Atst?t zi?as kopiju server? tr?kst Outlook 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2671941 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Ja tr?kst iesp?ju atst?t zi?ojuma kopiju server? zi?ojumu Outlook 2010. gad?, tas var izrais?t veida e-pasta kontam, ko izmantojat. Visbie??k veidu e-pasta kontiem, tikai POP3 kontiem dator? lejupiel?d?t e-pastu.

Ja lietojat IMAP vai HTTP (Gmail u.c. Outlook.com) konts, mail nav parasti glab?jas j?su dator?. Visu e-pastu paliek pasta server?, l?dz to izdz?s?siet.

Papildindorm?cija

Lai aktiviz?tu (vai atsp?jot) opciju atst?t kopiju uz servera zi?ojumu , r?kojieties ??di:
  1. Atveriet Outlook.
  2. Noklik??iniet uz z?mnes failu > konta iestat?jumus.
  3. Izcelt j?su pa?reiz?jie POP3 kontu un noklik??iniet uz main?t.
    Piez?me. Log?, kas atveras, jums pateiks, k?da veida e-pasta konts, jums ir. (Skat. zem Tips).
  4. Izv?lieties papildu iestat?jumus un noklik??iniet uz Advanced.
  5. Jums vajadz?tu redz?t izv?les r?ti?a ar nosaukumu: atst?t zi?ojumu kopijas server?.
  6. Atz?m?jot izv?les r?ti?a Iesp?jot atst?t zi?ojuma kopiju server? zi?ojumu.
Piez?me. Kas ?auj atst?t kopiju uz servera zi?ojumu ?aus jums piek??t j?su e-pastu no vair?kiem datoriem.

Ja v?laties uzzin?t vair?k par da??diem e-pasta konts tipiem, skatiet Ievads e-pasta konts tipiem.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2671941 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2671941 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2671941

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com