Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010: tháng m?t 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2670498 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Lync 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y mà có niên đ?i năm 2012.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p nh?t các b?n s?a l?i.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói.
  • Cho dù gói b? thay th? b?ng b?t k? khác gói.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
  • Các t?p tin có ch?a gói.

Gi?i thi?u

Các v?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2670467Gia tăng l?n trong t?i v? h? th?ng xác th?c văn ph?ng 365 v? yêu c?u xác th?c đ?nh k? t? Lync 2010

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Lync.msp x 86 bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Lync.msp x 64 bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng m?t 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u m?t s? ph? thu?c vào năm 2010 Lync Microsoft v?n đang ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng. Ví d?, n?u b?n có Microsoft Office Outlook hay Microsoft Lync 2010 ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

C?p nh?t thông tin thay th?

C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y trư?c đây phát hành sau đây:
2514982Mô t? c?a gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 2011

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong registry đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u C?p nh?t này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời giantab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.
Cho Lync 2010 x 86-b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36831-Mar-201108: 43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35231-Mar-201108: 43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20031-Mar-201108: 44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67231-Mar-201108: 45không áp d?ng
Communicator.exe4.0.7577.406112,065,05627-Jan-201210: 02x 86
Crecplayerres.exe4.0.7577.253604,43231-Mar-201108: 45x 86
File_cures.dll4.0.7577.4051345,36016 Tháng mư?i m?t, 201110: 53x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.406152.00027-Jan-201209: 58không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.406132,04827-Jan-201209: 58x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4051901,39216 Tháng mư?i m?t, 201110: 53x 86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72831-Mar-201108: 44x 86
Playbackresource.dll4.0.7577.405120,28816 Tháng mư?i m?t, 201110: 52x 86
Rtmpltfm.dll4.0.7577.40616,417,17627-Jan-201209: 58x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75231-Mar-201108: 43x 86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386141,06410-Feb-201111: 28x 86
UC.dll4.0.7577.406113,306,12027-Jan-201210: 19x 86
Uccp.dll4.0.7577.40535,953,80821-Nov-201123: 58x 86
Cho Lync 2010 x 64 – Phiên b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36831-Mar-201108: 43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35231-Mar-201108: 43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20031-Mar-201108: 44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67231-Mar-201108: 45không áp d?ng
Communicator.exe4.0.7577.406112,065,05627-Jan-201210: 02x 86
Crecplayerres.exe4.0.7577.253604,43231-Mar-201108: 45x 86
File_cures.dll4.0.7577.4051345,36016 Tháng mư?i m?t, 201110: 53x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.406152.00027-Jan-201209: 58không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4061294,17627-Jan-201211: 04không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.406132,04827-Jan-201209: 58x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4051901,39216 Tháng mư?i m?t, 201110: 53x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.40511,500,94416 Tháng mư?i m?t, 201112: 23x 64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72831-Mar-201108: 44x 86
Playbackresource.dll4.0.7577.405120,28816 Tháng mư?i m?t, 201110: 52x 86
Rtmpltfm.dll4.0.7577.40616,417,17627-Jan-201209: 58x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75231-Mar-201108: 43x 86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386141,06410-Feb-201111: 28x 86
UC.dll4.0.7577.406113,306,12027-Jan-201210: 19x 86
Uccp.dll4.0.7577.40535,953,80821-Nov-201123: 58x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2670498 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2670498 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2670498

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com