V?n đ? x?y ra khi b?n cài đ?t C?p Nh?t 2509553 cho Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2669182 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Issue 1

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) Server 2006 đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? truy c?p t? xa (RAS) đang ch?y Windows Server 2003.
 • B?n c?u h?nh truy c?p VPN khách hàng t? xa b?ng cách s? d?ng ISA Server 2006.
 • B?n cài đ?t b?n c?p nh?t sau trên máy ch?.
  2509553MS11-030: L? h?ng trong đ? phân gi?i DNS có th? cho phép th?c thi m? t? xa: tháng 12, 2011
 • Ngư?i dùng nh?p tên ngư?i dùng c?a h? b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng chính tên (UPN) ngư?i s? d?ng đ? thi?t l?p m?t k?t n?i VPN đ? RAS. Ví d?, ngư?i dùng nh?p vào tên ngư?i dùng@example.Microsoft.com như tên ngư?i dùng c?a h?.
Trong t?nh hu?ng này, RAS g?p m?t t?nh hu?ng b? t?c, và ngư?i s? d?ng không th? thi?t l?p k?t n?i VPN. Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch?.

S? phát hành 2

Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t c?a Microsoft ki?n th?c cơ s? (KB), 2509553, trên m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003, ngư?i dùng kinh nghi?m m?ng ch?m hi?u su?t. V?n đ? này gây ra b?i đ? phân gi?i tên DNS ch?m.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix sau trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2003 ho?c Windows XP Professional x 64 Edition service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng các hotfix, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
AFD.sys5.2.3790.4898150,52817-Tháng tám-201115: 41x 86SP2SP2GDR
DNSAPI.dll5.2.3790.4955161,79227-Jan-201208: 30x 86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820 Tháng tư, 200918: 38x 86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256.00020 Tháng sáu, 200818: 32x 86SP2SP2GDR
System.ADMKhông áp d?ng1,772,1842010 Tháng B?y 0719: 15Không áp d?ngSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4573393,21615 Tháng tám, 200909: 57x 86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662247,36010 Tháng hai, 201012: 48Không áp d?ngSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471544,544Tháng b?y năm 201004: 25x 86SP2SP2GDR
AFD.sys5.2.3790.4898150,52817-Tháng tám-201115: 38x 86SP2SP2QFE
DNSAPI.dll5.2.3790.4955162,30427-Jan-201208: 23x 86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820 Tháng tư, 200918: 30x 86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420 Tháng sáu, 200819: 01x 86SP2SP2QFE
System.ADMKhông áp d?ng1,772,1842010 Tháng B?y 0719: 15Không áp d?ngSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4573400,89615 Tháng tám, 200908: 27x 86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010 Tháng hai, 201015: 51Không áp d?ngSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471544,544Tháng b?y năm 201004: 25x 86SP2SP2QFE
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
AFD.sys5.2.3790.4898291,84027-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
DNSAPI.dll5.2.3790.4955308,22427-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36027-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54427-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
System.ADMKhông áp d?ng1,772,18427-Jan-201206: 10Không áp d?ngSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4573781,82427-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662394,11227-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05627-Jan-201206: 10x 64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4955161,79227-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56827-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47227-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54427-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
AFD.sys5.2.3790.4898292,35227-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
DNSAPI.dll5.2.3790.4955308,22427-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36027-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05627-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
System.ADMKhông áp d?ng1,772,18427-Jan-201206: 07Không áp d?ngSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4573798,20827-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03227-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05627-Jan-201206: 07x 64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4955162,30427-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56827-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49627-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54427-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
AFD.sys5.2.3790.4898583,68027-Jan-201206: 10IA-64SP2SP2GDR
DNSAPI.dll5.2.3790.4955442,36827-Jan-201206: 10IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02427-Jan-201206: 10IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40827-Jan-201206: 10IA-64SP2SP2GDR
System.ADMKhông áp d?ng1,772,18427-Jan-201206: 10Không áp d?ngSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.45731,313,28027-Jan-201206: 10IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662798,97627-Jan-201206: 10Không áp d?ngSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52027-Jan-201206: 10IA-64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4955161,79227-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56827-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47227-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54427-Jan-201206: 10x 86SP2WOW
AFD.sys5.2.3790.4898584,19227-Jan-201206: 07IA-64SP2SP2QFE
DNSAPI.dll5.2.3790.4955442,88027-Jan-201206: 07IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02427-Jan-201206: 07IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50427-Jan-201206: 07IA-64SP2SP2QFE
System.ADMKhông áp d?ng1,772,18427-Jan-201206: 07Không áp d?ngSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.45731,336,32027-Jan-201206: 07IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68827-Jan-201206: 07Không áp d?ngSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52027-Jan-201206: 07IA-64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4955162,30427-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56827-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49627-Jan-201206: 07x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54427-Jan-201206: 07x 86SP2WOW

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2669182 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB2669182 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2669182

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com