Outlook không th? gi?i quy?t LegacyExchangeDN c?a các h?p thư ?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2670099 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? truy c?p khách hàng Microsoft Exchange Server 2010 trong môi trư?ng Exchange Server 2010.
 • M?t b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? khác nhau trong môi trư?ng.
 • H?p thư c?a ngư?i dùng c?a A ?n t? danh sách đ?a ch? Exchange.
 • Ngư?i dùng B c?u h?nh Microsoft Outlook đ? k?t n?i v?i tài kho?n Microsoft Exchange trong ch? đ? tr?c tuy?n.
 • Ngư?i dùng B t?o thư email b?ng cách s? d?ng Outlook. Ngư?i dùng B vào thu?c tính LegacyExchangeDN c?a h?p thư c?a ngư?i dùng là đ?a ch? ngư?i nh?n. Ví d?, ngư?i dùng B vào "/ o =OrganizationName/ou = Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = ngư?i nh?n/cn =H?p thư c?a ngư?i dùng" trong h?p thư .
 • Ngư?i dùng B c? g?ng gi?i quy?t đ?a ch? ngư?i nh?n b?ng cách nh?p Ki?m Tên ho?c nh?n Ctrl + K.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng B s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Office Outlook c?a tôi không nh?n ra ' / o =OrganizationName/ou = Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = ngư?i nh?n/cn =H?p thư c?a ngư?i dùng '
Ghi chú
 • Hành vi d? ki?n là ngư?i dùng đó B có th? gi?i quy?t đ?a ch? ngư?i nh?n thành công.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u các máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010 và b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy ch?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? Outlook s? d?ng b?n ghi d?ch v? s? đ?a ch? trên máy ch? truy c?p khách hàng đ? gi?i quy?t các thu?c tính LegacyExchangeDN c?a h?p thư ngư?i dùng. Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? s? đ?a ch? b? l?c ra ngư?i dùng ?n không chính xác. Do đó, Outlook không th? gi?i quy?t các thu?c tính LegacyExchangeDN .

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2685289 Mô t? C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2

NOTE Hotfix này gi?i quy?t v?n đ? này cho m?t khách hàng Outlook đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i v?i tài kho?n email c?a Microsoft Exchange trong ch? đ? tr?c tuy?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? m? m?t h?p thư ?n trong Outlook 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2752427 B?n không th? s? d?ng giá tr? LegacyExchangeDN đ? m? m?c tin thư thoại chia s? c?a ngư?i dùng ?n

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chia s? m?t l?ch Outlook v?i nh?ng ngư?i khác, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? chia s? m?t l?ch Outlook v?i ngư?i khác
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ?n các h?p thư t? đ?a ch? li?t kê trong Exchange Server 2010, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? ?n các h?p thư t? đ?a ch? li?t kê trong Exchange Server 2010
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài s?n LegacyDN , đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? b?t đ?ng s?n LegacyDN

Thu?c tính

ID c?a bài: 2670099 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2670099 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2670099

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com