip)
  • Phương pháp (cs-phương pháp)
  • URI Stem (cs-uri-thân cây)
  • URI Query (cs-uri-truy v?n)
  • Giao th?c t?nh tr?ng (sc-t?nh tr?ng)
  • Win32 Status (sc-win32-t?nh tr?ng)
  • Byte g?i (sc-byte)
  • Byte nh?n (cs-byte)
  • Th?i gian th?c hi?n (th?i gian l?y)
  • Phiên b?n giao th?c (cs-Phiên b?n)
  Time (th?i gian), đ?a ch? IP khách hàng (c-ip), phương pháp (cs-phương pháp), URI Stem (cs-uri-thân cây) và giao th?c t?nh tr?ng (sc-t?nh tr?ng) tùy ch?n là m?c đ?nh đăng nh?p t?p tin m?c.
 7. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t đ?t này.

Làm th? nào đ? xác nh?n các k?t n?i

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m Xác thực.
 4. Nh?p vào b?t k? t? h?p nào c?a Cho phép vô danh, Xác thực cơ sở, Windows Security gói, ho?c Cho phép xác th?c máy khách SSL.

  LƯU ?: N?u b?n s? d?ng xác th?c cơ b?n, m?t kh?u đư?c truy?n trong văn b?n r? ràng. M?t ch?ng ch? đư?c yêu c?u đ? cho phép ch?ng th?c s? d?ng Secure Sockets Layer (SSL).
 5. N?u b?n nh?p vào Cho phép vô danh, lo?i tài kho?n s? đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào tài nguyên khi k?t n?i vô danh đư?c th?c hi?n.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? m? hóa các k?t n?i

Đ? kích ho?t tính năng m? hóa, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? h?p l? trên máy ch? ?o:
 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m Gi?y ch?ng nh?n. Thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web b?t đ?u.
 4. Hoàn thành thu?t s? đ? t?o ra m?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n.
 5. G?i gi?y ch?ng nh?n cho m?t tin c?y ch?ng nh?n authority (CA).
 6. Sau khi b?n có đư?c ch?ng ch? m?i, th?c hi?n bư?c 1 đ?n 3 m?t l?n n?a. Thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web b?t đ?u tr? l?i.
 7. Hoàn thành thu?t s? đ? x? l? yêu c?u đang ch? x? l? gi?y ch?ng nh?n. T?i th?i đi?m này, các máy ch? đ? s?n sàng đ? m? hóa.
 8. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m Xác thực.
 9. Trong các Phương pháp xác th?c h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép xác th?c máy khách SSL h?p ki?m đ? kích ho?t tính năng xác th?c SSL.
 10. Nh?n vào đây đ? ch?n các Yêu c?u ch?ng th?c s? d?ng SSL h?p ki?m đ? đ?i h?i r?ng t?t c? k?t n?i s? d?ng SSL.
 11. Đ? kích ho?t tính năng l?p b?n đ? khách hàng gi?y ch?ng nh?n cho các tài kho?n Windows, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép khách hàng gi?y ch?ng nh?n b?n đ? cho trương m?c ngư?i dùng Windows h?p ki?m.
 12. Nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? t? ch?i các k?t n?i

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m K?t n?i.
 4. Trong các K?t n?i h?p tho?i, Click vào m?t trong hai Ch? trong danh sách dư?i đây đ? h?n ch? quy?n truy c?p vào máy ch? ?o này đ? các máy tính đư?c li?t kê, ho?c nh?p vào T?t c? ngo?i tr? trong danh sách dư?i đây đ? ngăn ch?n các máy tính đư?c li?t kê t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào máy ch? ?o này.
 5. Nh?p vào Thêm.
 6. Trong các Máy tính h?p tho?i, b?n có th? xác đ?nh máy tính c?a m?t trong các tiêu chí sau:
  • Đ?a ch? IP
  • Ph?m vi c?a IP đ?a ch?
  • Miền
 7. Nh?p vào Ok thêm nh?ng h?n ch? và quay tr? l?i các K?t n?i h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? h?n ch? chuy?n ti?p

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m Ti?p s?c.
 4. Trong các H?n ch? ti?p s?c h?p tho?i, Click vào m?t trong hai Ch? trong danh sách dư?i đây đ? h?n ch? relaying thư thông qua máy ch? ?o này đ? các máy tính đư?c li?t kê, ho?c nh?p vào T?t c? ngo?i tr? trong danh sách dư?i đây đ? ngăn ch?n các máy tính đư?c li?t kê t? ti?p nh?n thư thông qua máy ch? ?o này.
 5. Nh?p vào Thêm.
 6. Trong các Máy tính h?p tho?i, b?n có th? xác đ?nh máy tính c?a m?t trong các tiêu chí sau:
  • Đ?a ch? IP
  • Ph?m vi c?a IP đ?a ch?
  • Miền
 7. Nh?p vào Ok thêm nh?ng h?n ch? và quay tr? l?i các K?t n?i h?p tho?i.
 8. Đ? thêm nhi?u h?n ch?, l?p l?i các bư?c trư?c.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép t?t c? máy tính xác th?c thành công đ? ti?p s?c ki?m tra h?p, b?t k? danh sách mà b?n đ? ch?n trong bư?c 4, đ? cho phép t?t c? xác th?c khách hàng đ? ti?p s?c.
 10. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? h?n ch? trong nư?c thông báo kích thư?c

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, và sau đó nh?p m?t giá tr? theo kilobyte (KB) trong các Gi?i h?n kích thư?c thư đ?n h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? gi?i h?n kích thư?c phiên trong nư?c

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, k?t thúc sau đó nh?p m?t giá tr? theo KB trong các Gi?i h?n kích thư?c phiên đ? h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? g?i tin nh?n ra bên ngoài gi?i h?n cho m?i k?t n?i

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, và sau đó nh?p m?t giá tr? trong các Gi?i h?n s? tin nh?n cho m?i k?t n?i đ?n h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? ngư?i nh?n ra bên ngoài gi?i h?n cho m?i tin nh?n

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, và sau đó nh?p m?t giá tr? trong các Gi?i h?n s? lư?ng nh?n cho m?i tin nh?n đ? h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? x? l? không giao hàng báo cáo

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, và sau đó g? tên trương m?c mà b?n mu?n không giao hàng báo cáo (NDRs) đư?c g?i t?i các G?i b?n sao c?a thông báo không g?i đ?n h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? quá tr?nh Badmail tin nh?n

Theo m?c đ?nh, thư m?c Badmail n?m trong thư m?c chính c?a máy ch? ?o.
 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, và sau đó nh?p v? trí m?i cho thư m?c Badmail trong các Thư m?c Badmail h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? x? l? ngư?i nh?n chưa đư?c gi?i quy?t

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tin nh?n tab, và sau đó nh?p tên máy ch? ho?c đ?a ch? IP (nh?p đ?a ch? IP trong d?u ngo?c vuông []) trong các Chuy?n ti?p t?t c? thư v?i ngư?i nh?n chưa đư?c gi?i quy?t đ? lưu tr? h?p.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? thi?t l?p các kho?ng th? l?i

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó lo?i m?t kho?ng th?i gian trong vài phút cho l?n đ?u tiên, th? hai, th? ba, và sau đó th? l?i kho?ng.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? thi?t l?p ra bên ngoài s? ch?m tr? thông báo

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó g? m?t giá tr? (phút, gi? ho?c ngày) trong th?i gian khi thông báo ch?m tr? nên g?i.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? thi?t l?p ra bên ngoài thông báo h?t h?n

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó nh?p m?t giá tr? (trong phút, gi? ho?c ngày) cho h?t h?n tin nh?n đ? th?i gian ra.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đ?a phương ch?m tr? thông báo

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó g? m?t giá tr? (phút, gi? ho?c ngày) trong th?i gian khi thông báo ch?m tr? nên g?i.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đ?a phương thông báo h?t h?n

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó nh?p m?t giá tr? (trong phút, gi? ho?c ngày) cho h?t h?n tin nh?n đ? th?i gian ra.
 4. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? lưu các thi?t l?p.

Làm th? nào đ? đ?t ra bên ngoài b?o m?t

Các thi?t đ?t này ?nh hư?ng đ?n t?t c? các k?t n?i ra bên ngoài. An ninh nư?c ngoài c?ng có th? đư?c c?u h?nh cho m?i tên mi?n.
 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m An ninh nư?c ngoài.
 4. Trong các An ninh nư?c ngoài h?p tho?i h?p, b?m vào m?t trong hai Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p, Xác thực cơ sở, ho?c Windows b?o m?t gói là phương pháp xác th?c.
 5. N?u b?n ch?n m?t trong hai Xác thực cơ sở ho?c Windows b?o m?t gói, g? ho?c tr?nh duy?t cho tên ngư?i dùng. Ngoài ra, g? m?t kh?u cho trương m?c này.
 6. B?n có th? m? hóa k?t n?i b?ng cách nh?n vào đ? ch?n các M? hóa TLS h?p ki?m.
 7. Nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? h?n ch? các k?t n?i ra bên ngoài

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Các k?t n?i ra bên ngoài.
 4. Trong các Các k?t n?i ra bên ngoài h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?i h?n các k?t n?i đ?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p m?t giá tr? cho các k?t n?i t?i đa ra bên ngoài.
 5. Theo m?c đ?nh, th?i gian ch? đư?c thi?t l?p đ? 600 phút. Nh?p m?t giá tr? m?i n?u b?n mu?n thay đ?i giá tr? m?c đ?nh.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?i h?n k?t n?i cho m?i tên mi?n đ? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p m?t giá tr? cho s? lư?ng các k?t n?i mà b?n mu?n cho phép cho m?i tên mi?n.
 7. Nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh c?ng ra bên ngoài

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Các k?t n?i ra bên ngoài.
 4. Trong các Các k?t n?i ra bên ngoài h?p tho?i, g? c?ng Transmission Control Protocol (TCP) máy ch? ?o s? k?t n?i t?i trên máy ch? t? xa.
 5. Nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh Bá tư?c Hop

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Nâng cao.
 4. Trong các Nâng cao giao hàng h?p tho?i, lo?i m?t giá tr? cho s? lư?ng thông tin thư đ? nh?n đư?c m?t tin nh?n có th? có trư?c khi m?t NDR đư?c t?o ra trong các S? l?n t?i đa hop h?p.
 5. Nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t tên mi?n Masquerade

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Nâng cao.. Trong các Nâng cao giao hàng h?p tho?i, g? m?t tên mi?n trong các Masquerade tên mi?n h?p.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? thay đ?i tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Nâng cao..
 4. Trong các Nâng cao giao hàng h?p tho?i h?p, g? m?t tên m?i tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN).

  Theo m?c đ?nh, FQDN có ngu?n g?c t? các thông tin v? các Đ?nh danh m?ng tab c?a thu?c tính c?a h? th?ng.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? thông minh

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Nâng cao.
 4. Trong các Nâng cao giao hàng h?p tho?i, g? m?t tên máy ch? ho?c đ?a ch? IP (lo?i đ?a ch? IP trong d?u ngo?c vuông []) cho các máy ch? thông minh.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các C? g?ng giao hàng tr?c ti?p trư?c khi g?i đ?n máy ch? lưu tr? thông minh h?p ki?m tra n?u b?n mu?n máy ch? ?o đ? c? g?ng đ? cung c?p các tin nh?n đ?n đích trư?c khi các máy ch? ?o s? g?i tin nh?n đ?n các máy ch? thông minh.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? cho phép tra c?u DNS đ?o ngư?c

 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao hàng tab, và sau đó b?m Nâng cao.
 4. Trong các Nâng cao giao hàng h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Th?c hi?n tra c?u DNS đ?o ngư?c trên các tin nh?n h?p ki?m tra đ? xác minh r?ng máy ch? lưu tr? đư?c ch? r? trong EHLO/HELO là lưu tr? các th?c t? k?t n?i v?i máy ch? ?o.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.

Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng thư l?c (Turf danh sách)

"Danh sách đua ng?a" đư?c đ?t trên các L?c tab c?a các Thông báo giao hàng Properties h?p tho?i. B?n có th? truy c?p vào h?p tho?i này b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t toàn c?u trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?. Khi turf danh sách l?c đư?c kích ho?t trên m?t máy ch? ?o SMTP, thư đi?n t? nh?n đư?c t? b?t c? ai trong danh sách đua ng?a đư?c l?c. Ví d?, n?u m?t máy ch? ?o SMTP đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? l?c thư đi?n t? t? m?t hay nhi?u bên ngoài ngư?i dùng đang c? g?ng đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào t? ch?c b?ng cách s? d?ng m?t đ?a ch? IP. N?u, tuy nhiên, m?t đ?a ch? IP khác nhau đư?c c?u h?nh trên cùng m?t máy ch? ?o (ví d?, cho n?i b? ngư?i dùng k?t n?i Internet), b?n có th? c?n ph?i kích ho?t tính năng l?c cho các k?t n?i vào đ?a ch? IP này. Đây là l? do t?i sao turf danh sách l?c đư?c thi?t l?p các Nh?n d?ng h?p tho?i.

Đ? b?t thông báo l?c trên m?t máy ch? ?o:
 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m vào máy ch? ?o mà b?n mu?n c?u h?nh.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 4. Trong các Nâng cao h?p tho?i, g? đ?a ch? IP mà b?n mu?n b? l?c đư?c áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 5. Trong các Nh?n d?ng h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng b? l?c ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng thu?c tính c?a máy ch? ?o.
LƯU ?: Bài vi?t này ti?p t?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
268163 Làm th? nào đ? c?u h?nh đơn gi?n thư chuy?n giao th?c d?ch v? ph?n 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 266686 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB266686 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266686

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com