Windows Phone SDK 7.1.1 ir pieejama

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2669191 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaunas funkcijas, kas iek?autas RTM versiju par Windows Phone programmat?ras izstr?des komplektu (SDK) 7.1.1

Jaunas funkcijas, kas ?auj ?o atjaunin?jumu

?is atjaunin?jums nodro?ina ??di jauni l?dzek?i:
 • Sp?ju izstr?d?t Windows Phone pieteikumus zemas atmi?as ier?ces
 • Sp?ja p?rbaud?t Windows Phone pieteikumu par zemu atmi?as emulatora, kas ir aptuveni 256 megabaitu (MB) atmi?as

PAPILDINDORM?CIJA

Atjaunin?t inform?ciju

Windows Phone SDK 7.1.1 ir pieejama no Microsoft lejupiel?des centra:
Windows Phone SDK 7.1.1 atjaunin?juma lejupiel?des
Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, jums ir j?b?t Windows Phone SDK 7.1 instal?ta j?su dator?.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators j?restart?.

Inform?ciju par failu

Glob?lo versiju atjaunin?jums instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Microsoft.Advertising.Mobile.dll6.1.307.088,4243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.UI.dll6.1.307.0161,1283/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.UI.XMLNav piem?rojams21,7723/8/126: 40Nav piem?rojams
Microsoft.Advertising.Mobile.XMLNav piem?rojams15,2623/8/126: 40Nav piem?rojams
Microsoft.Advertising.Mobile.xNa.dll6.1.307.0255,3363/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.xNa.XMLNav piem?rojams33,3333/8/126: 40Nav piem?rojams
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,2803/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.UI.Design.dll6.1.307.050,0243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,2803/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,2803/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,2803/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,2803/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,2803/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.018,7923/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.011,6243/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.017,7683/8/126: 35x86
Microsoft.Advertising.Mobile.Resources.dll6.1.307.017,7683/8/126: 35x86

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par SDK lokaliz?to versiju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze attiec?g? raksta:
 • ??nie?u - tradicion?l?
  2669186
 • ??nie?u - vienk?r?ot?
  2669187
 • V?cu
  2669188
 • Fran?u
  2669193
 • Sp??u valodai
  2669194
 • Par It?lijas
  2669195
 • Jap??u valodas
  2669196
 • Korejie?u valodai
  2669197
 • Par Krievijas
  2669198

Rekviz?ti

Raksta ID: 2669191 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 26. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Phone Developer Tools
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2669191 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2669191

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com