Thng bo l?i khi b?n c? g?ng ci ?t Exchange Server 2010 SP2: "AuthorizationManager ki?m tra th?t b?i"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2668686 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xt k?ch b?n sau y:
 • B?n ci ?t Microsoft Exchange Server 2010 ho?c Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1).
 • B?n s? d?ng bn i?u khi?n qu?n l? chnh sch nhm (GPMC) ho?c cc ?a phng nhm chnh sch bin so?n (Gpedit.msc) ? t?o ra m?t Group Policy Object (GPO) ho?c m?t chnh sch ?a phng.
 • GPO ho?c chnh sch ?a phng ?t chnh sch Windows PowerShell th?c hi?n cho m?t t?nh tr?ng khc hn Khng xc ?nh.
 • B?n ci ?t Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2).
Trong tr?ng h?p ny, ti?n tr?nh ci ?t khng thnh cng, v b?n nh?n ?c m?t thng bo l?i tng t? v?i nh?ng i?u sau y:
L?i sau ? ?c t?o ra khi "$ l?i.Clear();
& $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 EnableServices quan tr?ng
"?c i?u hnh:"AuthorizationManager ki?m tra th?t b?i.".
AuthorizationManager ki?m tra th?t b?i.

Khi l?i ny x?y ra, Exchange Server 2010 khng ho?t ?ng v khng ?c li?t k trong Thm/lo?i b? chng tr?nh. Ngoi ra, b?n khng th? ci ?t l?i Exchange Server 2010.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? d?ch v? phng ti?n qu?n l? Windows (WMI) d?ng trong ti?n tr?nh ci ?t. V? v?y, cc t?p l?nh ServiceControl.ps1 Windows PowerShell ch?y nh m?t ph?n c?a ti?n tr?nh ci ?t c?a Exchange Server 2010 SP2 khng th? g?i d?ch v? WMI ? xc minh s? cho php th?c hi?n.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Khi ph?c my ch? ang ch?y Exchange Server 2010. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? khi ph?c m?t my ch? ang ch?y Exchange Server 2010, truy c?p vo trang web TechNet sau y:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd876880.aspx
 2. S? d?ng GPMC ho?c Gpedit.msc ? t?t GPO ho?c chnh sch ?a phng.
 3. Ci ?t Exchange Server 2010 SP2.

THNG TIN THM

? xc minh cc chnh sch th?c hi?n tr?c khi b?t ?u ti?n tr?nh ci ?t, h?y ch?y l?nh ghp ng?n Windows PowerShell sau:
Get-ExecutionPolicy-danh sch
?u ra ph?i gi?ng v?i nh?ng i?u sau y:
Scope ExecutionPolicy 
----- --------------- 
MachinePolicy Undefined
UserPolicy Undefined 
Process Undefined 
CurrentUser Undefined 
LocalMachine Undefined
N?u trong th?c hi?n chnh sch ?c ?t m?t t?nh tr?ng khc hn l Khng xc ?nh, ? c?p ?n cc b?c trong ph?n "Gi?i quy?t" tr?c khi ci ?t Exchange Server 2010 SP2.

THAM KH?O

? c thng tin v? m?t v?n ? m c th? x?y ra khi b?n c? g?ng ? ci ?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft Exchange Server 2010, xem bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
981474 B?n nh?n ?c l?i 1603 khi b?n c? g?ng ci ?t Exchange Server 2010 RU1

? c thng tin v? m?t v?n ? m c th? x?y ra khi b?n c? g?ng ? ci ?t m?t C?p Nh?t rollup cho Microsoft Exchange Server 2010, xem bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2467565 B?n khng th? ci ?t m?t C?p Nh?t rollup cho Exchange Server 2010 v?i m?t GPO ? tri?n khai gip xc ?nh m?t PowerShell th?c hi?n chnh sch cho cc my ch? ?c C?p Nh?t

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2668686 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Ging 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
T? kha:
kbsurveynew kbprb kbservicepack kbmt KB2668686 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2668686

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com