"Nevar atiestat?t lietot?ja paroli" k??da, kad admin cen?as, lai atiestat?tu paroli lietot?jam, kur? ir piesl?gts dom?nam, kas agr?k tika izveidota vienot? pierakst??an?s

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2671093 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Iedom?jieties ??du situ?ciju: lietot?js nevar pierakst?ties Microsoft m?konis pakalpojumu, piem?ram, Office 365, Microsoft Azure vai Windows Intune, izmantojot lietot?ja ID, kas ir m?konis pakalpojumu dom?n?, kas agr?k tika izveidota vienot?s parakst??an?s (SSO). ?aj? situ?cij?, kad m?konis pakalpojumu administr??anu, m??ina lietot?ja paroles atiestat??ana, izmantojot m?konis pakalpojumu port?l? vai Azure Active Directory modulis par programmu Windows PowerShell, administrators sa?em ??du k??das zi?ojumu:
Nevar atiestat?t lietot?ja paroli. V?l?k m??iniet v?lreiz. (Savienojuma izveide ar Microsoft Office tie?saistes darbvietas beta versiju neizdev?s neparedz?tas k??das d??. M??iniet v?lreiz v?l?k.).

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja lietot?js ir biedrs m?konis pakalpojums dom?nu, kas bija agr?k vienot?s pieteik?an?s (SSO)-iesp?jots un ja lietot?ja ID, kas netika p?rv?rsts izmantot standarta autentifik?ciju.

Piem?ram, ??da probl?ma var rasties, lietojot ??du Windows PowerShell cmdlet:
convert-MSOLDomainToStandard ?skipuserconversion:$true

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, konvert?t standarta (Federat?vaj?m) tipa lietot?ja ID. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Ierakstiet ??du cmdlet pa?u Windows PowerShell konsoles, kas tiek izmantoti, lai p?rbaud?tu ?o jaut?jumu, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Convert-MsolFederatedUser -userprincipalname <user ID>
  Piez?me. Ar ?o cmdlet, vietturalietot?ja ID> nor?da lietot?ja ID.
 2. Pie??iriet lietot?jam pagaidu paroli. N?kamaj? reiz?, kad lietot?js pierakst?s m?konis dienests, tie ir main?t savu pagaidu paroli, pirms vi?i var piek??t m?konis dienests resursi.

PAPILDINFORM?CIJA

Piez?me.Windows PowerShell cmdlet ?aj? pant? prasa Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, Azure Active Directory modulis par programmu Windows PowerShell, skatietP?rvald?t debeszils rekl?mu, izmantojot programmu Windows PowerShell.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopienavietni vaiDebeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2671093 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 26. j?nijs - P?rskat??ana: 18.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e o365m kbmt KB2671093 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2671093

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com