Kh?c ph?c: Máy ch? d?ch v? x? l? ch? ch?y d? li?u phương pháp xác đ?nh đ?u tiên ngay c? khi nhi?u phương pháp đư?c đ?nh ngh?a trong các ?ng d?ng HIP trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2672662 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o ra m?t ?ng d?ng máy ch? b?t đ?u quá tr?nh (HÔNG) bao g?m nhi?u phương pháp trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010.
  • Giao d?ch máy ch? IBM kêu g?i vi?c áp d?ng HIP đ? chuy?n d? li?u cho nhi?u phương pháp đư?c đ?nh ngh?a trong các ?ng d?ng HÔNG.

Trong trư?ng h?p này, t?t c? các d? li?u t? các giao d?ch máy ch? IBM đư?c thông qua v?i phương pháp đ?u tiên đư?c đ?nh ngh?a trong ?ng d?ng HÔNG. D? li?u không đư?c x? l? như d? đoán b?i v? nó không đư?c g?i đ?n các phương pháp chính xác.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các thành ph?n máy ch? b?t đ?u ch? bi?n không chính xác gi?i thích d? li?u đ?n máy ch? lưu tr?. Đi?u này x?y ra khi các d? li?u đư?c d?a trên các đ? phân gi?i chu?i và v? trí thi?t l?p mà đư?c đ?nh ngh?a trong các ?ng d?ng HIP khi nhi?u phương pháp đư?c xác đ?nh.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?o ra nhi?u ?ng d?ng HIP trong đó m?i ?ng d?ng bao g?m m?t phương pháp. Không s? d?ng nhi?u phương pháp trong m?t ?ng d?ng HÔNG.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2672662 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2672662 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2672662

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com