M?t ?ng d?ng d?ng đáp ?ng khi các ?ng d?ng ch?y m?t truy v?n trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2669658
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n phát tri?n m?t ?ng d?ng s? d?ng Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà API ho?c m?t giao th?c d?a trên th?i gian ch?y đ? l?y thông tin v? đ?i tư?ng Thư mục Họat động. Ví d?, các ?ng d?ng s? d?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI), .NET System.DirectoryServices (S.DS) ho?c System.DirectoryServices.Protocols (S.DS.P).
 • B?n ch?y các ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Các ?ng d?ng ch?y nhi?u truy v?n trên các k?t n?i khác nhau đ? b? ki?m soát mi?n trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ho?c máy ch? LDAP khác. Các truy v?n yêu c?u gi?i thi?u.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng, và các truy v?n không đư?c hoàn thành. Ngoài ra, khi b?n th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t m?ng ho?c thu th?p m?t ETW kí nh?p b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft, các b?n ghi ch? ra r?ng các ?ng d?ng gi? g?i cùng m?t truy v?n:
2221529 S? ki?n truy t?m cho LDAP trong Windows Vista/2008

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? n?i b? thông báo khách hàng LDAP. Khi m?t s? truy v?n t? các ?ng d?ng đ?i h?i ph?i theo đu?i m?t gi?i thi?u, các v?n đ? gây ra các ph?n ?ng gi?i thi?u không đ? đ?t đư?c các ?ng d?ng. V? v?y, các ?ng d?ng gi? đ?nh r?ng h? ph?c v? không đáp ?ng, và các ?ng d?ng th?i gian.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wldap32.dll6.1.7601.22108270,33606 Tháng 12 năm 201116: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wldap32.dll6.1.7601.22108313,34406 Tháng 12 năm 201118: 04x 64
Wldap32.dll6.1.7601.22108270,33606 Tháng 12 năm 201116: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wldap32.dll6.1.7601.22108602,62407 Tháng 9 năm 201112: 20IA-64
Wldap32.dll6.1.7601.22108270,33606 Tháng 12 năm 201116: 31x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_f1099cbe84a798a80af9e646745b4450_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_c2783ca1fa1003d6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)15: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_f5dbff1bcdbfddf9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,956
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7e09e020d02086bb19fe6bb8a79f14b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_505ba136c8eee66f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)15: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_91c1713f1166dd69d7379cd7ecabfbf1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_fd02f01d6315ddaf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)15: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_51fa9a9f861d4f2f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,962
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_f5dbff1bcdbfddf9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,956
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_81346b87fe6528a616e5c592202d4023_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_5cfe4d7293cbe306.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)15: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_f5dda311cdbde6f5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,959
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_f5dbff1bcdbfddf9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,956
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2669658 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2669658 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2669658

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com