Labojums: Uz??m?jas uzs?kt apstr?di tikai nodod datus pirmo defin?to metodi pat tad, ja vair?kas metodes defin?tas G??AS pieteikum? Host Integration Server 2010 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2672662 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Veidojot uz??m?ju inici?ta procesa (HIP) lietojumprogramma, kas ietver vair?kas metodes Microsoft Host Integration Server 2010 vid?.
  • IBM uz??m?ja darb?ba prasa nodot datus vair?kas metodes, kas defin?ti programm? HIP HIP pieteikumu.

??d? gad?jum? visi dati no IBM uz??m?ja darb?ba tiek nodota pirm? metode, kas ir defin?ts G??AS pieteikum?. Datus neapstr?d?, k? paredz?ts, jo t? netiek s?t?ta uz pareiz?s metodes.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka uz??m?ju inici?ta apstr?des komponentus nevar pareizi interpret?t uz??m?ja ien?ko?os datus. Tas notiek, ja dati ir balst?ti uz rezol?ciju virkni un poz?ciju iestat?jumus, kas defin? G??AS pieteikum?, ja ir noteiktas vair?kas metodes.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, izveidot vair?ku HIP pieteikumu, pieteikum? ietver vienu metodi. Nevar izmantot vair?kas metodes vien? G??AS pieteikum?.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

?is raksts iztirz? tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das tie?as vai netie?as garantijas, par par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2672662 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2672662 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2672662

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com