Paz?d no Windows 7 darbvirsmas ikonas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2670504
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Pie reizes, j?s varat paman?t, ka tr?kst da?u darbvirsmas ikonas vai t?s var vienk?r?i nozustu no darbvirsmas. Izpildiet darb?bas n?kamaj? sada??, kas vislab?k atbilst j?su situ?cijai.

Risin?jums

Nav atz?m?ta opcija R?d?t darbvirsmas ikonas?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
R?d?t darbvirsmas ikonas nav atlas?ta. Noteikt ?o tikai iesl?gt opciju mugur?. Lai atkal iesl?gtu opciju, izpildiet so?us:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet darbvirsm?.
 2. Atlasiet skatu un p?c tam R?d?t darbvirsmas ikonas.
 3. P?rliecinieties, vai ir atz?m?ta opcija.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Past?v p?r?k daudz ikonu uz darbvirsmas?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja k??st p?rpild?ta ar p?r?k daudz ikonu darbvirsm?, da?as ikonas var p?rkl?ties vai, ??iet, paz?d.

Iesl?dziet opciju autom?tiski sak?rtot pie v?lreiz ar peles labo pogu noklik??inot uz darbvirsmas tuk?? apgabal? noklik??iniet skatuun p?c tam noklik??iniet uz Autom?tiski sak?rtot. Lai izsl?gtu opciju autom?tiski sak?rtot, noklik??iniet uz Autom?tiski sak?rtot , not?rot izv?les r?ti?a blakus tai. Iesp?jams, ka b?s nepiecie?ams p?rvietot j?su ikonas viet? uz darbvirsmas vietu, kur v?laties tos.

Ja joproj?m nevarat redz?t visas j?su ikonas, k? sa?emt pal?dz?bu no Microsoft Communityonline Kopienas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Mans desktop nav p?rpild?ta ar ikon?m

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Darbvirsmas ikonas da?reiz ir pasl?ptas, ?aunpr?t?gu programmat?ru vai citas programmas. R?d?t sl?ptos failus un mapes var atrisin?t ?o jaut?jumu.

Lai par?d?tu pasl?ptos failus un mapes, r?kojieties ??di.
 1. Atveriet mapes opcijas, noklik??inot uz pogas S?kt , uz vad?bas panelis, uz izskats un personaliz?cijaun p?c tam uz Mapes opcijas.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Skats , uz R?d?t sl?ptos failus, mapes un diskusun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Mekl?t tr?ksto?o ikonas uz j?su darbvirsmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas v?laties r?d?t, p?c tam noklik??iniet uz Properties.
 4. Blakus atrib?ti, not?ra izv?les r?ti?a pasl?pts un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Atk?rtojiet 3. un 4. soli katrai ikonai, kura j?par?da.
  • Svar?ga piez?me: Windows saglab? da?us failus, piem?ram, svar?giem oper?t?jsist?mas faili, kas ir pasl?ptas p?c noklus?juma. ANO sl?pjas visus failus var novest pie nopietniem jaut?jumiem, piem?ram, zaud?ti dati vai boj?jumus, ja tie tiek nejau?i izdz?sti. Lai samazin?tu ?o iesp?ju, izpildiet zem?k min?tos nor?d?jumus, lai pasl?ptu ?os failus no skata.
 6. Atveriet mapes opcijas, noklik??inot uz pogas S?kt , uz vad?bas panelis, uz izskats un personaliz?cijaun p?c tam uz Mapes opcijas.
 7. Noklik??iniet uz cilnes Skats , noklik??iniet uz Ner?d?t sl?ptos failus, mapes un diskusun p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Ja joproj?m nevarat redz?t visas j?su ikonas, k? sa?emt pal?dz?bu no Microsoft Communityonline Kopienas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Manas ikonas mai?a p?c nejau??bas principa

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pirmo reizi piek??stot ikona Windows, t? tiek saglab?ta ke?atmi??. Ikreiz, kad piek??siet ikonu, p?c tam Windows skan ikonas att?lu no cache, lai pal?dz?tu pa?trin?t att?lot pieredze darb? ar datoru. Ikonu ke?atmi?u var tikt boj?ts, un tas var izrais?t j?su darbvirsmas ikonas, lai paz?d. Var autom?tiski diagnostic?t un nov?rst probl?mas ar ikonu ke?atmi?u.

Autom?tiski diagnostic?t probl?mas ar ikonu ke?atmi?u, palai?ot ??du Microsoft salabot:

Diagnostic?t un labot autom?tiski Windows failiem un map?m saist?tu probl?mu nov?r?ana

Ja joproj?m nevarat redz?t visas j?su ikonas, k? sa?emt pal?dz?bu no Microsoft Communityonline Kopienas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildinform?cija

Ja j?su dator? joproj?m kar?jas p?c tam, kad j?s izpildiet ?aj? pant?, atlasiet vienu no ??m opcij?m papildu atbalstu:


Rekviz?ti

Raksta ID: 2670504 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 3.0
Atsl?gv?rdi: 
kbcip kbmt KB2670504 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2670504

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com