Nevar iestat?t lietot?ja pastkasti, lai "Kirasao," ? valsts/re?ions"atrib?ta"Bonaire, Sint Eustatius un Saba,"vai"Sint Maarten (N?derlandes da?a)", izmantojot Exchange Server 2007 server Exchange Management Console

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2667912 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Exchange Server 2007 server?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 un ir 2604521 instal?ts labojumfails, norisin?s ??dos gad?jumos.

1. Scen?rijs
J?s m??in?t uzst?d?t izmantojiet Exchange Management ConsoleValsts/re?ionaatrib?tu lietot?ja pastkastes, vienu no ??m trim valst?m vai re?ioniem:
 • Kirasao
 • Bonaire, Sint Eustatius un Saba
 • Sint Maarten (N?derlandes da?a)
??d? gad?jum? valsts iesp?jas netiek par?d?ti.

2. Scen?rijs
Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir 2607863, kas uzst?d?ta uz Exchange Server 2007 server labojumfailu.
 • Izmanto Active Directory lietot?ji un datori MMC papildprogrammu, lai nor?d?tu Valsts/re?iona lietot?ja kontu ar vienu no ??m trim valst?m vai re?ioniem atrib?ts:
  • Kirasao
  • Bonaire, Sint Eustatius un Saba
  • Sint Maarten (N?derlandes da?a)
 • M??in?sit izmantot Exchange Management Console, lai skat?tu Valsts/re?iona atrib?tu lietot?ja pastkasti.
??d? gad?jum? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Rekviz?ti %lietot?jkonts% ir neder?gi dati. Ja j?s noklik??iniet uz "OK", noklus?t?s v?rt?bas viet? tiks izmantots un tiks saglab?tas, ja tos nevar main?t, pirms hitting "Lietot" vai "Labi" rekviz?tu lap?. Ja j?s noklik??iniet uz "Atcelt" objekts tiks par?d?ta k? tikai las?ma un boj?ti v?rt?b?m tiks saglab?ta. ??m v?rt?b?m ir neder?gi dati: CountryOrRegion

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka Exchange Server 2007 nevar apstr?d?t jaunas valstis vai re?ioni pareizi.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu apkopojums:
2608656 Apraksts Update apkopojumi 6 Exchange Server 2007 3. servisa pakotne

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
2604521 Nevar iestat?t lietot?ja kontu, lai "Kirasao," ? valsts/re?ions"atrib?ta"Bonaire, Sint Eustatius un Saba,"vai"Sint Maarten (N?derlandes da?a)"Windows Vista vai Windows Server 2008
2607863 Nevar iestat?t lietot?ja kontu, lai "Kirasao," ? valsts/re?ions"atrib?ta"Bonaire, Sint Eustatius un Saba,"vai"Sint Maarten (N?derlandes da?a)"Windows Vista vai Windows Server 2008

Rekviz?ti

Raksta ID: 2667912 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 17. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2667912 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2667912

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com