4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2667310 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?? kumulat?v? atjaunin?juma pakotne sist?mai Microsoft BizTalk Server 2010 ietver labojumfailus BizTalk Server 2010 jaut?jumus, kuri tika atrisin?ta p?c atbr?vo?anas BizTalk Server 2010.

M?s iesak?m p?rbaud?t labojumfailus, pirms izvieto?anas ra?o?anas vid?. Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno update release ietver labojumfailus un dro??bas atjaunin?jumus, kas bija iek?auti iepriek??j? BizTalk Server 2010 update release. Ieteicams izv?rt?t, piem?rojot jaun?ko BizTalk Server 2010 atjaunin?jumu atbr?vot.

Svar?ga piez?me par kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni

 • Vien? kop?g? labojumfailu pakotni ietver visas komponentu pakotnes. Tom?r kumulat?v? atjaunin?juma pakotnes atjaunina tikai tie komponenti, kas ir instal?ti sist?m?.
Piez?me Pla??ku inform?ciju par jaun?ko servisa pakotni vai kumulat?v? atjaunin?juma pakotne BizTalk serveri, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2555976 Servisa pakotni un kumulat?vo atjaunin?jumu sarakstu BizTalk Server

PAPILDINDORM?CIJA

??du kumulat?vo atjaunin?jumu pakete ir apkopojums atjaunin?jums, kur? iek?auti ??di elementi:
 • Visi iepriek? izlaistie labojumfailus BizTalk Server 2010
 • Da?i labojumfailu Microsoft BizTalk Server 2009 un Microsoft BizTalk Server 2006 R2
 • Citi labojumi, kas uzlabo produkta

Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantots, lai aprakst?tu Microsoft produktu atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Labojumfailus, kas iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni 4 BizTalk Server 2010

Microsoft zin??anu b?zes rakstus, ka apspriest ?os labojumfailus atbr?vo, tikl?dz tie ir pieejami. Lai ieg?tu papildinform?ciju par BizTalk servera probl?mas, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus.

BizTalk Server EDI atbalsts


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KB raksta numuraApraksts
2642402Labojums: EDI cauru?vads nevar str?d?t p?c tam, kad j?s instal?t BizTalk Server 2010 CU1 vai BizTalk Server 2010 CU2
2662496Labojums: Nepareiza izejo?ajiem zi?ojumiem, ja aploksnes noklus?juma darb?bas tips nav iestat?ts k? HIPAA 277_A zi?ojumu, BizTalk Server 2010
2662536Labojums: Neder?ga v?rt?ba AK301 segment?, sa?emot EDI zi?ojumu, kas ir slikti segmenta identifikators, BizTalk Server 2010
BizTalk servera zi?ojumu izpildlaika un cauru?vadi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KB raksta numuraApraksts
2672494Labojums: BizTalk Server MessageBox b?ze aug ?oti liela, jo ieraksti nav noskaidroti tabul? EqualsPredicate2ndPass BizTalk Server 2010
2662532Labojums: "Backup BizTalk Server (BizTalkMgmtDb)" darbs BizTalk Server 2010 neizdodas, m??inot izveidot piel?gotus datu b?zes dubl?jumkopiju
Lietojot vienu no ??m kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m, BizTalk Server 2010, tiek atiestat?ti BizTalk Server 2010 saist?tu SQL Server agent darbus:
 • 1. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010
 • 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010
 • 3. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010
Kad rodas ??da probl?ma, DTA izt?r?t un arh?vs (BizTalkDTADb) a?entu darbu ir atsp?jota. Turkl?t z?d darba a?enta konfigur?cijas.
BizTalk servera p?rvald?bas r?ki

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KB raksta numuraApraksts
2673264Labojums: "k??da, saglab?jot karti. Iek?aut?s proced?ras, kas atgriez?s bez nulles rezult?ts."k??das zi?ojums, kad izvietot BizTalk Server 2010 pieteikumus BizTalk Server 2010 Administration konsoli
2672496Labojums: 64 bitu lietojumprogramm?m, kuras izmanto Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll failu neizdodas, ja BizTalk p?rvaldes datu b?zi, kas atrodas nosaukto instanci BizTalk Server 2010

K? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 4 BizTalk Server 2010

Atbalsta kumulat?v? atjaunin?juma pakotni tagad ir pieejama no Microsoft. Tom?r kumulat?v? atjaunin?juma pakotne ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete attiecas tikai t?m sist?m?m, kur?m ir ??s ?pa??s probl?mas. ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? paketi var sa?emt papildu test??ana. T?d??, ja j?s nopietni neietekm? nevienu no ??s probl?mas, ieteicams pagaid?t BizTalk Server 2010 n?kam? servisa pakotne. N?kam? servisa pakotne satur?s labojumfaili, kas ir ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? paket?.

Ja kumulat?vais atjaunin?jums ir pieejams iel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu kumulat?vo atjaunin?jumu paketi.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o specifisko kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta
Piez?me "Labojumfaila lejupiel?de pieejama" forma par?da valodas, kurai kumulat?vais atjaunin?jums ir pieejams. Ja neredzat, lai noteiktu valodu, nav kumulat?vo atjaunin?jumu pakete ir pieejama ?ai valodai.

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes inform?cija

Priek?noteikumi

Piem?rot ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni, jums ir j?b?t instal?t BizTalk Server 2010.

Piez?me Lai lietotu atbilsto?o labojumfailus attiec?b? uz ??d?m sast?vda??m, dator? j?b?t instal?tai sast?vda?as, kas uzst?d?tas:
 • Microsoft UDDI Services 3.0, kas ir iek?auts instal?cijas disks BizTalk Server 2010
 • Microsoft BizTalk adapteru uz??muma lietojumprogramm?s (paz?stams ar? k? BizTalk LOB adapteru)

Ja Readme. txt fail? ir iek?auta ?? kumulat?v? atjaunin?juma pakotne, skatiet Readme. txt failu, lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t ?o atjaunin?jumu.

Svar?gi Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete ir vienota pakete, kas ir x86 un x64 faili. Lai pareizi instal?tu ?o atjaunin?jumu, palaidiet setup. exe failu.

Piez?me Uzlabota labojumfaila instal??anas tiek izmantots kumulat?vo atjaunin?jumu paketi. Instal?jot kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne, tiek par?d?ts instal?tos l?dzek?us, kas tiek atjaunin?ts saraksts un labojumi par katrai funkcijai skaits tiek r?d?ts.

Restart?jiet pras?ba

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c tam, kad piem?ro ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni.

Inform?ciju par failu

?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? ang?u valod? pakete ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti), kas ir uzskait?ti ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir uzskait?ti Koordin?t? pasaules laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet uz Laika josla cilni Datuma un laika preces Vad?bas panel?.
Visiem, kas atbalst?ja BizTalk Server 2010 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Backup_setup_all_procs.SQLNav piem?rojams19,33409-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
XceedFtpBizTalk.dll3.9.545.2329,05609-Feb-201216: 16x86
Bts_administration_logic.SQLNav piem?rojams578,80609-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Bts_deployment_logic.SQLNav piem?rojams97,69409-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Bts_tracking_logic.SQLNav piem?rojams330,57609-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Btscache.dll3.9.545.286,86409-Feb-201216: 16x86
Btserrorhandler.dll3.9.545.237,72809-Feb-201216: 16x86
Btshttpreceive.dll3.9.545.2183,13609-Feb-201216: 16x86
Btsmessageagent.dll3.9.545.2716,64009-Feb-201216: 16x86
Btsmimecomps.dll3.9.545.2163,67209-Feb-201216: 16x86
Btsmsgcore.dll3.9.545.21,256,79209-Feb-201216: 16x86
Btsschemacache.dll3.9.545.296,09609-Feb-201216: 16x86
Btswmiprovider.dll3.9.545.2624,48009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Common.dll3.9.545.2378,76009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.9.545.2210,83209-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.545.2329,61609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.backup_setup_all_procs.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.9.545.24,302,72009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.BAM.webservices.Query.dll3.9.545.242,89609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.545.211,67209-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.545.287,93609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Component.Utilities.dll3.9.545.2124,81609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.545.2173,96809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.545.2341,88009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.545.2288,66409-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.EDI.baseartifacts.dll3.9.545.2812,93609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.EDI.batchinghelper.dll3.9.545.2104,32809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.9.545.2395,14409-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.9.545.2202,64009-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.9.545.2235,38409-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.545.2141,20809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.545.2579,44809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.mapper.Compiler.dll3.9.545.2161,67209-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.mapper.mappervspackage.dll3.9.545.2706,44809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.mapper.om.dll3.9.545.2145,27209-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.msgboxschema.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.9.545.2292,75209-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.9.545.2296,82409-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.tdds_source_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 16x86
Microsoft.BizTalk.tddslogic.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.545.2337,80809-Feb-201216: 16x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.545.2272,24009-Feb-201216: 16x86
Mqsagent.dll3.9.545.2183,12009-Feb-201216: 16x86
Msgboxlogic.SQLNav piem?rojams587,74009-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Msgboxschema.SQLNav piem?rojams100,66809-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Pamtables.SQLNav piem?rojams52,07409-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Tdds_source_logic.SQLNav piem?rojams24,78409-Feb-201216: 16Nav piem?rojams
Xlangtrandisp.dll3.9.545.236,70409-Feb-201216: 16x86
Visiem, kas atbalst?ja BizTalk Server 2010 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Backup_setup_all_procs.SQLNav piem?rojams19,33409-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
XceedFtpBizTalk.dll3.9.545.2329,05609-Feb-201216: 19x86
Bts_administration_logic.SQLNav piem?rojams578,80609-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Bts_deployment_logic.SQLNav piem?rojams97,69409-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Bts_tracking_logic.SQLNav piem?rojams330,57609-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Btscache.dll3.9.545.2108,88009-Feb-201216: 19x64
Btscache.dll3.9.545.286,86409-Feb-201216: 19x86
Btserrorhandler.dll3.9.545.237,72809-Feb-201216: 19x86
Btshttpreceive.dll3.9.545.2183,13609-Feb-201216: 19x86
Btshttpreceive.dll3.9.545.2224,60809-Feb-201216: 19x64
Btsmessageagent.dll3.9.545.21,142,11209-Feb-201216: 19x64
Btsmessageagent.dll3.9.545.2716,64009-Feb-201216: 19x86
Btsmimecomps.dll3.9.545.2163,67209-Feb-201216: 19x86
Btsmsgcore.dll3.9.545.21,256,79209-Feb-201216: 19x86
Btsmsgcore.dll3.9.545.21,720,66409-Feb-201216: 19x64
Btsschemacache.dll3.9.545.2121,18409-Feb-201216: 19x64
Btsschemacache.dll3.9.545.296,09609-Feb-201216: 19x86
Btswmiprovider.dll3.9.545.2624,48009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Common.dll3.9.545.2378,76009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.9.545.2210,83209-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.545.2329,61609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.backup_setup_all_procs.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.9.545.24,302,72009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.BAM.webservices.Query.dll3.9.545.242,89609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.545.211,67209-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.545.287,93609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Component.Utilities.dll3.9.545.2124,81609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.545.2173,96809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.545.2341,88009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.545.2288,66409-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.EDI.baseartifacts.dll3.9.545.2812,93609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.EDI.batchinghelper.dll3.9.545.2104,32809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.9.545.2395,14409-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.9.545.2202,64009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.9.545.2235,38409-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.545.2141,20809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.545.2579,44809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.mapper.Compiler.dll3.9.545.2161,67209-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.mapper.mappervspackage.dll3.9.545.2706,44809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.mapper.om.dll3.9.545.2145,27209-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.msgboxschema.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.9.545.2292,75209-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.9.545.2296,82409-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.tdds_source_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 19x86
Microsoft.BizTalk.tddslogic.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.545.2337,80809-Feb-201216: 19x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.545.2272,24009-Feb-201216: 19x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.545.2272,24009-Feb-201216: 19x86
Mqsagent.dll3.9.545.2183,12009-Feb-201216: 19x86
Mqsagent.dll3.9.545.287,88809-Feb-201216: 19x64
Msgboxlogic.SQLNav piem?rojams587,74009-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Msgboxschema.SQLNav piem?rojams100,66809-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Pamtables.SQLNav piem?rojams52,07409-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Tdds_source_logic.SQLNav piem?rojams24,78409-Feb-201216: 19Nav piem?rojams
Xlangtrandisp.dll3.9.545.236,70409-Feb-201216: 19x86
Xlangtrandisp.dll3.9.545.241,31209-Feb-201216: 19x64

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par BizTalk Server labojumfailu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2003907 Inform?cija par BizTalk Server labojumfailu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2667310 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2667310 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2667310

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com