Vi?c s? d?ng n?ng WAN sau khi b?n kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2 t?p trung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2671874 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t s? b? đi?u khi?n mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2 ? v? trí trung tâm d? li?u trung tâm.
 • Khách hàng truy c?p vào các b? đi?u khi?n tên mi?n thông qua m?t k?t n?i m?ng khu v?c r?ng (WAN).
 • M?ng WAN có m?t gi?i h?n băng thông.
 • B?n kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n, và sau đó các khách hàng B?t đ?u đ? k?t n?i v?i b? b? ki?m soát mi?n.
Trong trư?ng h?p này, m?ng WAN kinh nghi?m c?a vi?c s? d?ng n?ng. V? v?y, ?ng d?ng giao ti?p trên m?ng WAN đáp ?ng ch?m.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các khách hàng C?p Nh?t b? nh? cache lư?c đ? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI) sau khi b?n kh?i đ?ng l?i b? b? ki?m soát mi?n. V?n đ? này c?ng x?y ra n?u lư?c đ? t?ng h?p không đư?c C?p Nh?t, b?i v? các con tem th?i gian không đư?c theo d?i b?i b? đi?u khi?n tên mi?n m?t cách chính xác. M?t s? thành ph?n c?a cơ ch? chính sách nhóm (ví d?, nhóm chính sách tu? ch?n và phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) l?c c?a m?t đ?i tư?ng chính sách Nhóm) có th? s? d?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n đ? l?y thông tin t? Thư mục Họat động. Thao tác này tiêu th? r?t nhi?u băng thông m?ng WAN và gây ra vi?c s? d?ng CPU n?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n. V? v?y, th?i gian kh?i đ?ng h? th?ng và th?i gian kí nh?p ngư?i dùng nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.

Gi?i pháp

Các gói ph?n m?m hotfix sau gi?i quy?t v?n đ? trên b? đi?u khi?n mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau trên b? đi?u khi?n mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau trên b? b? ki?m soát mi?n, hi?u su?t c?a tem th?i gian x? l? trên lư?c đ? t?ng h?p đư?c c?i thi?n. B? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng đ?t m?i thay đ?i th?i gian đóng d?u ki?m c?a gi?n đ? đ?y đ? như các cơ ch? theo d?i chính cho lư?c đ? t?ng h?p.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 22XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntdsai.dll6.1.7600.214982,744,83209 Tháng tư năm 201306:48x 64
Ntdsai.dll6.1.7601.222962,746,36810 Tháng tư năm 201305:21x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21498_none_4d3cea88ebf6eca7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,531
Ngày (UTC)09 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)07:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_4f2146fae91f25e5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,531
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin74,921
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)15:50
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2671874 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2671874 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2671874

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com