DirectAccess k?t n?i tr? l? 2.0 RC có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2666914 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Release Candidate (RC) Phiên b?n c?a Microsoft DirectAccess k?t n?i tr? l? (DCA) 2.0. Đ? ch?y DCA 2.0, các khách hàng máy tính ph?i ch?y Windows 7. Ngoài ra, máy tính khách hàng ph?i đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng n?i b? công ty b?ng cách s? d?ng các tính năng DirectAccess đư?c bao g?m trong phiên bản bê-ta Windows Server "8". DCA 2,0 c?i thi?n kinh nghi?m k?t n?i DirectAccess cho máy tính khách và giúp t? ch?c gi?m chi phí h? tr? ngư?i s? d?ng DirectAccess.

DCA 2.0 cung c?p ch?c năng sau đây:
  • Cung c?p kh? năng k?t n?i thông tin cho ngư?i s? d?ng DirectAccess đ? cho ngư?i s? d?ng có th? luôn luôn xem t?nh tr?ng k?t n?i DirectAccess c?a h?.
  • Cung c?p tính năng ch?n đoán và kh?c ph?c s? c?. DCA 2.0 cung c?p công c? đ? giúp ngư?i dùng k?t n?i l?i t?i m?ng n?u v?n đ? phát sinh và t?o ra ch?n đoán đ? cung c?p cho nó qu?n tr? viên x? l? s? c? thông tin.
  • H? tr? cho m?t th?i gian m?t kh?u (OTP) xác th?c cho DirectAccess ngư?i s? d?ng đư?c yêu c?u xác th?c b?ng cách s? d?ng OTP.
Lưu ? B?n c?p nh?t này có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính d?a trên Windows 7 khách mà không s? d?ng DCA ho?c mà s? d?ng ho?c DCA 1.0 ho?c DCA 1.5. DCA 2.0 không đư?c h? tr? trên máy tính đang ch?y Windows nhà phát tri?n Download ho?c Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c. Ngoài ra, DCA 2.0 không đư?c h? tr? trên máy tính d?a trên Windows 7 khách hàng k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i b?ng cách s? d?ng các tính năng DirectAccess Forefront Upgrade ho?c Windows Server 2008 R2.

THÔNG TIN THÊM

Gói bao g?m các c?u ph?n sau:
  • Nén (ZIP) t?p (DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC.zip) có ch?a m?t b? sưu t?p c?a t?t c? các file trong b?n c?p nh?t này.
  • GPO m?u (DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC_GP.adml; DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC_GP.admx) cho c?u h?nh DCA cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách.
  • T?p tin cài đ?t chuyên bi?t (DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC_x64.msi; DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC_x86.msi) mà là b?t bu?c đ? cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng trên 64-bit ho?c trên 32-bit khách hàng máy tính.
  • Hư?ng m?t qu?n tr? viên d?n (DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC_AdminGuide.docx), trong đó mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh các GPO m?u và làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng.
  • A user's guide (DirectAccess_Connectivity_Assistant_2_0_RC_UserGuide.docx), mà là m?t t?p tin tr? giúp ngư?i dùng có th? đư?c phân ph?i cho khách hàng các máy tính đang ch?y DCA 2.0 Beta.
Lưu ? Khi b?n ch?y .msi t?p tin cài đ?t chuyên bi?t DCA 2.0 RC, thu?t s? thi?t l?p đư?c hi?n th? b?ng ti?ng Anh. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, giao di?n ngư?i dùng DCA đư?c hi?n th? trên máy tính ngư?i dùng b?ng ti?ng Anh ch?.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2666914 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2666914 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2666914

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com