b?c e-mail h?p pháp đư?c đánh d?u ki?m là thư t?p cho m?t Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) ngư?i dùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2669119 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?p pháp các thư đư?c xác đ?nh là thư t?p cho h?p thư Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) s? giúp b?o v?. Thư đư?c chuy?n vào m?t trong các cách sau:
 • Cách ly trong hộp kiểm d?ch thư t?p FOPE
 • Đánh d?u ki?m là thư t?p và sau đó chuy?n giao cho h? th?ng thư c?a ngư?i nh?n
 • B? t? ch?i là thư t?p b?i b?n ghi d?ch v? FOPE
M?t email s? đư?c xác đ?nh không chính xác là thư t?p đư?c g?i là m?t dương tính sai.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Danh ti?ng ngư?i g?i c?a máy ch? g?i email Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) b? t?n h?i trong m?t s? cách.
 • M?t khách hàng ki?m soát quy t?c chính sách FOPE xác đ?nh và disposes c?a thông báo email h?p pháp như là thư t?p.
 • S? đi?m thư t?p đư?c gán b?i FOPE vào m?t thư email h?p pháp không chính xác đáp ?ng ngư?ng là c?n thi?t đ? xác đ?nh các thông báo email là thư t?p.
Đ? xác đ?nh như th? nào m?t tin thư thoại đ? đư?c x? l? và nguyên nhân c?a v?n đ?, ki?m tra các tiêu đ? c?a sai tích c?c cho các thông tin sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá tr? đ?u trangMô t?Ch?n đoánĐ? phân gi?i
X-CustomSpam:...M?c nh?p này cho th?y r?ng thông báo này đ? đư?c l?c b?ng cách s? d?ng tùy ch?n l?c Spam b? sung (ASF).
S? hi?n di?n c?a c?m t? này ch? ra r?ng sai tiêu c?c đ? đư?c x? l? b?ng cách s? d?ng tùy ch?n ASF.
N?u c?m t? này là hi?n nay, s? d?ng phương pháp 2 trong ph?n "Gi?i pháp".
X-BigFish: vps #...M?c nh?p này cho bi?t r?ng FOPE x? l? thư như sau:

v: đư?c quét virus
p: đư?c quét chính sách
s: đư?c quét thư t?p
#: đ?i di?n cho thư t?p đư?c đi?m
Không có "s" giá tr? ch? ra r?ng l?c thư t?p đư?c b? qua.

Không có giá tr? "p" ch? ra r?ng chính sách l?c đư?c b? qua.
N?u giá tr? "s" là v?ng m?t, nhưng l?c thư t?p không vô hi?u hóa, s? d?ng phương pháp 3 trong ph?n "Gi?i pháp".

N?u giá tr? "p" là hi?n nay, nhưng nó không mong đ?i v? chính sách l?c vô hi?u hóa, s? d?ng phương pháp 3 trong ph?n "Gi?i pháp".
X-SpamScore: #...M?c nh?p này cho bi?t s? đi?m thư t?p FOPE.Đ? so sánh phân tích ch?. Không có v?n đ? c? th? có th? đư?c xác đ?nh b?i giá tr? này.-
Trư?c khi b?n c? g?ng s?a ch?a các v?n đ? khác, đi?u quan tr?ng là xác đ?nh cho dù có nh?ng uy tín của người gửi v?n đ? trên máy ch? SMTP g?i m?c tin thư thoại. N?u trư?ng h?p này x?y ra, lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • S? đi?m thư t?p FOPE gán cho t?t c? m?c tin thư thoại t? máy ch? đó đư?c t? đ?ng incremented d?a trên nh?ng v?n đ? uy tín ngư?i g?i đư?c phát hi?n.
 • B?t k? s?a ch?a các v?n đ? uy tín ngư?i g?i ph?i đư?c th?c hi?n b?i ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? SMTP g?i.
Đi?m danh ti?ng c?a ngư?i g?i có th? đư?c xem trong tiêu đ? thư.

G?i danh ti?ng đi?m đ?t tr?c ti?p liên quan đ?n các khía c?nh sau c?a thi?t l?p máy ch? SMTP:
 • Phân tích HELO/EHLO
 • Chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u H? th?ng Tên Mi?n (DNS)
 • Phân tích m?c đ? tin c?y thư t?p (SCL) x?p h?ng thư t? ngư?i g?i c? th?
 • Ngư?i g?i proxy m? th? nghi?m
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? uy tín của người gửi, ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
S? hi?u bi?t uy tín của người gửi

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: De-kích ho?t l?c Spam b? sung tùy ch?n

Tùy ch?n l?c thư t?p (ASF) b? sung cho phép b?n tùy ch?nh các khía c?nh c?a b?c e-mail s? ?nh hư?ng đ?n thư t?p ghi. Khi m?t m?c tin thư thoại đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng m?t ho?c nhi?u ho?t đ?ng tùy ch?n ASF, s? đi?m thư t?p tăng kh? năng FOPE s? nh?n bi?t và cách ly m?c đó là thư t?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ASF, ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
C?u h?nh b? sung thư t?p l?c tùy ch?n
Lưu ? m?c tin thư thoại đư?c xác đ?nh là thư t?p b?i ASF l?a ch?n không th? đư?c ghi đè b?i thư t?p ch? k? thay đ?i đ?i v?i các b?n ghi d?ch v? FOPE. Các qu? dương sai ph?i đư?c s?a ch?a b?i de-activation c?a tùy ch?n ASF ch?m đư?c đi?m thư t?p thông đi?p b?c e-mail trên ngư?ng.

Phương pháp 2: G?i sai tích c?c m?u FOPE thư t?p đ?i

Ch?n đoán ch?c năng quét thư t?p c?a Trung tâm d? li?u FOPE ph?i đư?c C?p Nh?t đ? lo?i tr? các ch? k? c?a thông báo email nh?n đư?c. Trong trư?ng h?p này, xác đ?nh các m?c như là thư t?p đ? đ?i FOPE b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng E-mail rác báo cáo Add-In cho Microsoft Office Outlook

  Lưu ?
  n?u các Không ph?i thư t?p nút ch?n m?t là v?ng m?t khi thư đư?c xem cách ly thư t?p, thư đư?c l?c b?i v? h?n ch? ngư?i qu?n tr? b?c e-mail đ? áp d?ng, ch?ng h?n như m?t l?a ch?n ASF ho?c m?t quy t?c chính sách tu? ch?nh.
 • G?i qua email. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?o thư email m?i và sau đó đính kèm thư sai tích c?c v?i nó.

   Lưu ?
   đ?m b?o r?ng thư t?p m?c tin thư thoại không ph?i là chuy?n ti?p ho?c tr? l?i trong tr?nh v? nh?ng hành đ?ng thay đ?i thư thông tin tiêu đ? đư?c s? d?ng đ? đánh giá tr?nh.
  2. Xác đ?nh t?p tin đính kèm là m?t dương tính sai.
  3. Đ?a ch? thông báo email đ? false_positive@messaging.Microsoft.com.
Đ?i FOPE thư t?p s? xem xét các thư đư?c g?i đ?n false_positive@messaging.Microsoft.com. Quá tr?nh l?c không ph?i là ngay l?p t?c và đôi khi đ?i h?i ph?i c?i thi?n m?t s? quy t?c ho?c t?o m?t quy t?c m?i, và đi?u này có th? m?t m?t th?i gian dài. M?c dù FOPE giúp b?o v? ngư?i dùng kh?i m?i thư không mong mu?n, FOPE ph?i c?ng cân nh?c nh?ng thay đ?i và c?i ti?n đ? đ?m b?o r?ng thư h?p pháp không đư?c l?c ra. Ti?p t?c g?i các ví d? c?a vi ph?m tin thư thoại đ? đ?i thư t?p có th? tinh ch?nh các quy t?c l?c đ? là chính xác nh?t có th?.

M?t báo cáo đ? tr?nh có s?n trong Trung tâm qu?n tr? FOPE đ? xác minh làm th? nào nhi?u đ? tr?nh t? ch?c là t?o ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các lo?i báo cáo có s?n trong FOPE, truy c?p vào web site Microsoft TechNet sau đây:
S? hi?u bi?t các lo?i báo cáo có s?n trong FOPE

Phương pháp 3: Đi?u ch?nh quy t?c chính sách tu? ch?nh

Ngư?i qu?n tr? FOPE có các tùy ch?n b? sung qu?n l? logic riêng c?a h? đ? l?c thư t?p. Đi?u này bao g?m cho phép, quarantining ho?c rejecting m?c tin thư thoại d?a trên các tiêu chí tùy ch?nh, qu?n l? khách hàng. Quy t?c chính sách tùy ch?nh có th? đư?c dùng đ? th?t ch?t ho?c n?i l?ng các thư t?p quét h? sơ b?o m?t d?a trên nhu c?u khách hàng.

Lưu ?B?n có th? c?n ph?i s? d?ng phương pháp này ho?c đ? thi?t l?p thư t?p l?c b? qua quy t?c ho?c đ? n?i l?ng lên trư?c đó t?o ra chính sách quy đ?nh sai xác đ?nh h?p pháp g?i email thông báo là thư t?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o quy t?c chính sách khách hàng, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2669119 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
T? khóa: 
vkbportal225 kbmt KB2669119 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2669119

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com