T?i sao ti khng th? nh?n th?y ty ch?n "Send to Microsoft PowerPoint" trong Word 2010? (D? dng s?a ch?a bi)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2668235 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M ta Tinh hung

Tai sao trc kia ti co th chuyn tp Word vao Microsoft PowerPoint trong Word 2003 nhng by gi khng th tim thy tuy chon nay trong Word 2010? Lm th? no ti c th? gi?i quy?t v?n ? ny?


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732192Giai phap n gian 123

Hay lu tp Word 2010 trc ri sau o m PowerPoint 2010. Tip theo, bm "Tp" sau o bm "M".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732193By gi? ch?n v? tr c?a b?n t?p tin Word 2010. My tnh ? bn ?c s? d?ng ? y l m?t v d?. Ti?p theo b?m vo "T?t c? cc bi thuy?t tr?nh PowerPoint".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732194Thay ?i lo?i t?p ? "t?t c? cc file".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732195By gi, ban co th thy tp Word 2010 ban a lu trc o. Xin vui l?ng nh?p vo bi?u t?ng sau b?m vo "Open".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732196Vui l?ng cho chng ti bi?t

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey male
Ban co hai long vi cac n?i dung c?a chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c c khc phuc."
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y kin hay hn",
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban bng cach s dung biu mu khao sat nm cui bai vit nay. Chung ti hoan nghnh moi khuyn khich t ban va se tao thm cac bai vit ky thut hu ich hn cho ban.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2668235 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Microsoft Word 2010
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2668235

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com