"Neatbalst?ts mapi klase" k??da, start?jot Outlook

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2668932 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Instal?t Apple iCloud vad?bas paneli, Windows Vista vai Windows 7. Konfigur?t Apple iCloud vad?bas paneli, lai aktiviz?tu vienu vai vair?k iCloud pakalpojumus un sinhroniz?jiet t?s ar Microsoft Outlook 2007 vai Microsoft Outlook 2010. Izmantojat Outlook klient? vai Windows vad?bas panel?Pasta vienumu, lai p?c noklus?juma iestat?tu iCloud datu failu.

??d? gad?jum? start?jot Outlook, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar start?t Microsoft Outlook. Nevar atv?rt Outlook logu. Nevar atv?rt mapju kopu. Neatbalst?ts mapi klases (IPF.Kontaktpersona)

IEMESLS

Apple iCloud datu failu izmanto piel?gotu datu failu (.aplzod) strukt?ru. Outlook nevar izmantot datu failu k? noklus?juma datu fail?.

RISIN?JUMS

Lai iestat?tu Outlook datu failu (. pst) k? noklus?juma, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Kop?jiet un iel?m?jiet vai ierakstiet komandu, Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  vad?bas panelis
  Piez?me Ja j?s izmantojat 64 bitu Windows versija, veiciet dubultklik??i uz Skat?t 32 bitu vad?bas pane?a Vad?bas panel?, lai par?d?tu Pasta ikonas.
 3. Atv?rt Pasta iestat??ana dialoglodzi??:

  Windows 7:
  • Ja vad?bas panelis ir vai nu lielas ikonas vai mazas ikonas skat?, noklik??iniet uz Pasta. Uz Pasta iestat??ana tiek par?d?ts dialoglodzi??.
  • Ja vad?bas panel? kategoriju skat? zem Skat?t, noklik??iniet, lai izv?l?tos vai_nu Lielas ikonas vai Mazas ikonas, un p?c tam noklik??iniet uz Pasta. Uz Pasta iestat??ana tiek par?d?ts dialoglodzi??.
  Windows Vista vai Windows XP:
  • Ja vad?bas pane?a klasisko skatu, veiciet dubultklik??i uz Pasta. Uz Pasta iestat??ana tiek par?d?ts dialoglodzi??.
  • Ja vad?bas panel? kategoriju skat? zem Vad?bas panelis, noklik??iniet uz P?rsl?gties uz klasisko skatu Windows XP vai noklik??iniet uz Klasiskaj? skat? Windows Vista, un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pasta. Uz Pasta iestat??ana tiek par?d?ts dialoglodzi??.
 4. Attiec?b? uz Pasta iestat??ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz R?d?t profilus.
 5. Atlasiet pa?reiz?j? Outlook profilu un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 6. Attiec?b? uz Pasta iestat??ana- profila nosaukums dialoglodzi??, noklik??iniet uz Datu faili.
 7. Attiec?b? uz Konta iestat?jumus dialoglodzi??, noklik??iniet uz Datu faili TAB.
 8. Izv?lieties Outlook datu fails. Outlook datu faili ir papla?in?jumu. pst.
 9. Noklik??iniet uz Iestat?t k? noklus?jumu pogu.
 10. Noklik??iniet uz Aizveriet.
 11. Start?jiet programmu Outlook.

PAPILDINDORM?CIJA

?is raksts iztirz? tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das tie?as vai netie?as garantijas, par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu jums atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma. Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar k?du no uz??mumiem, kas min?ti ?aj? pant?, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/gp/Vendors

Rekviz?ti

Raksta ID: 2668932 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 23. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2668932 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2668932

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com